“Twijfels over democratisch gehalte gemeenteraad”

De volgende open brief stuurde raadslid William Dogger naar burgemeester Meijer en secretaris Schutte:

Ik stuur u deze mail als open brief, dus niet gepolitiseerd bv. namens mijn eigen gemeenteraadsfractie Swollwacht, maar vanuit mijn functie als gekozen lokale- volksvertegenwoordiger van de gemeente Zwolle.
 
Als een van het langszittende gemeenteraadslid van de huidige gemeenteraad van de gemeente Zwolle, nog komende uit het monistische systeem en nu volksvertegenwoordiger in het dualistische systeem, twijfel ik ernstig en maak mij zorgen over het democratische gehalte van de huidige gemeenteraad van de gemeente Zwolle. Ondanks dat ik alles in dit schrijven van mij als twijfel uitspreek en dus (nog) niet feitelijk uitspreek, besef ik dat dit zware woorden zijn. Toch heb ik gemeend mijn twijfel en dus mijn zorgen bij u beiden onder de aandacht te brengen, ik zie dit als mijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger. Ik hoop dat hierover vervolgens een raadsdebat zal volgen. Ik daag u beiden, als hoeders van de raadsorde, hiertoe uit om hier vervolg aan te geven.

Enige jaren geleden is het dualistische systeem, nav het toenmalige eindrapport van de staatscommissie Elzinga, ingevoerd. Mede was/is de bedoeling van dualisme om de lokale democratie te bevorderen, daarbinnen stond/staat het versterken van de controlerende functie en het transparanter werken van en door de gemeenteraad centraal. Nu enige jaren na invoering van het dualistische systeem, is het mijn oprechte mening te moeten oordelen dat het dualistische werken in de Zwolse gemeenteraad slechts fake is en daarmee twijfel geplaats kan worden bij het democratische gehalte cq. werkwijze van de Zwolse gemeenteraad! Het meest zichtbare wat het dualisme Zwolle heeft gebracht, is de funtionele scheiding tussen raad en college en een in Zwolle goed functionerende raadsgriffie, dit ter ondersteuning van de gemeenteraad. Het echte dualistisch werken blijft in de Zwolse gemeenteraad sterk achter. Te vaak komt het gevoelsmatig voor, dat college partijen de gelederen hebben gesloten bij diverse raadsonderwerpen (zie onlang het raadsdebat over het zwemwater, maar ook vele andere voorbeelden zijn hier te noemen). Natuurlijk mag je loyaliteit bij collegepartijen onder elkaar verwachten, daar ben je tenslotte collegepartij voor. En natuurlijk mag- of moet je soms zelfs water in de wijn doen bij voorstellen van bv. wethouder Y terwijl je als collepartij X het anders had willen zien, zelfs als dit afwijkt van het collegeprogramma. Allemaal begrijpelijk! Maar de lokale democratie komt volgens mijn mening in gevaar als je als volksvertegenwoordiger naast loyaliteit je kritische(zelf)beeld en transparantie, dus je controlerende taak namens een verkregen mandaat van de burgerij, verliest dan wel niet (voldoende) uitvoerd. Democratie bestaat niet alleen uit het getal van de meerderheid, maar ook oor en inlevingsgevoel hebben voor de minderheid en vandaaruit,- bijvoorbeeld verkregen door een goed debat,- open staan voor een kritsche houding (ook tegen eigen collegeleden!) voorafgaande aan een besluitvorming. 
 
Ik ben van mening dat er in de huidige Zwolse gemeenteraad nauwelijks sprake meer is van een debat. Standpunten van college partijen zijn veelal, althans dat is mijn mening (alsook die van anderen) vooraf bepaald, vaak al ver voor aanvang van commissievergaderingen en dus heel ver vooraf aan de betreffende raadsvergadering (besluitvorming). Ook ben ik steeds meer van mening, dat dualistische raadsinitiatieven aan raadsminderheden niet worden gegund. Zie als recent voorbeeld; het verzoek om een raadsonderzoek (dualisme) door enkele partijen aangevraagd voor de bouw van de Zwolse zwembaden, waarbij het kwaliteitaspect en de kosten- dus gemeenschapsgeld, van twee plannen (Collegeplan en het plan van SEZZ) vergeleken konden worden om vervolgens de beste keuze voor de stad te maken. Naast het feit dat ik van mening ben dat dit alles slecht is voor de stad en de lokale democratie,- riekt dit naar machtspolitiek,- werkt dit verharding in de hand en is dit dus niet bevordelijk voor de samenwerking tussen college partijen en de oppositiepartijen in de Zwolse gemeenteraad. Vaak hoor ik raadsleden van oppositiepartijen en  Zwolse burgers zeggen, “alles is toch alweer vooraf beklonken, zonde van de tijd om nog aan zo’n fakedebat deel te nemen”! 
 
Naast mijn twijfel en dus zorgen over het democratische gehalte van de Zwolseraad kan ik mij ook nog herinneren, dat de formateur van het huidige college, dhr. Weber (Pv/dA), bij de presentatie van het collegeprogram aan een ieder duidelijk maakte, dat het geen dichtgetimmerd college akkoord betrof, er was nog voldoende ruimte om als gehele raad (collegepartijen en oppositiepartijen) in gezamenlijkheid verdere invulling te geven aan diverse onderwerpen. We moesten het tenslotte samen doen, weet u nog wel “samen maken wij de stad”! Jammer dat ik hier als volksvertegenwoordiger, nog niet veel van heb mogen beleven!  
 
Ik hoop over dit onderwerp een goed debat met u en met andere raadscollegae te mogen voeren, misschien dat de raadsgriffie hiertoe een aanzet kan geven, waaraan ik graag mijn medewerking zou willen geven. 
 
 
Verblijf ik met vriendelijke groeten,
 
William Dogger, gemeenteraadslid Zwolle

Artikel delen:
Reacties 32
 1. Eh … meneer John, (toch geen John van Boven van de CU?), lees nu voor een keer eens de inhoud en wees eens minder onderwijzer want die hebben we (helaas) in de politiek al genoeg! 😛


  Maak melding

 2. Mike wat weet jij dit goed, zeker ook een raadslid die zich voelt aangesproken en nu via weblog een reactie geeft onder een pseudonaam!!!


  Maak melding

 3. De heer Dogger heeft duidelijk een punt. Aan een dergelijke open brief zouden meer mensen uit de politiek een voorbeeld kunnen nemen. Hij schrijft als volksvertegenwoordiger, doet dit op persoonlijke titel en stelt zich daarbij kwetsbaar op zonder zich te verschuien achter zijn eigen politieke partij of andere eigen belangen. Ik mag dit wel!


  Maak melding

 4. Een heldere, duidelijke en populaire brief is dit zeker niet van de voorman van “de tegenpartij”. Proef veel frustratie in dit jankverhaal. Hij begint ook nog eens met “Ik”, wat veelzeggend is. Hier had ik helemaal overheen gelezen “collepartij X”. ‘T is net “Papje” die zijn gelijk altijd via zijn columns wil halen. De Swollenaer is net zulk openbaar leesvoer als dit mooie medium. Maar goed, tijd voor echt belangrijke zaken “Het 8-uur journaal”.


  Maak melding

 5. Geachte Heer Henk,

  Neen, ik ben geen Heer Van Boven ( ;D ) en ook geen onderwijzer, maar leraar Nederlands en geschiedenis.

  Het onderwerp boeit mij ten zeerste, maar ik werd enigzins door de vorm afgeleid ( of was het nou afgeleidt? Of afgeleden? Nu ja, Dhr. Dogger maar eens vragen).

  Hartelijke groet,

  Meneer John


  Maak melding

 6. Van een onderwijzer of leraar zo u wilt meneer John, had ik wat meer niveau verwacht! Waar gaat dit over, reageer op de inhoud en laat dat zielige gedrag achterwege! Wat zullen uw studenten blij met u zijn. Pfffff.


  Maak melding

 7. Lieve Mevrouw Samantha, Er is een verschil tussen onderwijzer en leraar en dat zegt ook iets over uw nivo 😉 Mijn leerlingen (“studenten” hebben college van docenten of hoogleraren) zijn inderdaad ten zeerste blij met mij. Ik ben zelfs, in alle bescheidenheid gezegd natuurlijk, nogal populair. Zal wel komen door mijn mix van inhoud en vorm, waarbij niet mijn “zielige gedrag”, maar mijn on-uit-put-te-lijk gevoel voor humor een belangrijke rol speelt. Hartelijke pfffffgroet terug, Meneer John


  Maak melding

 8. Het continu afwijken van het onderwerp is een zwaktebot/bod/bodt/botd (doorhalen wat niet van toepassing is). Probeer eens te lezen wat er staat
  Ik proef in de brief het verhaal van iemand die zwaar teleurgesteld/boos is. En misschien heeft hij wel groot gelijk. Het door hem geschetste resultaat komt mij in ieder geval wel bekend voor – dus zou het mij niet verbazen als de argumenten ook blijken te kloppen.
  Dat hij dat ook nog doet op persoonlijke titel vind ik sterk. Ben benieuwd wat het resultaat van het debat is.  Maak melding

 9. Je mag van een fractievoorzitter toch wel verwachten dat hij een beetje Nederlands kan. Dit kan vatten in een heldere, duidelijke, toegankelijke en korte brief. Voor wat betreft de inhoud komt de man (die overal tegen is) al lang erg gefrustreerd op mij over. Azijnzeikerig gedrag, het is toch logisch dat een gemeenteraadslid de wethouder van dezelfde partij niet snel zal afvallen. Sterker nog, heel vaak zal steunen. Dit komt mij een beetje SP-erig over, altijd maar azijnzeiken en zelf nooit regeringsverantwoordelijkheid durven en/of willen nemen.


  Maak melding

 10. Reactie op open brief William Dogger

  De open brief van William Dogger vraagt om reactie. Dogger twijfelt aan het democratische gehalte van de Zwolse gemeenteraad, omdat hij vindt dat het dualistisch werken in de raad ⤽fake⤝ is. Hij probeert dat te onderbouwen door te stellen dat in de raad niet wordt gedebatteerd. Dat komt volgens hem omdat collegepartijen vaker akkoord gaan met collegevoorstellen. En als collegepartijen dat doen trekt Dogger de conclusie dat zij hun controlerende taak onvoldoende uitvoeren.

  Dogger verward dualisme met duellisme. In zijn wijze van zien moeten de fracties in de raad de ideeën en de voorstellen van het college bestrijden vanuit de gedachte dat het college van burgemeester en wethouders per definitie met slechte voorstellen komt. Het is een verkeerde opvatting over het dualisme.
  Dualisme houdt in dat raad en college, ieder vanuit hun eigen rol, bijdragen aan het wel en wee van onze stad en de belangen van onze inwoners. De kern van het dualisme is dat de rol van burgemeester en wethouders duidelijk gescheiden is van de rol van de gemeenteraad. Het college bestuurt de stad binnen de kaders die de raad stelt en de raad controleert of het college dat goed doet. Dualisme is in geen duel maar meer ??n duet: It takes two to tango.

  Dogger stelt dat in de raad niet wordt gedebatteerd. Hij verwart debat met discussie. Het doel van debatteren is het overtuigen van de publieke tribune, de perstribune of de luisteraars die via Omroep Zwolle de raadsvergadering volgen. Er wordt veel gedebatteerd in de gemeenteraad. Dogger is een goede debater.
  Maar als je wil proberen andere fracties te overtuigen moet je niet het debat, maar de discussie met hen aan. In discussie probeer je elkaar te overtuigen om tot een conclusie te komen waar de meerderheid van de raad het mee eens is. Dan komt het echt aan op inhoud, de kracht van je argumenten en op het nemen van bestuurlijke verantwoordelijk voor de stad.

  Dogger geeft als voorbeeld voor het ontbreken van debat in de raad de beraadslagingen over de Zwolse zwembaden. De woordvoerder van Swollwacht kon de meerderheid van de raad niet overtuigen. De door Swollwacht aangedragen argumenten waren onvoldoende steekhoudend. Discussie verloren! Maar misschien wel het debat voor de publieke tribune, gevuld met SEZZ-ers, gewonnen.

  Dogger verwijt de collegepartijen te vaak mee te gaan met collegevoorstellen en daardoor hun controlerende taak te verwaarlozen. Merkwaardige gedachte. De meeste voorstellen die we in de raad bespreken gaan over kaderstelling. Kaderstelling is het stellen van grenzen aan de beleidsruimte die het college van de gemeenteraad krijgt bij de uitvoering van de taken door het college. Kaders stellen betekent vooraf de beleidmatige of financiële grenzen vaststellen dan wel het beleid op hoofdlijnen uitzetten.
  Kaders geven ook aan waarmee de raad zich politiek wil bemoeien. De voorstellen van het college worden dan ook vaak politiek aangescherpt door de raad via amendementen en moties. Het zijn dan tevens de kaders waarop de raad achteraf het college controleert.

  Wij willen een daadkrachtig en slagvaardig besturend college om de opdracht uit het collegeakkoord ⤽Samen voor Zwolle⤝ uit te voeren. Het college is gebaat bij goede kaderstelling door de gemeenteraad. Goede kaders scheppen rust en ruimte omdat het college dan weet wat de raad wil en binnen welke grenzen de uitvoering ter hand genomen kan worden. Juist door goede kaderstelling vooraf maakt de gemeenteraad zijn controlerende rol waar.

  De collegepartijen zijn ten opzichte van de kiezers verantwoordelijk voor de uitvoering van het collegeakkoord. De basis van dit akkoord is gelegd op dinsdag 7 maart 2006, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen is democratie! Dan kiezen de inwoners van onze stad hun vertegenwoordigers die voor de komende vier jaar de koers van onze stad bepalen, die beleid maken en het beleid controleren. Ik ben er van overtuigd dat de collegepartijen zich goed bewust zijn dat democratie niet alleen is uitvoering geven aan de wil van de meerderheid, maar ook rekening houden met de mening van de minderheid.

  Theo Peeters, PvdA fractie Zwolle, 12 oktober 2007.  Maak melding

 11. Als ik de reactie van de heer Peeters (gemeentesecretaris Epe) vervolgens lees zet hij de stelling van Dogger weg met het verschil tussen ‘Debat en Discussie’. Flauw.
  Het gaat Dogger volgens mij om de idee dat er geen uitwisseling is van argumenten door de gemeenteraadsfracties in de raadsvergadering (is politieke arena, dus een beetje voor te stellen), maar vooral in de besluitvormingsvoorbereidende commissies (inhoudelijke arena en dus uitwisseling van argumenten). Daar zegt de heer Peeters niets over.


  Maak melding

 12. Soh-hé, als “we” dan toch op woordjes gaan vangen Peetertje:

  de·bat (het ~, ~ten)
  1 aan regels gebonden discussie

  Je bedoelt dus duidelijk te zeggen dat het regeltje van de PvdA is dat er niet gediscussieerd wordt? Dat is voor de gemiddelde burger niet nieuw…..


  Maak melding

 13. Beste lezers van- en schrijvers op- Weblog, laat ik voorop stellen dat ik niet boos, gefrustreerd of teleurgesteld ben, maar goed ieder heeft het recht het zijne er van te denken, ik respecteer dat. Wel jammer dat Theo Peeters (overigens een gewaardeerd raadscollega) in de verdediging gaat op Weblog, waar hij dit juist zou moeten doen in de gemeenteraad, daarwaar het debat (die er dus niet is) thuis hoort!! Ook jammer dat Theo Peeters in zijn reactie aangeeft dat ik het verschil niet zou weten tussen dualisme en dualistisch of tussen het debat en een discussie. Dit soort van gebagatelliseerde (heb ik dit woord goed geschreven Dick en John!!!) reacties had ik dus al verwacht van raadsleden van collegepartijen. Dit soort reacties raken nu precies de kern van de discussie waar het wat mij betreft over zou moeten gaan.

  Vriendelijke groeten,
  William Dogger, gemeenteraadslid (en dus niet, zoals sommigen denken, fractievoorzitter)


  Maak melding

 14. Op mij weblog heb ik onderstaand artikel geplaatst. Het lijkt me goed om ook openbaar te discussieren. Wiliam zal niet voor niets de publiciteit gezocht hebben.
  Ik hecht er aan te zeggen dat dit mijn eerste bijdrage is bij dit onderwerp.

  Democratie en dualisme

  Onder deze kop publiceerde William Dogger een open brief. William maakt zich zorgen over het democratische gehalte van de huidige gemeenteraad en hoopt dat er een raadsdebat zal volgen over de zaken die hij aansnijdt.
  Het is altijd goed een debat te voeren over het democratische gehalte van de raad. Zeker in de week van de democratie.
  Ik wil er graag een paar opmerkingen naast zetten. William heeft een opvatting over dualisme en democratie die niet helemaal de mijne is, zo lijkt het tenminste. Ik wil dat laten zien in onderstaande punten.

  1. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de stad. Dat betekent dat de raad een grote verantwoordelijkheid heeft voor de ontwikkeling van de stad. Op alle gebied. Dan denk ik – zonder volledig te willen zijn – aan sociale voorzieningen, aan onderwijs, aan werkgelegenheid en aan de economie. Ook denk ik aan de infrastructuur (wegen en fietspaden bijvoorbeeld). Er is nog veel meer te noemen. Deze verantwoordelijkheid vraagt stabiliteit in het bestuur.
  2. Democratie krijgt inhoud via meerderheden. Het is van groot belang meerderheden te verwerven voor beleidsvoorstellen. Het is niet voor niets dat een college zo wordt gevormd, dat er een stabiele meerderheid is te verwachten voor het beleid dat het college presenteert. Dat is nodig voor die stabiliteit. Deze gewenste meerderheid is overigens geen Zwolse uitvinding.
  3. De meerderheid die collegefracties in de gemeenteraad hebben, is gebaseerd op een stembusuitslag. De burger heeft gekozen. Collegeonderhandelingen hebben geleid tot een collegeakkoord. Dat akkoord is door de achterbannen van de vier collegepartijen beoordeeld. Je kunt daarmee zonder overdrijven stellen, dat dit akkoord en de daarin opgenomen voornemens gezien kunnen worden als een mandaat van een groot deel van de Zwolse kiezer.
  4. Debatteren is geen doel van de gemeenteraad. Doel is besluitvorming over de beleidsvoorstellen die worden voorgelegd. Die worden in de vier commissies besproken. Daar worden standpunten uitgewisseld. De raadsleden gaan daarin zorgvuldig om met haar verantwoordelijkheid als hoogste orgaan.
  5. Oppositiepartijen zitten per definitie in de minderheid. Dat is een gegeven en een uitvloeisel van de verkiezingen. Dat maakt het lastig om voor eigen voorstellen meerderheden te verwerven. Alhoewel, in de laatste raadsvergadering is bijvoorbeeld een voorstel van de SP (oppositie) met algemene stemmen aangenomen.
  William heeft het over het niet gunnen van dualistische raadsinitiatieven aan raadsminderheden. De raad neemt natuurlijk geen beslissing om iets te gunnen. Het moet goed zijn voor de stad, dat is het belangrijkste criterium. Of iets goed is voor de stad, daarover kun je van mening verschillen. De gemeenteraad bestaat tenslotte bij de gratie van verschillen tussen raadsfracties.
  6. Het voorbeeld dat William noemt over het onafhankelijke raadsonderzoek inzake het zwembaddossier vind ik geen sterk voorbeeld. In de raad zijn de argumenten uitgewisseld en zijn de standpunten bepaald. De noodzakelijke informatie was beschikbaar en de raad kon keuzes maken. Een derde onderzoek voegt niets toe, is mijn mening. Ik vraag me af of ik dan inderdaad niet dualistisch bezig ben.
  Er zijn ook andere voorbeelden. Ik denk dan aan het Deltiondossier, waar een meerderheid van de raad wel heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek door een externe partij.
  7. Ik ben oprecht benieuwd naar datgene wat William dualistisch werken noemt. Als ik zijn open brief lees, dan krijg ik de indruk dat ik daar een andere opvatting over heb. Wil je goed kunnen debatteren (of discussiëren) dan moet je wel weten waar de verschillen liggen.
  8. Tot slot.
  Het is een goede zaak dat we als Raad onze democratische verantwoordelijkheid serieus nemen. Een paar weken geleden hebben we als raad tijdens een bezinningsdag (dat noemen we een raadsretraite) daarom ook met elkaar nagedacht over de manier waarop we de debatcultuur in de raad kunnen versterken. We hebben o.a. gesproken over de cultuur van interrumperen en ook over de structuur van commissies en Raad. Wat kan er beter.
  Swollwacht was daar niet bij omdat ze er voor gekozen hebben niet mee te doen. Dat is, zeker ook achteraf, te betreuren omdat de open brief van William Dogger laat zien, dat hij wezenlijke zaken heeft in te brengen.

  Ik hoop ook op een ordentelijke op de inhoud gerichte discussie.

  John van Boven  Maak melding

 15. Na de reacties van Th. Peeters, W. Dogger en J. van Boven, waarvoor dank, laten Swollwacht en de VVD fracties het volgende weten:

  De fracties van Swollwacht en VVD Zwolle ondersteunen het pleidooi van William Dogger om meer ruimte voor het debat in de raad in Zwolle. Als we samen de stad willen maken, zal meer ruimte moeten worden gegeven aan het debat. Een goed debat waarin ieder zijn argumenten naar voren brengt , leidt tot een betere meningsvorming. En dat is waar het om gaat. Iedere belanghebbende in zijn of haar zaak wil dat de argumenten voldoende gehoord en gewogen worden. Alleen als dat serieus heeft plaatsgevonden kan begrip worden opgebracht voor een besluit waarmee niet iedereen gelukkig is. Dat besluit nemen is immers uiteindelijk een verantwoordelijkheid die we als raad hebben te nemen. Beperken van dit debat door machtspolitiek tast onze democratie aan. Bovendien blijft dan altijd een gevoel van ontevredenheid over. Een slecht debat, of een debat waarin van tevoren de zaken zijn beklonken door collegepartijen leidt vrijwel altijd tot meer onbegrip en ontevredenheid bij hen die in hun belang niet worden erkend.
  Een duidelijk voorbeeld hiervan is de wijze waarop de fractievoorzitter van één der college partijen van de gemeenteraad van Zwolle op zijn weblog de inbreng van de oppositiepartijen kwalificeert.

  ⤽Eigenlijk was het helemaal geen spannend debat meer. Dat zag je ook aan het stukje in De Stentor. Hoewel het in mijn ogen een historisch moment was, had de Stentor er maar een paar regels voor over. Te weinig spetters en niet spannend genoeg, blijkbaar.
  Het zijn niet mijn criteria.
  Ik ben blij dat er inderdaad (zie mijn stukje gisteren) een nieuw vertrekpunt is gemarkeerd. We zijn wezenlijk verder gekomen. De oppositie had niet veel meer dan ketelmuziek.
  Het zal je als wethouder maar gebeuren: een beladen dossier met zo??n voorgeschiedenis en dan alleen maar Swollwacht en de SP die tegenstemmen. Een overtuigende meerderheid.
  Janco Cnossen heeft veel werk verzet om dit dossier tot een goed einde te brengen. Hij heeft eer van zijn werk gekregen en ik complimenteer hem graag publiekelijk met dit resultaat⤝.

  We kunnen een turbulente periode afsluiten.

  Gelijk heeft hij. Het debat was weinig spetterend. Maar dat was vooral door zijn eigen rol daarin. Dat weekend is druk overleg tussen collegepartijen geweest.
  Resultaat waren een aantal moties die in de marge van het voorstel nog wat veranderden, maar niet meer dan dat. De oppositie had met de moties van de VVD nog de meeste aanpassingen aan het voorstel verricht. Uiteindelijk heeft dat de stemverhoudingen opgeleverd. Voor de VVD was de aanname van de moties over verruiming van het zwemwater, het mogelijk maken van het verenigingszwemmen op de locatie Windesheim en de wijze waarop de wethouder daarop reageerde doorslaggevend voor de stemming. Maar een initiatief van de Christen Unie is niet genomen, geen enkel. Wel meedoen met de wijzigingsvoorstellen van andere partijen, maar zelf geen inbreng in het debat hebben. Waar was de Christen Unie? Waar was de man die later op zijn weblog een sneer geeft aan de oppositie die wezenlijke veranderingen hebben aangebracht en het debat hebben gevoerd daarover. Waar was de man van de weblog in de discussie die nodig is om de argumenten te wisselen en te wegen. Stoere taal achteraf op een weblog, maar in de raad niet meedoen. Er is moeilijk een kwalificatie aan te verbinden die aan dat gedrag recht doet.

  Het is niet alleen dat, het gaat om meer. Het gaat ook om de vraag hoe we met goede initiatieven in onze stad omgaan.
  SEZZ had een doorwrocht en zeer degelijk plan gemaakt voor de nieuwe zwembaden in onze stad. Dit op basis van hun kennis en jarenlange ervaring. Geen woord heeft de Christen Unie daarover gerept. Alsof het plan niet bestond. Daarmee toont de schrijver van de weblog geen respect voor het denken en het doen van ervaringsdeskundigen. En dat is nu juist zo belangrijk om samen de stad te maken. De logica van de Zwollenaar die de zaak goed kent, die weet waar hij over praat, die plannen bedenkt vanuit zijn kennis, zou tenminste in het debat moeten worden gebracht. Ook door partijen die daar om politieke redenen niet aan durven of willen. Geef dan tenminste aan waarom niet. Geef dan tenminste aan welke argumenten je daarvoor hebt. Doe mee aan de discussie. Haal daar je gelijk en niet achteraf in de anonimiteit van je weblog. Ga toch tenminste respectvol om met ideeën en plannen van deskundigen. Neem ze volwaardig mee in je afwegingen.
  Zeker wanneer zoals in dit geval het alternatief dat was aangedragen door SEZZ op verzoek van de raad zelf was ontwikkeld. Veel energie is erin gestoken. Dat verdient meer respect dan de kwalificatie ketelmuziek.

  William heeft gelijk. Het debat moet gevoerd. Het is nodig om de democratie zijn werk te kunnen laten doen. Het is nodig om serieus genomen te worden als burger, als initiatiefnemer, als belanghebbende, als mens.

  Met vriendelijke groet,

  Freddy Eikelboom (Fractievoorzitter Swollwacht)
  Piet van Dijk (Fractievoorzitter VVD)  Maak melding

 16. Ingezonden:

  Beste William,
  De fractie van GroenLinks/ De Groenen wil graag in discussie gaan over je brief betreffende dualisme en democratie.
  We kiezen daarbij dan voor een openbaar debat in de raadszaal.

  Een goed weekend gewenst!

  Michiel van Harten


  Maak melding

 17. Mooi deze reactie van GL/DG, anders krijgen we allemaal enorme lappen politieke taal op dit mooie weblog. We hebben er al 2 van Swollwacht, 1 van de partij en 1 van de initiatiefnemer een gemeenteraadslid. Opvallend dat VVD en Swollwacht wel vaker samen op trekken. We hebben veel te veel partijen in Nederland, misschien maar eens een fusie overwegen.


  Maak melding

 18. De fracties van Swollwacht en VVD Zwolle ondersteunen het pleidooi van William Dogger om meer ruimte voor het debat in de raad in Zwolle.

  Goed zo. Het cabinet had een paar miljoen nodig om gedurende een paar daagjes te “luisteren” – misschien dringt het in Zwolle wat sneller door


  Maak melding

 19. Geachte heer Peeters, leuk zo’n interview bij TV-oost.
  ook leuk dat u zegt dat er als er goede argumenten zijn je een goede kans maakt! Ik weet niet of u actief deelneemt aan de Zwolse politiek? als u dat wel doet ziet u ook dat het een zooitje is en het maakt niet uit met welke argumenten je komt B&W gaat toch haar gang en heeft lak aan al haar burgers! Ja er worden afspraken gemaakt achter gesloten deuren,ja de Pvda,CDA en Groenen/Groenlinks steunen elkaar en dat gaat ten koste van de politiek maar vooral voor de burgers!


  Maak melding

 20. Beetje hypocriet is dit wel. In welk college, welke staten of welke 2e kamer is men niet “liever” voor de partijgenoten? Nu, vroeger en dat zal altijd zo blijven, is ook logisch lijkt me. Misschien moeten we maar eens naar 2 partijen, la lijkt me dat bijna onmogelijk in een land waar iedereen een eigenwijze eigen mening heeft en die vaak ook nog te gelde wil maken. Hoeveel partijen hebben we al in de 2e kamer? Rita NATUURLIJK (absoluut mijn partij niet) meegeteld. En in Zwolle? Nog 2 plaatselijke partijen? Samenwerken mensen, dat bundelt de krachten, kijk naar het CDA (ook mijn partij niet). Maar dan heb je meer kans dat je wat te vertellen kunt krijgen én niet zuur overal tegen zijn en de kont tegen de kribbe gooiten. Denk eens constructief mee met onze mooie stad; zul je zien dat je dan bij menigeen meetelt als de verkiezingen naderen. Daar bereik je volgens mij meer mee als altijd dat geschop tegen partijen die nu, vroeger en in de toekomst altijd wél hun verantwoordelijkheid hebben durven nemen.


  Maak melding

 21. Kunnen die gasten niet gewoon een link maken naar de tekst die ze dan op eigen weblog of site te lezen neerzetten, in plaats van hier enorme documenten copy-pasten.

  ============

  Naar mijn weten hebben de heren Dogger en Peeters de documenten niet online staan.
  Buiten dat is het voor de discussie hier handiger alle info klip en klaar paraat te hebben. Anders moet je nogal gaan ‘webhoppen’ 😉  Maak melding

Reageer