Voorkom onevenredige bijdragen in zorg

Zwolle – Al sinds de overgang van zorg naar de gemeenten maakt D66 zich zorgen om de stapeling van kosten voor bepaalde doelgroepen. "Meestal de mensen die (net) te veel verdienen om recht te hebben op toeslagen en die eigen bijdragen moeten betalen." Nu we steeds meer signalen krijgen dat deze zorg terecht is, stelt Henk Schippers namens D66 Zwolle vragen aan het college.

D66 is van mening dat solidariteit belangrijk is en dat iedereen bijdraagt (naar vermogen en evenredigheid) aan zorg en ondersteuning. Niet alleen de mensen met hogere inkomens, want dat ondermijnt de solidariteit en ontneemt mensen kostenbewustzijn en verantwoordelijkheid. Het kan dus niet zo zijn dat mensen met midden en hogere inkomens onevenredig bijdragen door stapeling van belastingmaatregelen en eigen bijdrages. Henk Schippers legt uit dat voor 2015, onder de AWBZ mensen een eigen bijdrage voor ontvangen zorg betaalden die bepaald werd op basis van inkomen, of maximaal 27% van het budget van de zorg. Het laagste bedrag gold als eigen bijdrage. En hierop werd 33% tegemoetkoming chronisch zieken (wtcg)  in mindering op gebracht.

Met de overgang van AWBZ naar de WMO is hierin een verandering gekomen. Vanuit het rijk is de bovengrens van 27% losgelaten. En het is nu aan de gemeente om hier eventueel een percentage voor vast te stellen. In de verordening van de gemeente Zwolle is hierover niks opgenomen waardoor deze grondslag automatisch op 100% is gezet. Uit een artikel in de De Stentor van vrijdag 7 augustus blijkt dat mede als gevolg van het loslaten van de grondslag bij de nieuwe indicaties de eigen bijdrages voor een specifieke groep flink zijn gestegen. (En dit bovenop de vervallen wtcg van 33% korting op de eigen bijdrage.)

Uit berichten van mensen zelf, en zoals in de Stentor van vrijdag 7 augustus, blijkt het effect voor mantelzorgers door extra stapeling van de inkomstenbelasting nog groter. Waardoor de eigen bijdrage zelfs fors hoger is dan de vergoeding van kosten van de ontvangen zorg. Inwoners besluiten daarom soms zelfs geen gebruik meer te maken van zorg uit de WMO.  Dit kan leiden tot maatschappelijke problemen, zoals complicaties, en minder kwaliteit van leven voor de inwoner. Dit alleen al is volgens ons genoeg reden om gericht en op maat te komen met oplossingen voor deze effecten. Daarbij kan het ook nog leiden tot vastlopen in regels, schulden, overlast, enzovoort. Effecten die in een later stadium weer zullen leiden tot hoge kosten voor de gemeente en wat dus ingaat tegen het uitgangspunt van preventie waar de gemeente op inzet.

De vragen van D66 aan het college zijn:
1. Is het college op de hoogte van de beschreven effecten, en zo ja sinds wanneer is dit bekend?
2. Op welke wijze worden inwoners geïnformeerd over de hogere eigen bijdrage?
3. Is bekend hoeveel mensen om deze reden de zorg inmiddels hebben stopgezet (de zogeheten zorgmijders)?
4. Is bekend (via Wijkteams of andere wegen) of, en zo ja op welke manier deze zorgmijders de zorg op dit moment hebben georganiseerd?
5. Heeft de gemeente op enige wijze zicht op hoe het nu met deze mensen gaat?
6. Is het te verwachten of aannemelijk dat zorgmijders op een later moment alsnog een beroep moeten gaan doen op mogelijk zwaardere en duurdere zorg?
7. In het artikel gaat het over PGB houders (die kennen de hoogte van het budget en de relatie met eigen bijdrage), echter kan deze situatie ook gelden voor mensen met Zorg In Natura? En zo ja, hoe worden deze mensen hierover geïnformeerd? En wat zijn dan de gevolgen voor de verleende zorg?
8. Tenslotte: hoe wil het college de effecten van deze stapeling voor inwoners verzachten?

Na de beantwoording van het college bepaalt D66 welke vervolgstappen ze zullen nemen.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Grappig dat D66 zich hier zorgen over maakt, voor zo ver ik weet zijn zij een grote voorstander van privatisering van de zorg. Raar om dan nu ineens dit punt te maken….


  ⚠️ Meld

 2. Da’s D’66, een overbodige partij die met haar standpunten soms links shopt en als het ze uitkomt weer rechts. “Gewoon omdat het kan”, moet je maar denken.


  ⚠️ Meld

 3. Zonder de steun van constructieve oppositie-partij was het huidige kabinet allang gevallen Dick. PVDA voert naar hartelust VVD beleid uit, daarom is daar in de peilingen niks meer van over. Ik ben blij dat D66 en CU dit kabinet overeind houden.


  ⚠️ Meld

 4. Je lijkt niet blij met dit Kabinet, maar wel met de steun (natuurlijk voor eigen gewin). Ben ik ook hoor, want ik zou n.a.v. de verkiezingsuitslag in 2012 absoluut geen alternatief weten.
  De beide partijen die in het Kabinet zitten, hebben gewoon een meerderheid in de Kamer. Het kabinet-Rutte II, ook wel het kabinet-Rutte-Asscher genoemd, zal het eerste zijn sinds ernstig lange tijd…die de rit uitzingt. Sinds 5 november 2012 regeren toch maar mooi 2 tegenpolen….misschien een verstandshuwelijk….maar toch al veel voor elkaar gekregen.

  En ja, voor een verstandshuwelijk zijn 2 patijen nodig die concessies moeten doen. Menig partij durfde niet, bang dat er iets van hun profiel werd geschrabt. Kan nixxx met provocaties als “PVDA voert naar hartelust VVD beleid”, flauw ook. Welke partij had jij graag in het Kabinet gezien?

  Verder, weet je toch ook 😮 zijn deze bespiegelingen al uit en te na op het Politieke Log langs gekomen?


  ⚠️ Meld

 5. Nieuw profiel overigens van D’66 (VVD-light):

  – maakt D66 zich zorgen om de stapeling van kosten voor bepaalde doelgroepen. “Meestal de mensen die (net) te veel verdienen om recht te hebben op toeslagen en die eigen bijdragen moeten betalen.”

  – 😀 D66 is van mening dat solidariteit belangrijk

  Da’s D’66: om beurten shoppen bij Links als het ze uitkomt en bij Rechts als er gaten op de andere vleugel zijn. Zich nooit duidelijk uitspreken voor een richting. Dan zouden ze namelijk door de mand vallen als partij diet tussen PvdA en VVD in zit. Overbodig dus.
  Neemt niet weg dat ik een keer vol overtuiging op gestemd heb: op Hans van Mierlo en toen was ik ook onder de indruk van Jan Terlouw…waar blijft de tijd?


  ⚠️ Meld

 6. Een goed punt van D66 (NB die komma is er al jaren af). Mensen met een inkomen net boven de grens (ca 22.000) krijgen geen toeslagen en betalen overal het volle pond voor. Wanneer je hoge zorgkosten hebt, tikt dat allemaal behoorlijk aan.


  ⚠️ Meld

 7. 😮 Vind ik lelijker zonder komma. Die had nog iets van flair. Ach what’s in a name: democraten uit 1966…welke politieke partij is nou niet op democratische leest geschoeit?

  Dit punt lijkt mij landelijk beleid?

  Blijft opvallend deze (sociale) move; nou ja hoe meer partijen socialer worden hoe beter ook natuurlijk.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.