Politie tegen vrije sluitingstijden horeca Zwolle

Zwolle – De pilot voor vrije sluitingstijden voor horecabedrijven moet volgens het college van Zwolle mogelijk zijn mits horecaondernemers, binnenstadbewoners en politie het voorstel breed dragen. De verschillende ervaringen van steden in Nederland met uitgaansoverlast en opvattingen over sluitingstijden van bewoners en horecaondernemers maakt voldoende draagvlak van groot belang voor het slagen van de voorgestelde pilot, zegt het college. Ze reageert daarmee op het initiatiefvoorstel "Bruisend Zwolle", een voorstel van VVD, D66, SP, GroenLinks, Swollwacht, Jurgens en de PvdA. Met name de politie is niet enthousiast over het plan voor vrije sluitingstijden voor horeca in Zwolle.

De politie heeft in navolging van haar bijdrage tijdens de rondetafelbijeenkomst op 12 oktober jl. aangegeven dat zij niet enthousiast is over het vrijgeven van horecasluitingstijden. Naar het oordeel van de politie is er momenteel een bepaald evenwicht in de binnenstad rondom uitgaan en de beheersbaarheid van de overlast. De verwachting is dat met het vrijgeven van de sluitingstijden de incidenten/overlast meer verschuift richting de ochtenduren. De politie geeft daarbij aan dat het daadwerkelijk vrijgeven van de horecasluitingstijden gedurende de pilot de enige manier is om het effect op de Zwolse situatie te ervaren. De politie zal vanzelfsprekend dan ook haar bijdrage leveren aan deze pilot. Hierbij verwacht de politie wel extra capaciteit kwijt te zijn dan in de huidige situatie nu de uitstroom uit horecagelegenheden van uitgaand publiek veel langer kan doorgaan dan het huidige tijdstip van 05:00 uur waarop de laatste categorie horecabedrijven nu hun deuren moeten sluiten.

Bovendien zal de politie-inzet mogelijk verspreid moeten worden over een groter deel van de stad nu in het initiatiefvoorstel is aangegeven dat ook de sluitingstijden buiten de binnenstad worden vrijgegeven. Momenteel is de inzet namelijk geconcentreerd in de binnenstad. Tenslotte is de politie tevreden dat in het initiatiefvoorstel een venstertijd van 04.00 uur is opgenomen. 

Het college hoopt op een grote nalevingsbereidheid bij horecaondernemers nu zij zo te lezen intensief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het voorstel, zodat toezichtscapaciteit beperkt kan blijven. Eventueel geconstateerde overtredingen kunnen door de burgemeester bestuursrechtelijk worden gehandhaafd.

De politie geeft aan dat zij vanuit haar expertise graag meedenkt over de 0-meting en de (tussen)evaluatie. De in het initiatiefvoorstel gesuggereerde instrumenten hiervoor zoals de gebiedsscan en aangiftecijfers acht de politie echter niet geschikt. De gebiedsscan geeft slechts op hoofdlijnen een beeld over het uitgaan in de binnenstad en aangiftecijfers geven zo goed als geen beeld over eventuele overlast van het uitgaan of de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. In het initiatiefvoorstel worden hoge verwachtingen uitgesproken over de 0-meting en de (tussen)evaluatie om objectief de gevolgen van de pilot te kunnen meten. Het vergt nog nader overleg met betrokken partijen om hiervoor een geschikte methode te vinden en om de juiste indicatoren te bepalen, waarbij het de vraag is of deze hoge verwachtingen van de raad kunnen worden waargemaakt.

Coffeeshops

Het college acht het niet wenselijk om horecabedrijven in de vorm van coffeeshops de mogelijkheid te bieden 24 uur per dag voor het publiek geopend te zijn. Coffeeshops zorgen namelijk voor veel verkeersbewegingen en zijn niet allemaal gevestigd in het uitgaangsgebied van de binnenstad. Daarom hecht het college aan de handhaving van het huidige sluitingsuur van 01.00 uur voor coffeeshops en uitsluiting van deelname aan de voorgestelde pilot.

Daghoreca

Op basis van de door de raad vastgestelde horecavisie is op diverse locaties in de binnenstad de mogelijkheid geboden een "daghorecafunctie" te vervullen voor het winkelend publiek ter ondersteuning van de aanwezige detailhandel. Voor deze horecabedrijven geldt hetzelfde sluitingsuur als voor winkels, namelijk 22:00 uur. Dit is momenteel geborgd in de Beleidsregel sluitingstijden. Het gaat hierbij om ongeveer 25 bedrijven in de binnenstad, zoals Bagels & Beans, Coffee United en Subway. Hoewel niet verwacht wordt dat deze horecabedrijven op korte termijn een ander horecaconcept of een 24-uurs openstelling ambiëren, betekent instemming met het initiatiefvoorstel wel dat wordt afgeweken van de gekozen lijn uit de horecavisie en daarmee een beperking van de gemeentelijke sturing op de ondersteunende horecafunctie bij detailhandel.

Bestemming horeca

Het initiatiefvoorstel spreekt over bedrijven met de “bestemming horeca” die onderdeel gaan uitmaken van de pilot. Zoals het college de strekking van het initiatiefvoorstel leest, zou een dergelijke definitie de gewenste reikwijdte van de pilot onbedoeld beperken. Zowel binnen het bestemmingsplan binnenstad als daarbuiten zijn namelijk ook horecafuncties toegestaan binnen andere bestemmingen, zoals de bestemming “centrumfunctie”. Het college acht het daarom zinvol om aan te sluiten bij de definitie “openbare inrichting” die in APV voor horecabedrijven wordt gehanteerd (uiteraard met de beperking van paracommerciele rechtspersonen, zoals aangegeven in het initiatiefvoorstel).

Droge en natte horeca (vensteruur)

Het onderscheid dat in het voorstel wordt gemaakt tussen natte en droge horeca introduceert een nieuwe regel, hetgeen op gespannen voet staat met de in het initiatiefvoorstel genoemde deregulering en lastenverlichting voor ondernemers. Bovendien meent het college dat het onderscheid tussen natte horeca (alcohol) en droge horeca (alcoholvrij) niet goed te maken is.

Voor cafetaria’s en snackbars die worden geschaard onder de droge horeca geldt momenteel een sluitingstijd van 05.00 uur. Niet alleen zijn er enkele cafetaria’s/snackbars met een drank- en horecvergunning om ter plekke alcohol te nuttigen, ook snackbars zonder een dergelijke vergunning hebben de mogelijkheid om zwak-alcoholhoudende dranken te verkopen voor gebruik “elders dan ter plaatse”, vergelijkbaar met supermarkten. Hiervan kunnen deze bedrijven in de huidge situatie gebruik maken tot 05.00 uur. Het initatiefvoorstel verlangt van deze bedrijven om hetzij alcoholverstrekking achterwege te laten na 04.00 uur danwel de deuren een uur eerder te sluiten dan nu het geval is.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Ik snap kennelijk iets niet:

  Van de CU moet de zondagsrust in Zwolle worden gerespecteerd en moeten de koopzondagen beperkt blijven.
  Dat is ouderwets maar inmiddels duidelijk en wordt strak neergezet.

  Nu praat men er over om de horeca vanaf 00.00 uur op zondag vrij open te stellen.
  Is dat dan ineens iets anders? Het is toch ook op zondagen?

  Heb ik het mis dat ik denk dat de vrije openstelling van horeca nogal wat ON-rust veroorzaakt op die zelfde zondag maar dan in de nacht tot in de ochtend?

  Ik heb er persoonlijk geen belang bij om voor of tegen te zijn maar ik mis een consequent beleid.


  ⚠️ Meld

 2. Het zal eens tijd worden. In groningen kan je ook 24 uur per dag 365 dagen per jaar uitgaan en daar resulteert dit ook niet tot grote onrust. Daarnaast wilen de meeste kroegeigenaren ook niet tot 10 uur ’s ochtend los zijn, maar gewoon de mogelijkheid hebben om ook tot bijv. 6 uur door te gaan.  ⚠️ Meld

Reageer