Project stimuleert financiële weerbaarheid jeugd

Steeds meer mensen komen in financiële problemen. Kinderen zijn daarbij in meerdere opzichten een kwetsbare partij. Financiële problemen van de ouders hebben een negatieve invloed op het gedrag en de schoolprestaties van het kind. Bovendien staan ook kinderen bloot aan vele vormen van reclame die hen – nu en in de toekomst – verleidt geld uit te geven. Meer geld dan zij zich kunnen veroorloven. Gemeente Zwolle en gemeente Deventer starten daarom het project ´Elk kind telt mee´ om kinderen financieel weerbaar te maken. Het lesprogramma staat ter beschikking van alle Zwolse en Deventer basisscholen.

Lesprogramma groep 8

Om te beginnen maakt het project kinderen bewust van de invloed van reclame op hun eigen gedrag. Hiertoe is een speciaal lesprogramma ontwikkeld voor groep 8 van de basisschool. Onderdeel van het programma is een jonge gastspreker die zelf diep in schulden zit. De leerlingen horen hoe dat gekomen is maar leren ook wat zij zelf kunnen doen om problemen te voorkomen.

Workshop voor ouders

Volgens het Nibud verzuimen te veel ouders hun kinderen op een goede manier voor te bereiden op een financieel zelfstandig bestaan. Daarom spreekt het project ´Elk kind t€lt mee´ ook ouders aan op hun rol. Scholen die meedoen aan het project nodigen hen uit voor een workshop. In Zwolle wordt die verzorgd door een preventiemedewerkster van de afdeling Schuldhulpverlening van gemeente Zwolle. Zij geeft ouders praktische informatie over financiële opvoeding. Daarnaast kunnen ouders in een vrijblijvend voorlichtingsgesprek nagaan of zij volledig gebruik maken van alle beschikbare subsidies, toeslagen of aftrekposten. Dat is lang niet altijd het geval.  

Aandacht op school

Veel leerkrachten zien leerlingen gevolgen ondervinden van financiële problemen van hun ouders. Slecht ontbijt, een lege broodtrommel, vreemd gedrag, leerachterstanden of niet mee gaan met schoolreisjes zijn slechts een aantal voorbeelden daarvan. Hoewel scholen aandacht besteden aan allerlei aspecten rondom het kind blijft de financiële situatie van de ouders vaak onbesproken. Dat is jammer want in gezinnen met problemen staat dit punt vaak bovenaan en zoals gezegd ervaren kinderen er veel hinder van. Dit project geeft de school instrumenten voor de omgang met kinderen uit gezinnen met financiële problemen.

Kansenmeter

Voorbeeld van zo´n instrument is de ´kansenmeter´. Soms komen bij directeur, intern begeleider, leerkracht of administratief medewerker signalen binnen die duiden op mogelijke financiële problemen in de thuissituatie van een leerling. Met de kansenmeter kan dan een zorgvuldige inschatting gemaakt worden van de mogelijke problematiek. Als de uitkomsten daar aanleiding toe geven formuleert de school een advies, en kan de school richting ouders/verzorgers en gemeente beargumenteerd aangeven dat er actie gewenst is.

 Brede aanpak

Het project richt zich op kinderen, hun ouders en leerkrachten uit het basisonderwijs. Deze brede aanpak maakt een effectieve benadering van het probleem mogelijk, en kent een tweeledige doelstelling:

·        vroegtijdig signaleren van armoede onder kinderen (en bevorderen van het gebruik van voorzieningen door de ouders) en

·        kinderen weerbaar maken tegen de verleidingen van reclame, internet, et cetera.

Innovatieprogramma Werk en Bijstand (IPW)

Het project ´Elk kind t€lt mee´ wordt mede gefinancierd door het IPW. Het IPW, waarvan de uitvoering is ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werk, heeft als doel om via nieuwe wegen meer mensen aan het werk te krijgen en/of te laten participeren in de maatschappij. Belangrijk hierbij is de kennisuitwisseling tussen gemeenten.

Artikel delen:

Reageer