Geen nieuwe voorzieningen voor Stadshagen

Zwolle – Door voorzichtig herstel van de woningmarkt gaat het goed met de ontwikkeling van de wijk Stadshagen. Er worden weer meer woningen gebouwd, buurten van Stadshagen naderen hun voltooiing en er zijn veel initiatieven van bewoners. Wel is bijstelling van het programma voorzieningen noodzakelijk. Het college van B&W verwacht dat dit programma niet geheel wordt gerealiseerd. Onderzoek van een extern bureau naar de behoefte aan voorzieningen in Stadshagen tot 2025 geeft een afname te zien.

Onder voorzieningen verstaan we het aanbod aan diensten (commercieel én overheid) en activiteiten die de wijk ondersteunen. Voor de afnemende behoefte aan voorzieningen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: De vraag naar voorzieningen heeft geleden onder de economische crisis, de marktsituatie is veranderd. Een aantal stedelijke voorzieningen en voorzieningen op wijkniveau, zoals een tweede gezondheidshuis, komen niet meer in Stadshagen. In 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bouwen van 1100 minder woningen in Stadshagen.

Wethouder René de Heer: “Stadshagen wordt volwassen. Dit deel van Zwolle groeit door van ontwikkelingswijk naar een wijk in ontwikkeling. Stadshagen is echt tot bloei gekomen en voor meer dan twintigduizend mensen een thuis, met aansprekende voorzieningen. Vanzelfsprekend moeten we ook blijven beoordelen welke behoeften er zijn in de wijk. Uit de reële analyse komt naar voren dat andere en ook minder voorzieningen nodig zijn dan gedacht. Omdat we ook in Stadshagen maatwerk willen leveren, nemen we deze besluiten.”
Aanpassen programma 
Het onderzoek geeft aan dat er in Stadshagen tot 2025 behoefte is aan zo’n 5 hectare grond voor voorzieningen. Gedacht was aan 10 hectare. Minder voorzieningen betekent minder grondopbrengst voor de gemeente. Om in de toekomst in te kunnen spelen op onvoorziene initiatieven past het college het programma aan met iets minder  dan 50%. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een bedrag van € 8,5 miljoen af te boeken uit de grondexploitatie.
Versneld afbouwen
De afgelopen tijd zijn er meer goedkope koop- en sociale huurwoningen in Stadshagen gerealiseerd dan gepland. De voorziene inkomsten zijn gehaald ondanks de teruglopende groei van voorzieningen. Doordat de laatste jaren vooral goedkope woningbouw is gerealiseerd in Stadshagen, wordt nu de nadruk gelegd op de bouw van middendure en dure woningen. De gemeente onderzoekt met de marktpartijen of het mogelijk is Breecamp Oost, Werkeren en Frankhuis versneld af te bouwen. Op termijn kan dan ook weer ruimte ontstaan voor de geplande goedkope woningbouw. 
 
In 2025 zal Stadshagen een stadsdeel zijn met naar verwachting ca. 30.000 inwoners. De bevolkingsgroei en –samenstelling ‘’vraagt’’ om uitbreiding en verkleuring van het huidige voorzieningenaanbod. En de ‘setteling’ van gezinnen vraagt ook om extra’s als het gaat om winkels, horeca, sport en ontspanning. En mogelijk ook op het vlak van werkgelegenheid. Dat geldt overigens niet voor het basisonderwijs. Gezien de leerlingenprognose en de planning van de scholennieuwbouw, lijkt het mogelijk dit binnen het bestaande metrage (inclusief vervangende nieuwbouw voor de tijdelijke lokalen) te accommoderen.
 
Omvang en samenstelling van de wijk maken de vestiging van Voortgezet Onderwijs of MBO-opleiding mogelijk. Een wijk-overstijgende functie die aan de rand van Stadshagen een plek kan krijgen en een belangrijke bijdrage zal leveren aan het imago, de uitstraling en ‘serieus genomen’ worden als een volwassen wijk.
 
De ontwikkelingen in zorg en welzijn zijn de afgelopen jaren snel gegaan. Het inzetten van de overheid op zelfstandig wonen en het bieden van zorg door mantelzorgers vraagt aandacht voor ontmoeting en zorg op maat. Het combineren van functies op één punt biedt heel veel kansen voor deze doelgroep. Stadshagen biedt door zijn kleinschalige opzet en de betrokken wijkbewoners veel mogelijkheden. Bij uitbreiding van het aanbod kan worden gekeken naar een centrum met een specifieke functiemenging gericht op de jeugdige doelgroep (bijvoorbeeld combinatie met jongerencentrum). 
Koers houden
De koers die het project in 2013 is ingeslagen met de Ontwikkelstrategie Stadshagen blijkt een goede te zijn. De wijk als onderdeel van de stad verder uitbouwen en het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven zijn de speerpunten voor 2016. 
Artikel delen:
Reacties 2

Reageer