Aanpak bureaucratie gemeentelijke subsidies

De Algemene Subsidieverordening (ASV) moet geactualiseerd worden. De ASV beschrijft de regels die gelden bij het aanvragen en verkrijgen van subsidie bestemd voor allerhande activiteiten, zoals cultuur, vrijwilligerswerk, jeugd en integratie.

De aanpassing is er vooral op gericht de administratieve rompslomp die bij de aanvraag komt kijken tot een minimum te beperken. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met het raadsvoorstel om de verordening aan te passen. Naar verwachting neemt de raad op 11 december een besluit. De ASV is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Bij het uitvoeren van de ASV bleek dat deze en de bijbehorende hoofdstukken op een aantal plekken aanpassing behoeven.

De aanleiding hiervoor is drieledig:

  1. Door de gewijzigde wettelijke regels voor de begroting en verantwoording van de gemeente door het Rijk, heeft de gemeente kritisch gekeken naar de noodzaak van het in standhouden c.q. wijzigen van een aantal artikelen in de ASV.
  2. De gemeente wil ervoor zorgen dat gesubsidieerde instellingen zo min mogelijk administratieve last ondervinden bij het aanvragen van subsidies.
  3. De taakverdeling tussen gemeente en de gesubsidieerde instellingen ten aanzien van de regie op de subsidie is de laatste jaren gewijzigd. De gemeente geeft voortaan op hoofdlijnen vorm aan het subsidiebeleid. Dit brengt met zich mee dat in de ASV meer aandacht wordt geschonken aan de hoofdlijnen en minder aan details. De administratieve rompslomp wordt hierdoor verkleind.

De aanpassingen in de verordening zijn vooral gericht op het verlagen van de bestuurlijke en administratieve belasting voor organisaties en instellingen die een subsidie aanvragen. Een groot voordeel van de aanpassingen is dat gesubsidieerde instellingen in plaats van twee a drie keer per jaar, alleen nog bij de aanvraag van de subsidie gegevens moeten indienen. Daarnaast zal het aantal administratieve handelingen verminderen en is voor minder zaken schriftelijke toestemming nodig van het college noodzakelijk. Zodoende wordt ook het college minder belast.

Artikel delen: