Ruim 6 ton extra voor jeugdzorg Zwolle

Zwolle – Voor de uitvoering van jeugdzorg werkt Zwolle samen met 10 andere gemeenten in de regio. De jeugdhulp wordt regionaal ingekocht. In 2015 en 2016 wordt vanwege continuïteit van zorg gewerkt met de huidige zorgaanbieders. De contracten voor 2016 zijn echter nog steeds niet getekend.

Op korte termijn moeten die inkoopcontracten voor 2016 worden vastgesteld maar er is echter minder budget beschikbaar dan verwacht. Daarom wordt voorgesteld om incidenteel € 640.000 extra beschikbaar te stellen voor de regionaal in te kopen Jeugdhulp 2016. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Alle fracties van de gemeenteraad in Zwolle benadrukken het belang van continuering van zorg. Het incidenteel beschikbaar stellen van het gevraagde bedrag van € 650.000,- lijkt dan ook onvermijdelijk. Wel stellen enkele fracties de onderbouwing van dit bedrag summier te vinden. Ook willen fracties graag meer inzicht in de meerjarige financiële gevolgen. De portefeuillehouder zegt toe dat het college hier bij de Perspectiefnota nader op in zal gaan.

De wethouder benadrukt nogmaals dat onderhavige voorstel bedoeld is om zo snel mogelijk over te kunnen gaan om contracten voor 2016 af te sluiten en zodoende de zorg te continueren. Daarnaast wordt uiteraard nader onderzocht hoe de financiële problemen zijn ontstaan en hoe het in de toekomst beter kan. Daarbij zullen, naast de effecten van rijksbezuinigingen, aspecten worden betrokken als doorverwijzing (nu grotendeels via de huisarts), terugverwijzing, ontschotting, autonome groei van de zorg, de (vernieuwings)bewegingen in het veld, de werkwijze van de big spenders. Informatie daarover is echter nog niet beschikbaar voor de besluitvorming over de beschikbaar stellen van het bedrag van € 630.000,- Dat zal later in het jaar worden voorgelegd.

Zodra de evaluatie BVO gereed is zal deze in samenhang aan de raad worden toegezonden. Op de vraag hoe het zit met het beschikbaar stellen van middelen in de andere deelnemende gemeenten antwoordt de wethouder dat hij geen signalen heeft ontvangen dat gemeenten dat niet zullen doen. Overigens is het in lang niet alle gevallen een raadsbevoegdheid. In Zwolle wel omdat de dekking via de reserve Sociaal Domein loopt. Woensdagmorgen spreekt de wethouder zijn collega-bestuurders weer en hoort dan hoe de vlag er bij hangt in de andere 10 gemeenten. Hij is hier positief over gestemd. De raad zal waar mogelijk over de uitkomsten van de besluitvorming in andere gemeenteraden worden geïnformeerd.

De voorzitter concludeert maandagavond dat het voorstel als A-onderwerp kan worden geagendeerd in de besluitvormingsronde van 7 maart.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer