Henk Woldring spreekt over Jan Amos Comenius

Zwolle – Prof. Dr. Henk Woldring spreekt woensdag 20 januari a.s. in de protestantse Oosterkerk te Zwolle. Hij zal een lezing geven over: “Jan Amos Comenius (1592-1670)- Erflater van onze beschaving”. Aanvang: 10.00 uur. Adres: Koewegje 2 nabij de Turfmarkt.

Verscheidene straten en scholen in Nederland zijn naar Jan Amos Comenius genoemd. Wie was die man die in 1656 als vluchteling aankwam in Amsterdam en er 14 jaar – tot zijn dood in 1670 – bleef wonen? Velen wisten destijds niet meer dan dat hij op het nippertje aan geloofsvervolgingen in Tsjechië en Polen was ontkomen en dat hij een van de grootste geleerden van zijn tijd was. Later werd bekend dat hij op bezoek was geweest bij de filosoof Descartes en had gecorrespondeerd met Hugo de Groot. Hij was een grondlegger van de didactiek en een pedagoog die aanschouwelijk en interactief onderwijs in praktijk bracht. Hij was ook theoloog die in zijn tijd van godsdienstoorlogen gelovigen wilde leren wat tolerantie betekent. Ook was hij filosoof die professoren wilde leren om hun fragmentarische kennis te integreren in een omvattend wijsheidsdenken (pansofie).

Hij was politicus die naar Breda reisde om de diplomaten die daar onderhandelden over het eind van de tweede Nederlands-Engelse oorlog, te leren dat de burgers geen wapenstilstand maar een duurzame vrede wensten.
In deze lezing wordt aandacht besteed aan Comenius als vluchteling en aan zijn werk als theoloog, pedagoog, filosoof en politicus. In al zijn werken stond de vraag centraal: hoe kunnen wij mensen leren om de wereld te veranderen, zodat de mensheid als geheel (niet bepaalde groepen of volken) er beter van wordt en het welzijn van alle mensen wordt bevorderd? Met name deed hij een beroep op Europa om er alles aan te doen om de menselijkheid van de mensheid te bevorderen. Wij mogen hem een erflater van onze beschaving noemen.
 
Prof. dr. H.E.S. (Henk) Woldring was tot 26 september 2008 als hoogleraar politieke filosofie verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit en was tevens bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en politieke filosofie’. Hij publiceerde vele boeken en artikelen rond een veelheid van thema’s: pluralisme, sociale cohesie, de Franse Revolutie, christelijk sociaal- en politiek denken, vriendschap maar ook, naast een standaardwerk over Karl Mannheim, over Dostoyewski, Shakespeare en Goethe. Zijn boek over Jan Amos comenius verscheen op 2 november 2014.
 
Organisatie: 50-plus gespreksgroep Zwolle. Entree: 5 euro, inclusief koffie of thee. Informatie: Bert van de Venis, fam.venis@home.nl.
Artikel delen: