Bezwaar tegen bebouwing rond Oude Mars

De Milieuraad (SMZ) heeft kennis genomen van ideeën en voorstellen, zoals voorgesteld in de nota’s – Inschrijvingsleidraad Ontwikkelingscompetitie “De oude Mars”” te Zwolle, – Juryrapport inschrijvingsfase ontwikkelingscompetitie en – de bijdragen daaromtrent van Zorgspectrum Het Zand en de woning corporatie Delta Wonen.

Met genoegen wordt door de Milieuraad geconstateerd, dat in genoemde nota’s melding gemaakt wordt van het streven naar het behoud van het pand en het herontwikkelen van de monumentale boerenhoeve, waarbij functies als landbouw en sociale zorg centraal staan. In de Milieuvisie Buitengebied (MVB) van de SMZ (2002) wordt het pand gekenschetst als hoogwaardige cultuurparel, waarbij de kwaliteit met name opgesloten ligt in: – de architectonische beeldende waarde van het pand; – de zo kenmerkende vrije liggen ervan en – de aangrenzende hoogwaardige boombegroeiing met dierenleven richting Zandhove. Ook in de bezwaarstukken van de Milieuraad richting gemeente Zwolle over het bebouwen van het gebied De Oude Mars is door de raad op deze kwaliteiten gewezen. De Milieuraad moet echter concluderen, dat bij de concrete ruimtelijke inrichting voor genoemde functies in de Oude Mars voorbij gegaan wordt aan het loffelijke streven, zoals in genoemde stukken naar voren gebracht wordt.

Voorst is de Milieuraad verbaasd over het feit, dat de betrokken partijen Delta Wonen en Het Zand met invullingen zijn gekomen, kennelijk zonder dat in het tussentijdse ontwerptraject nog eens concreet op genoemde kwaliteiten gewezen is. Dat vindt de Milieuraad onbegrijpelijk. De Milieuraad maakt bezwaar tegen de ligging van de bebouwing rondom de Boerenhoeve, waarbij het zo kenmerkende zicht daarop verloren gaat.

Verder mist de Milieuraad een duidelijke visie en samenhang tussen de inrichtingsvisies rond de Oude Mars en de ruimtelijke voornemens, die de gemeente heeft om het omliggende gebied van woningen te voorzien. Daarbij wordt met name gedacht aan de infrastructuur en de gevolgen daarvan voor met name de begroeiingen.

De raad vreest, dat er weinig ruimte overblijft tussen de toekomstige woonbebouwing en de voorgenomen bebouwing rondom De Oude Mars.

“Jammer, wanneer de plannen zoals nu gepresenteerd tot uitvoering komen zal van de milieukwaliteit van het gehele gebied, inclusief De Oude Mars, uiteindelijk weinig meer overblijven.”

Nico Streefkerk (namens werkgroep RO)

Artikel delen:

Reageer