Visie beheer openbare ruimte geactualiseerd

Zwolle – Met het beheer van de openbare ruimte wil de gemeente Zwolle bereiken dat de inwoners met plezier gebruik maken van de openbare ruimte, dat plant en dier de ruimte krijgen en de ondernemers worden ondersteund. Het beheer wordt voortaan vormgegeven volgens de principes: toekomstbestendig, samen en maatwerk.
De vsie op het beheer van de openbare ruimte moest geactualiseerd is nodig om dat de huidige werkwijze, vooral op gericht op technisch beheer en een gelijk niveau in alle wijken, niet meer voldoet aan de wensen en eisen van de huidige maatschappij.

Op basis van gesprekken met partners en bewoners is een analyse van de trends en ontwikkelingen in de samenleving gemaakt. Daarnaast is aan het burgerpanel een enquête voorgelegd over het gebruik van de openbare ruimte, deze is door ruim 5000 inwoners ingevuld. Uit de wijkgesprekken en de enquête blijkt dat inwoners vooral over het groen in hun wijk, de speelvoorzieningen en reinigen (straatvegen, zwerfafval) willen meedenken en eventueel zelf een rol willen spelen bij het beheer.

Het beheer van de openbare ruimte is breed en er is onvoldoende geld om dit op de huidige manier voort te zetten. Daarom zijn er prioriteiten gesteld die helpen een afweging te maken voor de inzet van middelen:

Klimaatbestendig en duurzaam beheer: bijvoorbeeld door waterdoorlatende bestrating toe te passen, led-verlichting in de straatlampen
Behoud van ecologische kwaliteit van de stad: de afgelopen jaren is de ecologische kwaliteit van bijvoorbeeld bermen en slootkanten sterk verbeterd. Een consequent beheer op de lange termijn is belangrijk om deze waarden in stand te houden. Dit betekent dat de gemeente in deze gebieden terughoudend is met beheer door derden of kritisch kijkt naar de voorwaarden
Ruimte geven aan bewoners en ondernemers bij het beheer van de openbare ruimte: de stad is van de inwoners, daarom hebben ze de ruimte om deze te gebruiken en te beheren. Dat vraagt een andere houding van de gemeente: van zelf doen naar faciliteren. Maar ook het geven van kaders waar het stedelijk belang botst met wensen van bewoners, bijvoorbeeld ten aanzien van ecologische waarden
Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: de koppeling van de fysieke en sociale component wordt steeds belangrijker. Juist het beheer van de openbare ruimte kan daar een bijdrage aan leveren. Bij bezuinigingen kiest het gemeentebestuur voor het behoud van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
De visie op het beheer van de openbare ruimte heeft een sterke link met andere beleidsvelden. In de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte worden de uitgangspunten van de Groene Agenda, de agenda Duurzaamheid en de Wateragenda nadrukkelijk betrokken.

Bezuinigingen

Het college heeft nog een bezuinigingsopgave van €1 miljoen euro. Ruim € 300.000,- kan gevonden worden door bijvoorbeeld op een andere manier de straat te vegen en vervanging van verkeersregelinstallatie voor onderhoudsvriendelijke en energiezuinige exemplaren. Voor de resterende € 700.000,- wordt komend voorjaar in de Perspectiefnota een voorstel gedaan

Artikel delen: