Een Zwolse “attractieput” met de naam “Ecodrome”

Ingezonden:

In 1995 besloot de Zwolse gemeenteraad om Zwolle te verrijken met een bijzondere attractie. Deze attractie moest dusdanig specifiek zijn dat Zwolle weer op de kaart werd gezet, en dat vele mensen de weg naar Zwolle zouden weten te vinden.

Zonder enige consumenten of haalbaarheids onderzoek te laten raadplegen werd men het in de Zwolse raad eens, en het zou moeten gaan om een “milieu  – educatief themapark”. Hiervoor werd een stichting opgericht met de naam”Natuurmuseum Nooterhof” en zou Libema Vrijetijdsparken BV optreden als stille vennoot en IJsselhallen Zwolle als beherend BV. In 1995 werd met een machtiging van het college een Commanditaire Vennootschap opgericht waarbij in 1996 de gemeente Zwolle € 7,3 ,mln. inbracht met daarnaast een forse subsidie vanaf de start van het nieuwe educatief themapark met de spetterende naam “Ecodrome” Overige vennoten betrof Libema vastgoed BV en en voor ons tot heden onbekende Zwolse bedrijven.

Via informatie van de Kamer van Koophandel is een inbreng van €816.804,39 terug te vinden, en betreft het een bedrag ingebracht door een niet nader genoemde vennoot. Als wij de begroting van 2007 moeten geloven betreft de stille vennoot Libema vastgoed BV, of de gezamenlijke Zwolse bedrijven. Opvallend is dat IJsselhallen Exploitatie BV beherend vennoot is en lijkt op zijn beurt weer deel uit te maken van Libema BV.

Puur commercieel dus, waarbij in de raadsvergadering van 26 november 2004 wederom bevestigd werd dat het Zwolse College vanaf de start van Ecodrome tot 2012 een fikse subsidie verstrekt en betreft vele miljoenen euro’s aan subsidies met als op peildatum 2005 € 917.000,-. per jaar.

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld aan Ecodrome waar ook weer toevallig de naam Libema opduikt die de exploitatie voor zijn rekening neemt. Ten minste, dat zou men mogen verwachten en vermoeden. Het is in het zakelijke verkeer gebruikelijk en normaal dat de exploitant betaald en niet ontvangt. Libema die als exploitant voor Ecodrome optreedt, krijgt dus vanaf de start van Ecodrome een riante bonus in de vorm van gemeentelijke subsidie waarbij het de schijn vertoond praktisch elk zakelijk risico uit de wind te nemen.

Daarbij vertoont het college direct de sterke schijn de omzetcijfers van hun commercieel opgerichte CV op te poetsen en daarmee een debacle en moeilijke vragen van de mede firmanten te voorkomen. Verlies in je eigen CV is natuurlijk nooit leuk!

Ook betreffende alleen al de €7,3 mln. geïnvesteerd kapitaal en betaald door de Zwolse belastingbetalers is het tot heden onbekend welke investeringen men gepleegd heeft om tot dit sombere miljoenenproject te komen. Het paviljoen werd voor een symbolisch bedrag van 1 Gulden door de VROM aan de gemeente Zwolle verkocht en deed dienst als paviljoen op de Floriade in 1992 in Zoetermeer.

Het zou absoluut mogelijkheid geweest kunnen zijn dat het ingebrachte kapitaal van €816.804,39 exclusief de jaarlijkse verstrekte subsidie conform K.v.K. inschrijving voldoende zou zijn geweest de gehele investering te doen laten plaalsvinden wat gemoeid was bij de opstart van Ecodrome.

Indien men er vanuit mag gaan dat de grond tijdelijk waarschijnlijk door de gemeente Zwolle beschikbaar is gesteld of gehuurd, is het voor mij een compleet raadsel waar al die miljoenen duur betaalde gemeentelijke belastingen aan uit zijn gegeven.

Tevens is het een compleet raadsel waarom het College conform Europese wet en regelgeving er geen openbare aanbesteding van heeft gemaakt t.a.v de exploitatie van Ecodrome. Het wekt dan ook de sterke schijn dat Libema Vastgoed BV, die vennoot was samen met de gemeente Zwolle en de overige deelnemende bedrijven hier zijn voordeel uit heeft gehaald en derden het nakijken hadden.

Zo goed als zeker hadden andere aanbieders in de markt zoals o.a Van der Most BV het aanmerkelijk goedkoper en beter gedaan. Dit gezien de weinige trieste negatieve bedrijfsresultaten die van het Ecodrome bekend zijn.

Tegelijk is het zeer vreemd en ongebruikelijk dat een commerciële exploitant die zeer vermogend lijkt te zijn een subsidie krijgt om zijn verliezen op te poetsen. Libema die Ecodrome exploiteert had natuurlijk als ondermemer de verliezen voor zijn rekening moeten nemen gezien het ondernemers risico. De jaarlijkse subsidie van €917.000,- wordt in de begroting van 2007 dan ook genoemd als een bijdrage in de exploitatie en onder de cultuurnota als subsidie.

Het college van de gemeente Zwolle lijkt zich daarbij boven de wet te plaatsen gezien het volgende;

Aangezien het College het omschrijft als subsidie kunnen wij hierbij ervan uit gaan dat deze subsidie valt onder de verordening subsidiering culturele activiteiten. Welnu, deze verordening is kraakhelder en geeft o.a aan dat een organisatie zelf minimaal 60% dient bij te dragen. Gezien de geheimzinnigheid ten aanzien van de omzetcijfers met het predikaat “geheim” voor zelfs de gemeenteraad gaan wij er hierbij vanuit dat dit niet het geval is. Dit mede gezien het feit dat er jaarlijks € 917.000,- wordt gedoneerd.

Tegelijk was; en is het college verplicht conform Art.1:33 t.a.v de Zwolse subsidieverordening jaarlijks een RA Accountant om een financieel verslag uit te laten brengen is het tot heden niet gebleken dat deze conform eigen verordening van het college ooit is uitgevoerd.

Tevens geeft idem verordening blijk van het slechts maximaal 5 jaar verstrekken van subsidie ten behoeve van culturele activiteiten. De conclusie is dan ook waarschijnlijk dat deze subsidie nimmer verstrekt had mogen worden en dat het Zwolse college zich boven de wet lijkt te plaatsen.

Tevens is het aandoenlijk en tegelijk triest te moeten lezen en vaststellen dat het bezoekersaantallen praktisch nooit is gehaald, ondanks het vermeende prestatie contract en het college nimmer heeft ingegrepen. Het college bleef dan ook maar stoïcijns gedrag vertonen door ernstige exploitatie tekorten bij exploitant Libema aan te vullen met de nieuwe handelsnaam subsidie.

Ook de Stichting Namez die namens het college de exploitatie van Ecodrome diende te blijven controleren leek niets toe te voegen aan het zinkende schip genaamd “Ecodrome” Wel werd het college diverse malen met de neus op de feiten gedrukt door St.Namez t.a.v de negatieve resultaten van exploitant Libema maar leek het college zijn kop in het zand te blijven steken door onrechtmatig een zinkende exploitant bij te springen.

Welke bedragen vanuit de verstrekte jaarlijkse subsidie van € 917.000,- ten goede komt aan de commerciële CV blijft geheim en buiten beeld maar het is niet aannemelijk te veronderstellen dat de overige vennoten bij een blijvend verlies niet aan de bel zouden trekken. De gevoelige vraag hierbij is dus, hoeveel kapitaal is eventueel teruggevloeid in de CV mede om de overige vennoten misschien tevreden te stellen.

Hierbij zou het wat aannemelijker worden waarom de Zwolse raad een beetje dom gehouden wordt. Veelal kan men dan ook geheime documenten beter interpreteren als “Het kan het daglicht niet verdragen”, maar wel met hierbij de aantekening dat dit eerst bewezen dient te worden.

De subsidie wordt dan ook zelf door de raad als exploitatie tekort omschreven in de raadsvergadering van februari, in 2005. In deze nota wordt tevens melding gemaakt van het eventueel aanzuiveren van de te korten bij het Ecodrome door beherend vennoot de IJsselhallen en u raad het nooit, laat dit nu ook toevallig Libema zijn die de exploitatie verzorgd in de IJsselhallen.

Indien men de Kamer van Koophandel raadpleegt, is dit veelal een attractiepark op zichzelf en zijn er diverse BV’s onder de handelsnaam IJsselhallen en Libema actief. Niet strafbaar natuurlijk, maar het is maar de vraag of het College expertise genoeg in huis heeft om nog iets te begrijpen van de aaneen schakeling van diverse BV’s , en om maar nog maar even de CV en stichting buiten beschouwing te laten. Het is bekend dat het zelfs voor accountants een hele klus is alle financiële transacties terug te rechercheren en op het correcte wijze te kunnen beoordelen wat verdacht of niet als verdacht beschouwd kan en moet worden. 

De verlies en winst rekening blijken geheime stukken voor de Zwolse gemeente raad en maakt dit alles (misschien ten onrechte) extra verdacht.

Indien men zich echter verdiept in de notulen van de raadsvergaderingen vertoond het college de sterke schijn de gemeenteraad te misleiden doordat er gesuggereerd wordt dat de exploitatie resultaten t..a.v het Ecodrome over exploitatiejaar 2003 t.a.v het exploitatiejaar 2002 beduidend beter zou zijn geweest terwijl dit in grafiek alleen maar een neerwaartse spiraal te zien geeft. Door deze vastgelegde verschillende feiten lijkt dus de raad compleet misleid te zijn met daarbij alle Zwolse inwoners.

Volgens het college handelt men conform de WOB artikel 10 en lijkt bescherming van financiële gegevens van derden te beogen. Echter wordt de WOB zo goed als zeker geheel ten onrechte aangewend  en wel om de volgende redenen;

 • Er wordt ten onrechte verondersteld in de raadsvergadering van 2 mei, 2006 dat het de eigen CV zou schaden ten aanzien van de concurrentie positie. Dit kan nimmer als argument aangevoerd worden aangezien er geen enkel attractiepark in Zwolle en directe omgeving in zelfde hoedanigheid te vinden is en dit t.a.v de WOB ook geen argument kan zijn. Tevens vertoond het Zwolse College de sterke schijn van belangenverstrengeling m.b.t de CV met daarin eveneens weer de o.a de Gemeente Zwolle vertegenwoordigd en Libema en Zwolse ondernemers.                                                                                                                           
 • Tevens wordt er in de WOB gesproken over Bedrijfs en fabricagegegevens, maar lijkt de Ecodrome voor 100% uit gemeenschapsgelden gefinancierd te zijn zodat men de bedrijfsvoering en de uiterlijke kenmerken van de exploitatie direct kan vergelijken met overige objecten die onder de subsidiering culturele activiteiten vallen namelijk zoals Hedon en de Muzerie en dus ook als dusdanig toegerekend mogen worden met idem verplichtingen en dus in helder Hollands met de billen bloot moeten zodat eventuele dubieuze stelposten en eventuele belangenverstrengeling bloot gelegd zouden kunnen worden.                                                                                                                          
 • Gezien het feit dat ook deze subsidie onder de Zwolse verordening subsidiering culturele activiteiten behoort met een jaarlijkse bijdrage van boven de €100.000,- dient met naast de jaarboeken, de exploitatie begroting het te laten screenen door een RA accountant. Aangezien deze jaarcijfers t.a.v Libema jaarlijks gedeponeerd dienen te worden bij de Kamer van Koophandel en de gemeenteraad niet kan toetsen of de subsidie verstrekking terecht is verstrekt, zijn de publieke belangen en de integriteit van het college in gevaar door als dusdanig te handelen.             
 • Aangezien het College (Gemeente Zwolle) plaatsnam in de CV en slechts alleen wederom het College de harde feiten te mogen inzien zonder inhoudelijk de raad hierin te kennen heeft dit alle schijn van belangenverstrengeling en onrechtmatig handelen. Een College is in principe in dit geval geen onpartijdige partij aangezien zij ook al deelnemen in de aan Ecodrome gelinieerde CV met eveneens weer het college (Gemeente Zwolle) die daar o.a zitting in heeft.                                                                                                   
 • Om de hoge jaarlijkse subsidie te kunnen rechtvaardigen met daarbij een gezond wantrouwen is een professionele controle van groot belang en kan alleen door voldoende transparantie worden uitgevoerd.

 

Naast de zoals bovenomschreven waarschijnlijke lage investeringen in verhouding met wat lijkt te worden gesuggereerd aan investeringen zijn de personeelskosten eveneens een bron van onderzoek. Personeelskosten lijkt men bij Ecodrome namelijk nagenoeg niet te kennen en wordt er zeer creatief omgegaan met praktisch gratis werknemers met het predikaat, vrijwilliger, stagiaire, gesubsidieerde arbeid en als toetje eens een uitzendkracht.

Hierbij dient te worden aangemerkt dat de subsidie van de gesubsidieerde arbeid niet meegenomen is in de al €917.000,- jaarlijkse te verstrekte riante subsidie.

Wel dient aangemerkt te worden dat €231.000,- via Libema jaarlijks weer terug schijnt te vloeien gezien de investering afspraken conform afspraak m.b.t de diverse thema’s maar lijkt mij geen enkele probleem gezien alleen al de riante subsidie die jaarlijks meer doet denken aan de hoofdprijs in de Postcode loterij.

Halverwege 2004 is volgens informatie van de stichting Namez bekend dat Ecodrome dat men ten hoogste 100.000 bezoekers te hebben mogen ontvangen en was dan ook gelijk een uitzondering. Daarvan betrof het slechts circa 58.000 betalende bezoekers. Na de piek van 115.000 bezoekers in 2001 lijkt Ecodrome als enige attractie over de bodemloze put te beschikken.

Het bezoekers aantal is natuurlijk absoluut te laag en ook het door het college beoogde streefaantal van 100.000 is op jaarbasis niet als reprensatief te beschouwen. Gezien het feit dat we hierbij praten over een vermeend attractiepark en geëxploiteerd door het miljoenenbedrijf Libema had zowel de raad en college de lat absoluut hoger moeten leggen.

Via Tour Press kunnen we zelfs vernemen dat de exploitant van Ecodrome en wel Libema, zelfs gratis toegangskaarten verstrekt aan gasten van drie Libema vakantieparken en betreft een publicatie uit 2006. Dat kan natuurlijk ook makkelijk gezien het College van B & W te Zwolle die toch wel blindelings miljoenen Euro’s blijft doneren in deze bodemloze put. 

Het is dus duidelijk dat Ecodrome een politieke blunder blijkt te zijn met de arrogantie dit drama niet toe te geven. Als resultaat een beloofde torenhoge subsidie t/m 2012 wat geheel in strijd blijkt met de verordening die hiervoor geldt. Het heeft er dan ook alle schijn van dat men wil doormodderen tot minimaal 2012.

Dit alles vertoont de sterke schijn van wanprestatie, het ongeoorloofd toebedelen van hoge subsidies aan een commercieel exploitatiebedrijf, de schijn van misleiding zowel de gemeenteraad als de Zwolse burger. Tevens lijkt het College elke transparantie uit de weg te gaan, en lijkt de WOB onrechtmatig naar eigen wensen toe te bedelen.

Gezien het feit dat de gemeente Zwolle in de CV actief is, en eveneens de regie lijken te hebben via de Stichting Namez over de exploitatie van Ecodrome vertoond het College de sterke schijn van verstrengelde belangen hierbij te hebben. Hierbij is de integriteit van B & W t.a.v de gemeente Zwolle in gevaar en is zeer zorgelijk en ongewenst te noemen.

Ik zal dan ook pleiten naar een diepgaand onderzoek t.a.v de nachtmerrie Ecodrome en vanaf de start tot heden. Het is duidelijk dat dit door een 100% onpartijdig onderzoeksbureau gedaan dient te worden en zou o.a stichting Sobi hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Hierbij moeten alle facetten onderzocht worden zoals het geinvesteerde vermogen met daarbij de werkelijke uitgaven, de rol van het college en in samenhang met de commanditaire vennootschap waar eveneens het college deel van uitmaakte.                                                                           

Natuurlijk dienen o.a alle jaarrapporten van Libema die als exploitant van Ecodrome optreedt onderzocht te worden en de uitvoering van het prestatie contract.

Laten wij niet vergeten dat de Zwolse burger van links tot rechts de gemeentelijke belastingen ophoesten en de Zwolse burger met deze klucht en nachtmerrie zich niet moet laten verleiden en laten misleiden.

Ik adviseer dan ook voor ieder belang een gedegen onderzoek te laten plaatsvinden door een absoluut onpartijdig onderzoek – accountantsbureau. Alleen hierbij kan het nog duidelijk worden waar de fouten zijn gemaakt en wie hiervoor aansprakelijk kan en mag worden gehouden.

Het lijkt mij redelijk en billijk om dit onderzoeksbureau de Zwolse bestuurders te laten weten om direct met de exploitatie te stoppen, of een regeling te treffen met de zittende exploitant Libema en de grond aan te wenden voor o.a betaalbare woningen waar in Zwolle zo’n behoefte aan is.

Indien het college deze protesten en aanbevelingen blijft negeren is o.a een gang naar de rechter aannemelijk te achten om deze verspilling van belastinggeld proberen te laten stopzetten.

Zwolse belastingbetalers opgelet!

Ook belangrijke informatie ten behoeve van het in aanbouw zijnde voetbal stadion heeft het predikaat geheim gekregen. Het is maar dat u het weet,

Een gewaarschuwd mens telt voor twee is dan ook het spreekwoord.

 

G. Biesma

Zwolle

Artikel delen:
Reacties 28
 1. Waarom bouwen ze dat Ecodrome niet om tot Lego Land.
  Zwolle zou daarmee echt op de kaart komen.
  Niet te lang wachten want anders is een andere stad ons voor!


  Maak melding

 2. Goed idee Henk!

  Als Lego Land nu al zoveel bezoekers trekt, moet je dan zien hoeveel ze trekken als Lego Land het hele jaar open is.
  als ik t goed heb hoor 😀
  vast wel ;D


  Maak melding

 3. Ik vind het ecodrome echt beter geworden dan vroeger. Voor volwassenen is er niet zo veel te doen maar met kinderen kan je je echt wel de hele dag vermaken. Het zou jammer zijn als het verdwijnt maar als ik het verhaal zo lees denk ik niet dat het gaat verdwijnen. Zou het niet zo zijn dat het meer tijd nodig heeft? Het is geen attractiepark die ieder gezin aanspreekt denk ik.


  Maak melding

 4. Wat een ongeloofelijk slecht stuk tekst van dhr. of mw. Biesma. Een eindeloze reeks beschuldegingen en vedachtmakingen. Geen enkel bewijs wordt geleverd alleen termen als, “het lijkt er op…” en “..heeft de schijn van…” Ook het principe van hoor en wederhoor is hier volledig overboord gegaan.

  Ga eens kijken in Ecodrome Biesma, dan zal je zien dat er een paar jar geleden fors geinvesteerd is, en dat dat tot op de dag van vandaag nog steeds door gaat.

  Ik kom er regelmatig met mijn kinderen (ik heb een jaarabbonnement) en elke keer hebben ik en mijn kindeen een heerlijk uitje.

  Ga je bezig houden met onveilige verkeerssituaties (AA-landen) maar laat je ongegronde beschuldegingen achter wegen.  Maak melding

 5. Eindelijk eens iemand die het ‘beestje’ bij de naam durft te noemen.
  Het oplichtersspeeltje met de mooie naam “Ecodrome” is gewoon vanaf het begin af aan één en al schimmigheid – en staat reeds jarenlang bol van list en bedrog. Het zou inderdaad goed zijn als er eens een diepgaand onderzoek zou worden gedaan door een bedrijf als SOBI. De gemeente Zwolle heeft zich tot nog toe ten opzichte van de subsidie-ontvanger gedragen als een grote schijtbak – en liet en laat de firma Libéma gewoon ongestraft doorgaan met haar mistige bedrijfspraktijken. Die peperdure Ecoput aan de Willemsvaart – is niets meer en niets minder – dan een stinkende oplichtersput. Maar door een zeer sluw opgesteld wurgcontract – zit de gemeente Zwolle nog tot 2012 vast aan de oplichtersbende – met de mooie bedrijfsnaam Libéma.


  Maak melding

 6. Beste Biesma,
  Wat wil je nou eigenlijk met dit betoog? Ook naar andere instellingen (Stedelijk Museum bv) gaat subsidie, omdat het anders niet in stand blijft. Bovendien presenteert Ecodrome de natuur-historische collectie van de gemeente veel beter dan dat vroeger werd gedaan. Cultuur kost geld!
  Verder wil je een onafhankelijk onderzoek laten doen, maar er is maar één uitkomst mogelijk: de exploitatie moet direct gestopt worden. Over vooringenomenheid gesproken.
  Er zijn veel mensen, en met name kinderen, die een bezoekje aan het Ecodrome erg leuk vinden. Van die attracties zouden we er in Zwolle meer moeten hebben, zodat meer mensen naar Zwolle komen. Dat is goed voor onze economie. Misschien zou je dat ook in je “onafhankelijk” onderzoek willen betrekken?


  Maak melding

 7. Aan heer/mevr. Biesma,
  Laat de mensen die uw prima geschreven artikel zo afkraken – maar mooi kletsen hoor.
  Het zijn namelijke dezelfde mensen – die het hartst lopen te piepen – dat er voor andere dingen in de stad vaak geen geld meer is. Néé natuurlijk is er weinig geld over voor andere leuke dingen in de stad. Als je ziet wat alleen al dat speel/muziek-doosje De Spiegel -en die Ecoput aan de Willemsvaart jaarlijks aan subsidie opstrijken -dan zegt dat genoeg. Maar dat zal sommige mensen in de stad een grote rotzorg zijn. Zolang hun peperdure speeltjes – zoals De Spiegel en het Ecodrome – maar zwaar genoeg gesubsidieerd blijven worden -is het goed.
  Waren en maar méér mensen als Biesma in Zwolle. Dan zou de Zwolse-welvaartskoek (lees: subsidiegeld) denk ik héél wat eerlijker onder verenigingen en stichtingen verdeeld worden.  Maak melding

 8. jaap zegt:

  Er zijn veel mensen, en met name kinderen, die een bezoekje aan het Ecodrome erg leuk vinden. Van die attracties zouden we er in Zwolle meer moeten hebben, zodat meer mensen naar Zwolle komen. Dat is goed voor onze economie.

  Zo hebben we bv. het goede initiatief van de ‘bouwvakkers’ van Windesheim: de Ontdekhoek. Zouden zij net zo gespekt worden? Zo niet: laat er dan maar meer van dit soort (in mijn ogen veel zinniger) initiatieven gesubsidieerd worden… Daar hebben kinderen in hun directe toekomst wat aan i.p.v. in hun verleden…


  Maak melding

 9. nou ik ben nog nooit met mijn kinderen in het ecodrome geweest
  ik weet ook niet wat ik daar te zoeken heb met mijn kinderen.
  graag uitleg wat er zo mooi is voor de kinderen, dan ga ik er misschien nog wel een keer heen. maar tot nu toe hoor of zie ik nooit reclame of nieuws wat er zo mooi daar is .


  Maak melding

 10. Joop, het is je gelukt om op internet te komen. Tik in google eens “ecodrome” in en je zal zien wat er daar te doen is voor je kinderen. (de eerste hit die je krijgt van de 58700 hits is voldoende) Kleine moeite toch? Of zeur en klaag je alleen maar liever.


  Maak melding

 11. Het Ecodrome mag dan in het Zwolse zo nu en dan op hoongelach stuiten, voor de VVV en veel onderwijsinstelling is het een belangrijke attractie.

  Veel toeristen die een dagje Zwolle doen brengen een bezoek aan het natuureducatiepark. Ook wordt de groepsdagtocht naar het Ecodrome vaak geboekt. Voor het basis- en voortgezet onderwijs in Zwolle is het park ook belangrijk. ‘Op die manier gaat natuur toch meer leven voor de leerlingen’, aldus bijvoorbeeld directeur Jan Hommes van de Parkschool. Geregeld bezoeken schoolklassen het park. ‘Voor ons is het eens in de twee, drie maanden in ieder geval een vast uitstapje.’ Voor veel andere scholen geldt hetzelfde. Ook van belang zijn de lespakketten die de onderwijsinstellingen van het Ecodrome afnemen. Verder wordt er regelmatig materiaal en stukken uit de collectie aan scholen uitgeleend. ‘Direct contact met de werkelijkheid’, noemt de afdeling biologie van het Greijdanus College het. ‘Voor ons ideaal, want het park is natuurlijk lekker dichtbij. Het zou jammer zijn als het ten onder gaat aan financieel geharrewar.’  Maak melding

 12. @joppie werk je soms bij het ecodrome dat je zo reageert gezellig ook alleen met je kinderen naar het ecodrome mag zekers niks kosten allemaal ;D


  Maak melding

 13. @joop:
  Volgens mij weet je de kosten van het Ecodrome niet…
  Voor ‘een beetje meer’ geld ga ik echt liever naar de Efteling of het Dolfinarium… Mmm bij beide ben ik al een tijd niet geweest nu…


  Maak melding

 14. @joop, nee ik werk niet bij het ecodrome, maar heb een wat bredere blik dan jij klaarblijkelijk. en uit je antwoorden op te maken heb je nog steeds niet de moeite genomen om “ecodrome” in te tikken in google. Dan kan je namelijk ook de prijzen vinden en hoef je niet van die gissingen te maken van ??25,–.
  Succes Joop, blijf maar lekker narren en sarren. Jij komt er wel.


  Maak melding

 15. Ik zal even helpen:

  Prijzen

  Kinderen 0 t/m 2 jaar
  Gratis

  Kinderen 3 t/m 11 jaar en senioren 60+
  ??9,25

  Volwassenen
  ??10,95

  Museumkaart
  Gratis

  Parkeren
  ??3,50

  Parkeren voor abonnementhouders
  ??2,50

  Groepsentreeprijzen

  (vanaf 20 personen)
  Vooraf reserveren is verplicht!

  Groepstarief, standaard
  ??7,95

  Groepstarief, scholen en zorginstellingen
  ??5,95  Maak melding

 16. Juist, dat zijn de prijzen. En mijn kinderen hebben een uur of 3 a 4 de grootste lol. En dan vind ik rind de 10 euro niet te veel.
  Daarnaast leren ze er nog wat van. Nee, ik ben prima tevreden over het ecodrome.  Maak melding

 17. Ik ben er een paar jaar geleden ( jaartje of 8 ) geweest voor de opleiding. Ik vond het toen echt vies tegenvallen met wat er te zien/doen viel. Misschien is het nu beter en mogelijk nog wel belangrijker: misschien gewoon niet bedoeld voor studenten maar voor jongere kids 😉


  Maak melding

 18. @joppie ik geef alleen mijn mening en als jij dat al gelijk al onder sarren verstaat zul je ook wel ver in deze maatschappij komen,succes in het ecodrome met de kids lijkt me heel gezellig daar.


  Maak melding

 19. Jullie zijn een lekker voorbeeld voor jullie kinderen :- Ik vind het Ecodrome fantastisch leuk en kom er nu ik een museumjaarkaart heb zeker eens per 6 weken. Ze organiseren van alles.


  Maak melding

 20. nou laat eens horen wat organiseren ze daar dan want dat had ik al een keer gevraagd ,misschien dat ik er dan een keer heen ga .
  maar als je van die loze kreten hier loslaat van,Jullie zijn een lekker voorbeeld voor jullie kinderen Ik vind het Ecodrome fantastisch . kan ik mij geen voorstelling hier van maken.
  het moet wel erg fantastisch zijn als je er iedere 6 weken komt.


  Maak melding

 21. Van welke oppositiepartij is deze zwaar-politiek geladen lap tekst nu weer? Ga dit ff in de raad uitvechten zeg, misschien kan de berichtgeving hier wat minder gekleurd en objectiever?  Maak melding

Reageer