“Geen initiatief voor defibrillatoren in Zwolle”

Swollwacht heeft afgelopen juni 2007 van wethouder Dannenberg toezeggingen c.q. gemaakte afspraken gekregen inzake het initiatief tot aanschaf van defibrillatoren in de Zwolse wijken. De fractie heeft tot nu toe nog geen actie op dit vlak gezien en vraagt de wethouder om uitleg.

De aanschaf van defibrillatoren zou voorafgaand aan de behandeling van de perspectiefnota 2008 duidelijk moeten zijn. Dat is nog niet gebeurd.  “Tot mijn grote spijt heb ik moeten constateren, nu één week voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, u op geen enkele wijze tegemoet bent gekomen aan de door u gedane toezeggingen. Tevens moet ik concluderen, dat er voor een eventueel initiatief en een gemeentelijke bijdrage geen enkele ruimte is gemaakt in de begroting voor 2008.”, zegt fractievoorzitter Freddy Eikelboom dinsdag. “Het niet nakomen van de door u gedane toezeggingen en de hiermee gemaakte afspraken voorafgaand aan de behandeling van de PPN 2007 is – mijn inziens- niet bevorderlijk voor de onderlinge verstandhouding en kan daarmee ook een goede samenwerking in de weg komen te staan.”

Eikelboom: “Tevens wil ik u er op attenderen, dat het initiatief en uw positieve reactie verwachtingen heeft gewekt bij burgers, instellingen en wijkverenigingen in de stad. De huidige gang van zaken zal dan ook ongetwijfeld leiden tot diverse teleurstellingen bij de verschillende partners in de stad, welke een groot draagvlak hebben voor dit initiatief.”

Naar aanleiding van bovengenoemde, wil de fractie van Swollwacht voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, de volgende vragen spoedig beantwoord zien.

  1. Wat is de reden dat u niet de gemaakte afspraken met de raad bent nagekomen?
  2. Kunt u aangeven wat de status van het initiatief op dit moment is?
  3. Hoe denkt u het initiatief c.q. voorstel  (nu nog) mee te nemen in de voorliggende begroting van 2008, hetgeen zoals door u was toegezegd?

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Toelichting:

Op 2 mei 2007 heeft de Swollwacht fractie het college verzocht om € 150.000,– incidenteel vrij te maken in de Perspectiefnota 2008 voor de aanschaf van defibrillators en het opleiden van wijkbewoners (voor het gebruik van de defibrillator) in iedere Zwolse wijk. Het gaat dan om Automatische Externe Defibrillatoren (AED´s). Een AED is een specifiek type defibrillator die ook niet-medici mogen gebruiken. De Swollwacht fractie tekent daar onder meer bij aan dat het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid zou hebben om iedere burger in tijd van nood tijdig van hulp te kunnen voorzien en voorzieningen te creëren waar burgers elkaar in tijd van nood van dienste kunnen zijn.

Het college staat sympathiek tegenover de gedachte om burgers in staat te stellen elkaar ten dienste te zijn, zeker in tijden van nood. Wij onderkennen ook het belang van goede en snel beschikbare voorzieningen in geval van levensbedreigende situaties. Gemeenten hebben echter geen verplichte rol of wettelijke taak waar het de inzet van AED’s betreft. In feite betreft de inzet van defibrillatoren een aanvulling op de bestaande spoedeisende of acute zorg en gebruikelijke eerste hulpvoorzieningen. Voor de acute zorg zijn in eerste instantie andere partijen, met name Rijk, provincies en zorgverzekeraars, verantwoordelijk.

Hoewel de primaire verantwoordelijkheid de publieke beschikbaarheid van defibrillatoren niet bij de gemeente ligt, is het college wel van mening dat een grotere inzetbaarheid van defibrillatoren van waarde kan zijn om de overlevingskans van mensen in levensbedreigende situaties te vergroten. De overlevingskans van slachtoffers blijkt door inzet van een AED in combinatie met reanimatie met een factor 2 tot 3 groter te worden. Het college wil daarom in overleg treden met lokale partners over de wijze waarop in Zwolle effectieve inzet van AED´s kan worden gefaciliteerd. Vragen die daarbij wat ons betreft in elk geval aan de orde moeten komen zijn:

§         De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) benadrukt dat lokale omstandigheden van invloed zijn op de maatregelen die nodig zijn om tot snelle en verantwoorde defibrillatie te komen, waaronder tenminste de verwachte gemiddelde aanrijdtijd van de ambulance, de verwachte gemiddelde tijd tot defibrillatie met een AED en de verwachte frequentie waarin hartstilstanden onder de bevolking voorkomen. De NRR verwijst hierbij naar internationale richtlijnen. Hoe die voor Zwolle uitpakken is op dit moment niet bekend.

§         Hoewel het gebruik van een AED door niet-bevoegden in noodsituaties toelaatbaar wordt geacht, moet een bediener van een AED absoluut kennis hebben van ‘normale’ reanimatie. De AED dient namelijk in combinatie met hartmassage te worden toegepast en vervangt die niet. Voor een goede inzet van defibrillatoren zijn voldoende en afdoende opgeleide vrijwilligers een must, ook op langere termijn. Het gesubsidieerd aanschaffen van AED’s zonder garantie van voldoende opgeleide AED-helpers in de directe omgeving en van continuïteit op langere termijn is niet effectief.

§         Vanwege de noodzaak van continuïteit is het van belang om aan te sluiten bij bestaande organisaties en initiatieven. In Zwolle is in elk geval een aantal particuliere initiatieven bekend van verenigingen of organisaties die voor eigen gebruik een AED hebben aangeschaft. Onderzocht moet worden hoeveel van deze apparaten reeds beschikbaar zijn en op welke plaatsen. Tevens moet worden nagegaan of die apparaten, voor zover ze dat nog niet zijn, publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden.

§         De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in de regio IJssel-Vecht voert met steun van de provincie Overijssel het project ‘Van ‘niet-deskundige’ naar Automatische Externe Defibrillator-helper in de regio IJssel-Vecht’ uit. Dit project eindigt op 1 augustus 2007. Vanwege de genoemde noodzakelijke kennis en kunde op het gebied van reanimatie richt dit project zich op mensen met een geldig EHBO-diploma met reanimatiebewijs. Zij zijn c.q. worden opleid om met een AED te kunnen werken. Tevens is met de betrokken EHBO-verenigingen en Rode Kruis-afdelingen afgesproken dat zij de opgeleide AED-helpers in het reguliere herhalingstraject de AED-vaardigheden bij laten houden. Rode Kruis Zwolle en KNV EHBO Zwolle doen beide mee met het project. Op 1 augustus a.s. worden zij geacht respectievelijk 46 en 60 personen te hebben opgeleid. Een nieuw initiatief in Zwolle zal hierop moeten aansluiten.

§         Ten slotte is de gemeente als gezegd niet de eerstverantwoordelijke partij. Wij achten overleg met Rijk, provincie en zorgverzekeraars wenselijk alvorens te besluiten of een gemeentelijk bijdrage noodzakelijk c.q. wenselijk is.

Wij willen de raad vóór de behandeling van de begroting 2008 informeren over de uitkomsten van het overleg met lokale partners, zodat dit onderwerp kan worden betrokken bij de besluitvorming over de begroting in november van dit jaar.

Swollwacht

Artikel delen:

Reageer