Onderzoek naar schuldhulpverlening in Zwolle

Zwolle – Rekenkamercommissie Zwolle gaat in het nieuwe jaar starten met een onderzoek naar de schuldhulpverlening in Zwolle. De hoofdvraag is: ‘Hoe efficiënt, effectief en innovatief is het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle?

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. Gemeenten hebben hiermee expliciet de verantwoordelijkheid gekregen om schuldhulpverlening uit te voeren. De wet geeft echter maar een beperkt voorschrift voor de wijze van uitvoeren. Gemeenten moeten dus zelf hun aanpak van schuldhulpverlening vormgeven en vastleggen in een beleidsplan. De gemeenteraad van Zwolle heeft met het vaststellen van de kadernota Participatiewet op 14 oktober 2013 de beleidskaders vastgesteld voor de schuldhulpverlening in Zwolle.

De gemeentelijke Rekenkamercommissie wil onderzoeken hoeverre het beleid en de uitvoering op het gebied van schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle efficiënt, effectief en innovatief is. Dit wordt bezien vanuit het perspectief van de burger (potentiële gebruiker), de klant (schuldenaar), de belanghebbende (schuldeiser) en de gemeente (uitvoerder én bestuurder/gemeenteraad). De Rekenkamer wil daarbij graag een beeld geven van de relevante indicatoren in historisch perspectief waarbij het onderzoek zich richt op de periode 2012-heden met een inschatting van toekomstige ontwikkelingen.

Eén van de te onderzoeken aspecten is de vraag in hoeverre er rekening wordt gehouden met ontwikkelingen in de schuldenproblematiek. Gedacht wordt hierbij onder meer aan nieuwe doelgroepen als ZZP-ers en mensen met dubbele inkomens. Daarnaast wil de Rekenkamer weten op welke wijze gewerkt wordt aan het voorkomen van een problematische schuldensituatie. De vraag hierbij is hoe de gemeente werkt aan schuldpreventie, of dit efficiënt en effectief is en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn. Op basis van drie offertes van externe adviesbureaus is CAB Groningen geselecteerd om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek zal in het voorjaar van 2016 plaatsvinden. De verwachting is dat het eindrapport met conclusies en aanbevelingen voor het zomerreces aan de raad kan worden aangeboden.

Artikel delen:

Reageer