Bijeenkomst dijkversterking bij Holtenbroek

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt voor inwoners van Holtenbroek een inloopbijeenkomst over het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De ‘onzichtbare’ dijk in Holtenbroek is hier onderdeel van en gaat in de toekomst op de schop. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 april tussen 19.00 en 21.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 in Zwolle. Op de inloopbijeenkomst lichten medewerkers toe waarom de dijk moet worden versterkt en welke oplossingen het waterschap gaat onderzoeken.

afbeelding_deeltrajecten_zwolle.jpg  

Tijdens de inloopbijeenkomst kijkt het waterschap graag samen met bewoners naar de verschillende mogelijkheden om de dijk te verbeteren. Dit noemt het waterschap de ‘kansrijke alternatieven’. WDOD hoopt dat u mee wilt denken over de voor- en nadelen die met elk van deze alternatieven gepaard gaan en wat uw eigen wensen of ideeën zijn. De bijeenkomst heeft het karakter van een ‘inloopbijeenkomst’, u kunt gewoon binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. U krijgt ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen over de oplossingsrichtingen die het waterschap gaat onderzoeken.

 luchtfoto_dijkversterking_stadsdijken_zwolle_-_holtenbroek.jpg 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor het dijkversterkingsproject stelt het waterschap een milieueffectrapportage (MER) op. Hiervoor wordt allereerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau gemaakt, waarin de kansrijke alternatieven en de voorgestelde aanpak voor het MER-onderzoek staat beschreven. De notitie ligt van dinsdag 29 maart tot maandag 2 mei ter inzage.
Hoe kunt u reageren?
U kunt van dinsdag 29 maart tot maandag 2 mei reageren op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hiervoor zijn twee opties:
Op de inloopbijeenkomst op 7 april kunt u de notitie inzien en er mondeling en/of schriftelijk op reageren.
Uw schriftelijke reactie kunt u toesturen aan provincie Overijssel via postbus@overijssel.nl
In uw reactie kunt u aangeven wat u in de MER onderzocht wilt hebben en of u vragen of opmerkingen heeft over de onderzoeksmethode of de wijze van selectie van kansrijke alternatieven. Uiteraard staan wij ook open voor al uw overige vragen en opmerkingen. Alle zienswijzen en reacties uit de inloopbijeenkomst gebruiken wij om medio 2017 tot één voorkeursalternatief voor de dijkversterking te komen.
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Als Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn we hard aan de slag met ons deel uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onderdeel hiervan is de Dijkversterking Stadsdijken Zwolle langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. Met dit project worden de (soms onzichtbare) stadsdijken aangepakt om ook in de toekomst waterveiligheid te bieden aan bewoners en bedrijven.

Artikel delen: