Waterschap boort in dijken

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland voert grondonderzoek uit op en langs de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Binnenkort start het met eenzelfde onderzoek voor de dijk tussen Hasselt en Zwolle langs het Zwarte Water. De onderzoeken zijn nodig om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en om eventuele zwakke plekken in de dijken vroegtijdig te ontdekken. Groot Salland voert deze onderzoeken uit als onderdeel van de dijkversterkingen onder de paraplu van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

sonderen1_-_verkleind.jpg

Fotobijschrift: Bij sonderen is veel kracht nodig. Om de conus in de grond te drukken, wordt de kracht ontleend aan het eigen gewicht van de sondeertruck. Voor slechte terreinen, waar een vrachtwagen met banden niet kan rijden, wordt een soort rupsvoertuig ingezet.

Een dijk versterken doe je niet zomaar. Er gaat veel onderzoek aan vooraf. Zowel bureau- als veldonderzoek. Bijvoorbeeld onderzoek naar de samenstelling van de ondergrond onder een dijk. Op die manier krijgt het waterschap inzicht in de sterkte en stabiliteit van de dijk. In 2014 startte Groot Salland met de voorbereidingen hiervoor. In datzelfde jaar besloot het kabinet in de Deltabeslissingen dat sommige delen van Nederland een betere bescherming moeten krijgen: de kans op een overstroming moet nóg verder omlaag. Dat geldt ook specifiek voor de IJssel-Vecht-regio. Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken steeds meer toe en is het de verwachting dat door de klimaatverandering vaker extreme hoeveelheden water worden aangevoerd. Hierdoor zullen dijken vaker ‘aan het werk’ moeten.

Boringen, sonderingen en grondradar
Om een goed beeld van de grond in en om dijken te krijgen, worden grondboringen, sonderingen en grondradaronderzoeken verricht. Bij een grondboring neemt het waterschap monsters uit de grondlagen. Op deze monsters worden testen uitgevoerd. Met de resultaten hiervan kan de stabiliteit van de dijk beter worden berekend. De rekenmethode is ingewikkeld en technisch. Simpel gezegd: hoe slapper de grondlagen, hoe minder stabiel de dijk. Bij het sonderen wordt met een sondeervoertuig een conus (kegelvormige punt) in de grond geduwd. Hierin zitten zogeheten elektrische opnemers die de stevigheid en weerstand van de grond meten, waardoor grondsoorten op een relatief eenvoudige manier kunnen worden onderscheiden. Sonderen is een Nederlandse uitvinding en wordt al vele jaren gebruikt als methode voor grondonderzoek. Het doel van grondradaronderzoek is om inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem. Een grondradarantenne wordt over de grond voortbewogen en stuurt elektromagnetische golven de grond in. Op basis van de reflecties van de golven door laagscheidingen wordt een diagram van de samenstelling van de ondergrond gemaakt. Hiermee krijgt het waterschap een goed beeld van de dikte van de grondlagen.

sonderen2_-_verkleind.jpg
sonderen3_-_verkleind.jpg

Zwaardere eisen in toekomst
De waterveiligheidseisen in Nederland zijn momenteel volop in beweging. Vanaf 2017 gelden er zwaardere wettelijke eisen. Om aan die nieuwe eisen te kunnen voldoen, gaat het waterschap aan de slag met een groot aantal dijken in haar werkgebied. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen worden getroffen om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Artikel delen: