Motie ‘vennootschapsbelasting voor corporaties’

De regeringspartijen hebben zich uitgesproken voor de invoering van vennootschapsbelasting voor corporaties. Hiermee verwachten zij 500 miljoen euro binnen te halen. De landsbegroting wordt hiermee sluitend gemaakt. “Het geld vloeit naar de algemene middelen waarbij niet duidelijk is of het geld wordt aangewend voor de woningmark. Met deze nieuwe belastingmaatregel wordt de investeringscapaciteit voor de wijken van elke corporatie onder druk gezet. Hiermee komt het Nederlandse volkshuisvestelijk stelsel, dat garandeert dat elke euro opbrengst terugvloeit in de volkshuisvesting, op de helling te staan.”. Dat zegt de SP in Zwolle. De fractie dient tijdens de raadsvergadering maandagavond een motie in.

“Corporaties worden achtergesteld ten opzichte van zowel beleggende instellingen en verenigingen als ook ten opzichte van professionele vastgoedbeleggers, die gebruik kunnen maken van de fiscale beleggings-instelling. Daarnaast worden corporaties achtergesteld ten opzichte van pensioenfondsen die tegen nul procent vennootschapsbelasting vastgoed kunnen exploiteren.” SP: Navraag bij de drie Zwolse corporaties leerde onze fractie, dat er een forse hoeveelheid geld richting Den Haag verdwijnt ten kostte van de Zwolse woningmarkt. De VNG heeft zich al stellig uitgesproken tegen de invoer van VPB heffing.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

 

Betreft: VPB/integrale vennootschapsbelasting voor woningcorporaties

 

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op maandag 29 oktober 2007

 

Overwegende dat:

–         het kabinet met ingang van 1 januari 2008 vennootschapsbelasting wil gaan heffen over de niet-commerciële activiteiten van de woningcorporaties

–         een rondvraag over het effect van deze maatregel bij de drie Zwolse, deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ duidelijk maakt zij behoorlijk hard getroffen zullen worden, waardoor er minder middelen over blijven om te investeren in de Zwolse woningmarkt en andere maatschappelijke voorzieningen.

–         onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM in 2005 al heeft uitgewezen dat integrale vennootschapsbelasting voor corporaties zal werken als een perverse prikkel in de richting van een commerciëlere koers, met minder ruimte voor onrendabele investeringen, zoals betaalbare nieuwbouw,

–         voor de activering van de vermogensovermaat van rijke corporaties alternatieven ontwikkeld zijn, zoals het wooninvesteringsfonds, die juist tot doel hebben de sociale functie van de woningcorporaties te versterken,

 

Van mening dat:

–     de invoering van integrale vennootschapsbelasting voor woningcorporaties een fundamentele aantasting is van het sociale karakter van woningcorporaties,

 

Roept de regering op:

–     om het belastingplan in te trekken en een alternatieve regeling voor het activeren van de corporatievermogens, gebaseerd op het solidariteitsbeginsel, voor te leggen aan de Tweede Kamer,

 

Verzoekt het college:

–     de uitspraak van de gemeenteraad onder de aandacht te brengen van de ministers van Financiën en Wonen, Wijken en Integratie,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van de SP;

Edwin Koster

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer