Zwolle zoekt balans lusten en lasten evenementen

Zwolle – Zwolle zet in op maatwerk waar het gaat om de lusten en lasten van de evenementen in de Overijsselse hoofdstad. Uit de evaluatie van het drie jaar geleden ingezette evenementenbeleid komt naar voren dat Zwolle veel aansprekende publieksevenementen heeft. Burgemeester en wethouders vinden evenwel dat om (geluids)overlast te beperken aanpassingen nodig zijn in locatie en geluidsniveau van bepaalde evenementen.

Bij een bruisende stad als Zwolle horen aansprekende evenementen. Het plezier van de honderdduizenden bezoekers van de Zwolse evenementen en de (economische en creatieve) meerwaarde die dat oplevert moeten in evenwicht zijn met de overlast die dat omwonenden op kan leveren. Met oog voor die balans is in 2012 het Zwolse evenementenbeleid aangenomen. Nu dat beleid de afgelopen periode vorm heeft gekregen in vele grote en kleinere aansprekende evenementen kan beoordeeld worden of het beleid voldoet of dat aanpassingen nodig zijn.

Professioneler
Uit de evaluatie blijkt dat het bestaande beleid tot veel goede ontwikkelingen heeft geleid. De organisatoren zijn professioneler geworden, de communicatie rondom evenementen is verbeterd, Zwolle telt ondanks minder financiële ondersteuning door de gemeente een groot en divers evenementenaanbod – waarvan een aantal (inter)nationaal aanspreekt – en de samenwerking rondom de evenementen is verbeterd.

Maatwerk
Burgemeester en wethouders adviseren de gemeenteraad op basis van de evaluatie het beleid ook op bepaalde punten verder te ontwikkelen om enerzijds organisatoren de kans te blijven geven aansprekende evenementen te organiseren maar vooral ook om knelpunten zoals overlast te minimaliseren.

Om dat laatste te bereiken stelt de evaluatie een aantal maatwerkoplossingen voor:

– In de periode 26 april tot en met 5 mei is twee dance-events bij de IJsselhallen vanuit oogpunt van mogelijke geluidsoverlast het maximum, ten opzichte van drie nu.

– Er komt aanvullend onderzoek naar de praktische uitwerking van de Zwolse geluidsnormen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kunnen aanpassingen naar beneden gedaan worden.

– Voor evenementen bij de Wijthmenerplas gaan de geluidsnormen per direct naar beneden. Voor kleinere evenementen gaan de geluidsnormen ook omlaag.

– Park de Wezenlanden is niet geschikt voor (grootschalige) dance-events. Er komt een onderzoek naar een extra locatie in de stad waar dance-evenementen in de toekomst gehouden kunnen worden.

– Het Ter Pelkwijkpark kan onder voorwaarden onderdeel uitmaken van het Straatfestival en gebruikt worden voor culturele evenementen.

Inspiratie
Wat burgemeester en wethouders betreft kan een Raad van Inzicht/Inspiratie – ingesteld door de evenementenorganisatoren zelf – een belangrijke rol spelen bij het kwalitatief verder brengen en positioneren van Zwolle als bruisende evenementenstad.

Om alle voorgestelde maatregelen en initiatieven goed in te voeren worden zij eerst na het inmiddels begonnen evenementenseizoen van kracht, dus vanaf 1 januari. Het verplaatsen van dance-evenementen uit Park de Wezenlanden is uiterlijk in 2017.

De volledige evaluatie plus alle voorstellen om het evenementenbeleid door te ontwikkelen zijn na te lezen op de website van de gemeente, www.zwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 40
 1. Bij een bruisende stad als Zwolle horen aansprekende evenementen. Het plezier van de honderdduizenden bezoekers van de Zwolse evenementen en de (economische en creatieve) meerwaarde die dat oplevert moeten in evenwicht zijn met de overlast die dat omwonenden op kan leveren.

  Hier had natuurlijk moeten staan:

  Bij een stad als Zwolle hoort de woon- en leefomgeving van haar 120.000 inwoners centraal te staan. Het belang van evenementen die nu vooral zijn gericht op bezoekers, maar oorspronkelijk bedoeld waren voor de eigen bevolking is daaraan per definitie ondergeschikt. Dat is waarom het college van burgemeester en wethouders niet langer effecten van evenementen zal tolereren die op gespannen voet staan met de leefbaarheid voor haar burgers. Dat deze belangen in de afgelopen jaren door ons (het college van b&w) met voeten is getreden, betreuren wij dan ook ten zeerste. We zullen met onmiddellijk ingang stappen ondernemen om onze primaire verantwoordelijkheid jegens de inwoners na te komen.


  ⚠️ Meld

 2. het lijkt me toch niet zo moeilijk om een terrein te vinden rondom zwolle waar je festivals kunt houden waar luide muziek gedraaid wordt waar niemand last van heeft? één of ander weiland en de minder lawaaierige evenementen hou je in de stad. of zie ik het te simpel…  ⚠️ Meld

 3. De vele discussies op dit Weblog tonen de eenzijdigheid van de betweterige opvatting van p.pectief aan. Er is een grote groep die geniet van alle activiteiten en een grote groep die overlast ervaart. Ga daar maar aan staan als gemeente. Een enorm dilemma, waar altijd een groep teleurgesteld zal zijn. Persoonlijk ga ik naar geen van de festivals, maar gun ik het de liefhebbers wel, ook wanneer ik overlast ervaar. Het zou mooi zijn wanneer hier iemand het ei van Columbus weet. Ik heb het niet.


  ⚠️ Meld

 4. @dame
  Van je geloof gevallen om niet op de persoon te spelen en gelijkertijd in de val van de pot die ketel verwijt te lopen?
  Je zal wel een slechte dag gehad hebben. Kop op!


  ⚠️ Meld

 5. “Op de persoon” door het woord “betweterig”, neem ik aan. Ik meen het wel. Het is een verdomd lastig probleem, waarbij de gemeente het niet iedereen naar de zin kan maken waar dat wel het uitgangspunt is. Kom jij eens met een oplossing voor dat dilemma. Aanklagen is eenvoudig; een goed alternatief vinden niet. Althans voor mij mij niet. Misschien voor jou of iemand anders wel. Ik ben benieuwd naar een goed verhaal waarin voor- en tegenstanders zich in kunnen vinden.


  ⚠️ Meld

 6. Dame, je ‘Passion’ voor je werkgever is begrijpelijk, maar wel typerend voor jouw in steen gehouwen visie op de maatschappij en die van je broodheren. Mijn bijdrage was bedoeld om op een andere manier naar belangen te kijken; op een manier die kennelijk ook door veel kiezende burgers zo ervaren wordt. Een visie die ondergesneeuwd is in onbewezen en dus vermeende commerciële belangen. Juist door anders te denken, of naar Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde: ‘om te denken’, zijn oplossingen misschien dichterbij dan je denkt, dat wil zeggen als je je er niet voor afsluit.


  ⚠️ Meld

 7. Haha, klagen over “persoonlijk” worden en dan zelf losgaan. Ik lees weinig Rotmans in je eerste reactie. Wel een makkelijk oordeel over de gemeente. Probeer eens echt over de transitie van de samenleving na te denken, zonder daarbij bij voorbaat te kiezen voor een groep burgers, in dit geval degenen die overlast ervaren. Er zijn ook burgers (niet alleen bezoekers, hoewel een stad als Zwolle met een regionale functie in mijn beleving ook met hun belang rekening moet houden, maar ook inwoners van Zwolle) die enorm veel plezier beleven aan die festivals. Of tellen die voor jou niet mee?


  ⚠️ Meld

 8. Geachte raadsleden,
  Nadat er het afgelopen jaar een groot aantal klachten over de geluidsoverlast van de
  festivals bij de gemeente waren binnen gekomen heeft u het college verzocht om na de
  zomervakantie 2014 een evaluatie te maken over deze geluidsoverlast. Tot op heden is de
  evaluatie niet afgerond en het festivalseizoen staat weer voor de deur. Tijdens het eerste en
  blijkbaar tevens het laatste gesprek met een aantal van de mensen die aandacht hebben
  gevraagd voor de door hen ondervonden hinder, in januari jl., bleek de wethouder niet tot
  enige beweging in onze richting bereid te zijn. Om de impasse te doorbreken en de
  gemeente en ons te vrijwaren van meerdere stappen naar de rechter hebben we het
  volgende voorstel om het evenementenbeleid te veranderen.
  Er wordt aansluiting gezocht bij de Nota Evenementen met een Luidruchtig Karakter van de
  Inspectie Milieuhygiëne Limburg met een maximale gevelbelasting van 70 dB(A) (uitgaande
  van een gevelisolatie van nabijgelegen woningen van 20 dB(A); indien de gevelisolatie lager
  is zal de maximale gevelbelasting daarop moeten worden aangepast). De universiteitsstad
  Eindhoven, een stad die zeker eveneens op de kaart staat heeft al een dergelijke maximale
  gevelbelasting.
  Voor de bastonen, uitgedrukt in dB(C) denken wij aan een maximale gevelbelasting van 80
  dB(C) in verband met de beperkte gevelisolatie (vooral bij bastonen) van veel woningen in de
  directe omgeving van de aangewezen evenemententerreinen. Door de gemeente zal een
  onderzoek moeten worden verricht naar de gevelisolatie van de woningen die in de directe
  omgeving van aangewezen evenementen locaties gesitueerd zijn.
  Wat de handhaving betreft, is de gemeente er door de Raad van State al op gewezen dat de
  genoemde db(A)??s en d(b)C??s als absolute maximale geluidsbelasting gelden en niet als
  maximale gemiddelde belasting. Metingen dienen daar dan ook op te worden afgestemd.
  Tot op heden is er derhalve onjuist gemeten en gehandhaafd.
  Ook vinden we dat de gemeente Zwolle het convenant, gesloten tussen de
  evenementenbranche, staatssecretaris van Rijn en de Hoorstichting dient op te nemen in de
  af te geven geluidsvergunning. (Dit convenant wordt zelfs in de toelichting van het
  evenementenbeleid van Zwolle genoemd en wordt door het gros van de gemeenten
  gehanteerd).
  Indien de gemeente ook muziekevenementen wil toe staan met een hardere geluidsemissie
  dan zouden die in de IJsselhallen moeten plaats vinden. Deze hallen zouden dan op kosten
  van de gemeente kunnen worden geïsoleerd. Dit is in ieder geval beter dan privé woningen
  te isoleren zoals het college bij de zitting van de raad van State voorstelde.
  We zijn altijd bereid om het een en ander toe lichten.
  Vriendelijke groet,
  namens Herrie uit de Stad
  Rita Kersten, Henk Kroeze en Eko Huisman  ⚠️ Meld

 9. Ik zet, terecht, grote vraagtekens bij ‘veel’ en ‘groot’. Ik ben erg benieuwd hoe groot de groep mensen is die daadwerkelijk overlast ervaren. Mensen met kritiek zijn altijd het luidst. Gelukkig zijn er nu mensen in beweging gekomen om ook een geluid van de andere kant te laten horen. Ik persoonlijk zou het eeuwig zonde vinden als Zwolle van de bruisende, bezoekwaardige stad verandert in de duffe slaapstad waar Kooten&De Bie het ooit over hadden.


  ⚠️ Meld

 10. Dat betekent niet dat je de klagers moet laten stikken overigens. De dialoog moet aan gegaan worden, en er moet een oplossing komen die voor beide groepen aanvaardbaar is. Helaas lijkt het erop dat de groep Herrie uit de Binnenstad (oid) gaat voor de: alles afschaffen ‘oplossing’


  ⚠️ Meld

 11. Jammer >:(

  Voor evenementen bij de Wijthmenerplas gaan de geluidsnormen per direct naar beneden.

  He kan maar zo zijn dat Teitsma en Althoff nu gaan afhaken. Het is bekend dat voor de beleving van een muziekevenement een aantal decibellen nodig zijn, anders blijven de festivalbezoekers weg.
  De (rijke) bobo’s die in de nieuwe dure huizen aan de zuid-oost zijde van de plas zijn komen wonen (nadat de festivals er al waren), en de geitenwollen GL-rakkers krijgen genoegdoening.


  ⚠️ Meld

 12. @dame Het zijn burgers als jij en ik, die er nooit voor gekozen hebben om in een festivalstad te wonen, net zo min als de gemiddelde bewoner van Giethoorn zich gerealiseerd heeft dat het dorp één groot recreatieoord zou worden ten behoeve van haar ondernemers en nu -hoe typerend- op een internationaal Monopoly spel zal worden genoemd, en net zo min als de bewoner van Groningen die geconfronteerd wordt met het leegpompen van de grond onder hun huizen en aardverschuivende angsten moeten doorstaan, en net zo min als bewoners in de omgeving van windmolens die ‘horend dol’ worden van het geraas van de wieken ten behoeve van een enkele door de gemeenschap zwaar gesubsidieerde ondernemer.  ⚠️ Meld

 13. Het zou prettig zijn wanneer je voor jezelf spreekt, p.pectief. Ikzelf kies niet voor een stad met een dorpse mentaliteit. Zwolle is in mijn ogen gelukkig enorm in positieve zin veranderd het afgelopen decennium. Van een saaie, witte in zichzelf gekeerde stad naar een stad waar veel gebeurt (voor elk wat wils) en die voor vele groepen aantrekkelijk is. Helaas is het vaak zo dat wat de ene groep wenst, de andere afstoot. Ik probeer (nu voor de 3e keer) dat dilemma hier neer te leggen. Kiezen voor een (geen geluidsoverlast) of de ander (veel festivals) is aantrekkelijk in zijn eenvoud, maar lost het dilemma niet op.


  ⚠️ Meld

 14. @dame Je gooit er weer een dooddoener en zwaktebod in als: “de dorpse mentaliteit”. Dit als alternatief voor jouw, en door jou impliciet geclaimde, stedelijke blik op de werkelijkheid. Dat toont een nerveuze angst om niet bij andere plagiaatsteden te horen. Als je bereid bent om mijn bijdragen goed te interpreteren, is dat helemaal geen dilemma. Met creatief denken kan zowel een aangenaam leefklimaat voor een ieder als een unieke plaats voor Zwolle als regionale stad worden gerealiseerd. Daarvoor zijn echter wel vrije creatieve denkers nodig en geen schreeuwers die iedereen behalve zichzelf en gelijke droeftoeters uit deze stad willen verjagen.


  ⚠️ Meld

 15. als voor sommigen de leefbaarheid van een stad afhankelijk is van een minimum aan herriedecibellen tijdens festivallen, tja….


  ⚠️ Meld

 16. Graag hoort deze “droeftoeter” van de “creatieve vrijdenker” p.pectief hoe diens bijdragen anders geinterpreteerd kunnen worden dan dat hij stelt dat de huidige evenementen de leefbaarheid voor alle Zwolse inwoners negatief beinvloed. Ik ervaar dat niet zo, terwijl ik ook weleens last heb van het geluid. Daar probeer ik overheen te stappen omdat ik tegelijkertijd anderen hun feestje gun. Het aantal evenementen is nog wel te overzien in mijn beleving.


  ⚠️ Meld

 17. Drama, volgens mij draai je het om. Sommige mensen houden van bepaalde festiviteiten waar harde muziek bijhoort. Ik niet, maar er zijn wel meer dingen waar ik niet van hou, die ik anderen toch niet misgun. Zolang het niet de spuigaten uitloopt – en tot nu toe doet het dat niet – stap ik over mijn persoonlijke voorkeuren (of beter: afkeer) heen.


  ⚠️ Meld

 18. Deze volledig gepolariseerde discussie kan voor de zoveelste keer opgepakt worden. Volgens mij is er geen uitweg zolang mensen beweren “recht” te hebben op absolute rust of onbegrenst feest. Geen van beide is waar. Volgens mij is het nu alweer een half jaar geleden dat er iets te klagen viel over geluid, dus van mij kan het wel weer. Lente, tijd om het leven te vieren!


  ⚠️ Meld

 19. Volgens mij is geluisoverladt nog steeds bij wet verboden in heel Nederland, waarom denken sommige hier dat Zwolle daar een uitzondering op is? Zwolle wordt de laatste jaren onleefbaarder!


  ⚠️ Meld

 20. Ik lees weer een hoop onzin. Ik zal er ook wat aan toe toevoegen.
  De stad is nu eenmaal een grote pot met voorkeuren, ambities, wensen en meningen… En per definitie leveren die potentiële conflictsituaties op omdat ze gebaseerd zijn op een diversiteit van achtergronden: leeftijd, lifestyle, sociale status, opleiding… Etc.
  Ik denk dat de gemeente daarom terecht naar balans streeft. Die balans in wat mij betreft de combinatie van inwoners- en bezoekersbelangen, temeer omdat evenementen in het moderne stadsleven onderdeel zijn van het economisch recreatief complex… Meten en wegen, en niet verzanden in een “eigen inwoners eerst” struisvogelopstelling. Zwolle is geen eiland!  ⚠️ Meld

 21. @riav geluidsoverlast is absoluut niet verboden bij wet, overlast is namelijk ontzettend subjectief. Er zijn richtlijnen wat betreft volumes, dat is heel wat anders.


  ⚠️ Meld

 22. Zwolle wordt de laatste jaren onleefbaarder

  Wat betekent dat dan? De overtreffende trap van onleefbaar, komt aardig in de buurt van … hel?
  Als trotse blauwvinger vind ik Zwolle super, de laatste jaren zijn juist geweldig geweest voor de stad en daar horen ook de groeistuipen en pijntjes bij. Ik heb vaak genoeg overlast en hinder ondervonden van het verkeer in de stad, maar dat hoort erbij. Net zoals overschrijdingen van geluidsniveaus, drukte, krapte op de woningmarkt, verminderd veiligheidsgevoel, noem maar op. Maar daar kunnen we met z’n allen een balans in vinden, geven en nemen, Zwolle groeit, wij groeien mee.


  ⚠️ Meld

 23. Het is al jaren genoegzaam bekend dat er héél veel mensen in ernstige mate, en veelvuldig te lijden hebben van geluidsoverlast door het vergunningenbeleid van gemeentes. Zij hebben lak aan klachten van omwonenden, omdat ze veel liever zowel voor het geldelijk gewin als de populariteit gaan die grootschalige evenementen, vooral gericht op het jongere publiek, opleveren. Die knieval betekent tevens dat ze nooit kunnen voldoen aan het naleven van de op papier zo mooi lijkende “strenge restricties” om overlast te voorkomen.

  Ook Zwolle is hier, onder druk van vermeend economisch en commercieel belang niet, aan ontkomen. Alle maatregelen, van decibelnorm tot leefbaarheid, zijn de laatste jaren tot holle frasen verworden, want met alle technische mogelijkheden is de geluidsoverlast alleen maar schrikbarend toegenomen en navenant alle randverschijnselen die dat met zich meebrengt, zoals drank- en drugsgebruik, vervuiling??

  Gelukkig is de Gemeente nu door de rechter teruggefloten en “zoekt men nu naar balans”. Gratis tip: hou op met geldverslindend onzinonderzoek naar alternatieve locaties en zorg ervoor dat herrie-evenementen in daarvoor geschikt gemaakte ruimten gehouden worden, zodat niemand meer onvrijwillig en ongewenst in al die ellende wordt meegetrokken en diegenen die graag gehoorbeschadiging op willen lopen kiezen daar, en dat is al erg genoeg, bewust voor. Lijkt mij de ultieme balans.  ⚠️ Meld

 24. @Toon Verberg

  Heb je ook cijfers bij die ‘héél veel’, want ik geloof er geen snars van dat het echt een significante groep is. Iedereen kan wel roepen dat het er ‘héél veel’ zijn, maar in de praktijk hoor ik telkens alleen maar hetzelfde kleine groepje klagen over de overlast die zij ervaren.

  Verdergaand op je oproep richting gemeente om alles maar binnen te houden. Blijkbaar heb je geen enkel idee van de aantrekkelijkheid van een buitenfestival. Alle buitenfestivals afschaffen is een ernstige beknotting van het plezier van festivalgangers (die overigens wel met cijfers aan te tonen zijn).


  ⚠️ Meld

 25. Ik volg deze discussie van de zijlijn.
  Van de zijlijn, omdat ik geen last heb van het geluid én omdat ik nooit naar festivals ga.
  Ik geloof niet dat we er uit komen via deze discussie. Daarvoor redeneert elke partij te veel vanuit het eigen gelijk en onvoldoende vanuit het belang van de andere partij.
  Dat doe je al gauw zolang je niet samen aan tafel zit met de bedoeling er uit te komen.
  Het gaat niet om het recht van de grootste groep. En ook niet om wie het hardste klaagt.
  Dit is typisch een situatie waarin de belangen tegengesteld zijn. Er moet dus onderhandeld worden (vergelijk het met de onderhandelingen om te komen tot een collegeakkoord na verkiezingen).
  Mijn oplossing zou de volgende zijn.
  De gemeente nodigt vertegenwoordiging van beide partijen uit aan tafel.
  De eerste vraag moet dan zijn: op welke manier ben je bereid om tegemoet te komen aan de andere partij.
  De antwoorden zijn dan de basis voor een goed gesprek.
  Alleen op die manier, denk ik, kunnen er regels worden vastgelegd waar beide partijen mee kunnen leven.


  ⚠️ Meld

 26. Ben het met Toon eens. Het loopt wel de spuigaten uit. Park de Weezenlanden is niet geschikt om dancefeesten te houden. De rechtbank heeft beoordeeld dat het Hardshock Festival rond de Wijthmenerplas geen vergunning had moeten krijgen, omdat de geluidsoverlast voor de omwonenden buitensporig was.
  De struisvogeltactiek (ha!) toepassen heeft hierin geen zin.


  ⚠️ Meld

 27. @Johnvanboven Ik hoor best wel wat serieuze mensen die voorstander zijn van festivals die echt wel willen luisteren naar mensen die overlast ervaren. Echter, als een club als naam heeft Herrie uit de Stad en het geluid naar onbruikbare niveau’s terug wil brengen (minder als de isolatie van het huis van de tegenstander niet goed genoeg is), dan vraag ik me af of die discussie nog zin heeft.


  ⚠️ Meld

 28. @japser, die vraag of het zin heeft, laat zich alleen beantwoorden als je weet wat samen-aan-tafel heeft opgeleverd.  ⚠️ Meld

 29. Nou, @Japser als jij nu die serieuze mensen die jij hoort die voorstander zijn van festivals en echt willen luisteren naar tegenstanders, nu eens uitnodigt om rond de tafel te gaan zitten. Is alvast een begin.


  ⚠️ Meld

 30. Misschien dat er in de buurt van de IJsselcentrale een festivalterrein zou kunnen worden aangelegd? Daar is wel ruimte en lijkt de kans op overlast me kleiner. Je zou er (na een verdubbeling van het spoor naar Deventer) een treinstation “Zwolle Zuid” bij kunnen aanleggen om het bereikbaar te houden. Da’s dan twee vliegen in een klap want dat station is ook al een lang gekoesterde wens van velen.


  ⚠️ Meld

 31. Trotse zwollenaar: dat de weilanden van particulieren zijn
  snap ik maar er zijn ook heel veel boeren die er mee stoppen dus de weilanden staan leeg maar ik heb nog een ander idee, er zijn voetbalstadions speciaal gebouwd voor de voetbal, waarom niet één voor evenementen/festivals! geluidsdicht etc.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.