Hoeveelheid restafval moet verder omlaag

Zwolle – Het huidige Gemeentelijk Grondstoffenplan loopt in 2016 af. Er moet dus een nieuw meerjarenplan worden opgesteld. In het voorstel schetst het college hoe ze willen komen tot een nieuw plan voor grondstoffengebruik en afvalinzameling. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak. Maandagavond was er een debat over de kwestie.

Rond de zomer van 2016 wordt het Gemeentelijk Grondstoffenplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De fracties kunnen zich in grote lijnen vinden in het plan van aanpak en de doelstelling om de hoeveelheid restafval per 2020 terug te dringen tot gemiddeld 100 kg per inwoner per jaar. Volgens een aantal woordvoerders zal de hoeveelheid restafval op termijn nog verder omlaag moeten. Het is een ambitieuze opgave die alleen gehaald kan worden als ook een goede afvalscheiding in de hoogbouw mogelijk wordt gemaakt. Het moet vooral makkelijker en leuker. Er worden een aantal kanttekeningen gemaakt, maar ook suggesties gedaan. Wat grof huishoudelijk afval betreft pleiten een aantal fracties voor het behoud voor de gratis ophaalronde. Men is bang voor hogere kosten en men vreest afvaldumping. De verkenning naar gescheiden stromen op het afvalbrengstation om belonen mogelijk te maken is volgens enkele fracties nog te weinig uitgewerkt.

De suggestie om de inzamelmogelijkheid voor grof huishoudelijk afval dichterbij in wijken te organiseren vindt men de moeite waard om verder uit te werken. Wellicht kunnen hierbij de kringloopbedrijven een rol spelen. Wethouder Van As zegt in een reactie op het debat dat we nu in de fase verkeren waarin er zoveel mogelijk ideeën worden verzameld. In de komende periode worden deze nader uitgewerkt en in mei komt er een notitie met concrete voorstellen naar de raad. Hierbij worden ook ervaringen uit andere gemeenten betrokken. Aan het eind van het debat is de conclusie dat het voorstel ter besluitvorming geagendeerd kan worden voor het Raadsplein van 15 februari 2016.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Wellicht een idee om het plastic- en papier afval vaker op te halen dan slechts 1 keer per maand?
    In dat geval zou de hoeveelheid restafval in ons 5 persoonshuishouden flink verminderen! De plastics container is in 2 weken bomvol.


    ⚠️ Meld

  2. en zorg er voor dat hoogbouw ook gft afval gescheiden kan inleveren. nu zijn wij verplicht om dat bij het restafval de doen. zonde is dat..


    ⚠️ Meld

Reageer