Zwolle krijgt ruimte om in de toekomst te investeren

Het college van B&W presenteert vandaag de begroting 2008. Voor de zomer was in de Perspectiefnota 2008-2011 al het meerjarig beeld van de financiën gegeven en dit is nu vertaald naar de begroting voor 2008. Belangrijk nieuws is dat de gemeente Zwolle veel meer geld uit het gemeentefonds krijgt dan verwacht. Hierdoor slaat het voorziene tekort op de begroting voor de jaren 2008-2010 om in een overschot. De discussie over het meerjarig perspectief komt volgend jaar juni weer aan de orde bij de behandeling van de Perspectiefnota.

Het beeld van het meerjarig perspectief is sterk gewisseld sinds de Perspectiefnota dit voorjaar. Uit de (verlate) junicirculaire bleek nog dat de gemeente Zwolle extra zou moeten bezuinigen bij de begroting 2008. Dit beeld werd vorige maand echter omgedraaid toen uit de septembercirculaire bleek dat Zwolle veel meer financiële ruimte krijgt dan verwacht. Verantwoordelijk wethouder Financiën, Martin Knol: “Als college waren we ons op extra bezuinigingen aan het voorbereiden maar dat hoeft nu niet meer. We hebben nu een overschot op de begroting. Dat betekent niet dat we die extra ruimte nu gaan gebruiken. We gaan daar volgend jaar bij de Perspectiefnota met de raad over spreken.” Het college wil behoedzaam met de extra ruimte omspringen. Enerzijds vanwege de grilligheid van circulaires, anderzijds omdat uit de prestatieafspraken nog grote investeringen volgen de komende jaren, zoals voor de zwembaden en voor infrastructuur.

Uitgaven 2008 structureel

De structurele uitgaven gaan onder meer naar het intensiveren van het armoedebeleid, het versterken van de cultuursector, het onderwijs, extra aandacht voor het onderhoud van groen, speelvoorzieningen en gebouwen, en verbetering van de publieke dienstverlening. Met uitzondering van de bijdrage aan het Machinemuseum zijn er na de Perspectiefnota van afgelopen voorjaar geen wijzigingen in de structurele uitgaven.

Aan nieuwe structurele investeringen wordt in 2008 € 2,5 miljoen besteed. Deze ruimte wordt gecreëerd door:

·         de gemeentelijke organisatie efficiënter te organiseren

·         herverdeling binnen de programmabudgetten

·         verhogen van de inkomsten

·         een deel van de eenmalig beschikbare middelen in te zetten voor het creëren van structurele bestedingsruimte.

Uitgaven 2008 incidenteel

Voor komend jaar is daarnaast 10 miljoen euro beschikbaar voor incidentele, dat wil zeggen eenmalige, investeringen. Dit gaat onder andere naar: het Generaal Pardon, het baggeren van de stadsgrachten, park de Wezenlanden, peuterspeelzalen en de Binnenstad (waaronder de afsluiting voor autoverkeer van de Sassenpoort). In de Perspectiefnota was €6,6 miljoen incidenteel voorzien voor 2008. Dit is aangevuld met €3,4 miljoen uit de Berap (2007).

Woonlasten en tarieven

De onroerende zaakbelasting wordt alleen met de inflatie van 2,6 % verhoogd. Dat is de gebruikelijke, landelijke aanpassing aan de waardevermindering van geld. De enige stijging van de gemeentelijke tarieven groter dan de inflatie, is die van de rioolrechten. Deze stijgen zoals door de raad vastgesteld in het Gemeentelijk Rioleringsplan met 5,1% plus inflatie. Daarmee blijft de hoogte van de rioolrechten ver onder het landelijk gemiddelde. Verder is voorgesteld de leges voor rijbewijzen en uittreksels uit het bevolkingsregister niet duurder te maken omdat die in Zwolle al relatief duur zijn. 

Artikel delen:

Reageer