Proef voor vrije sluitingstijden horeca Zwolle

Zwolle – Maandagavond werd tijdens de gemeenteraadsveragdering in het stadhuis gesproken over het initiatiefvoorstel Bruisend Zwolle, en het vrijgeven van sluitingstijden voor de Zwolse horeca.

Twee insprekers spreken maandagavond in het stadhuis de raad toe. Ten eerste de heer Van Doornik, nachtburgemeester van Zwolle. De heer Van Doornik pleit voor het vrijgeven van de sluitingstijden om de stad bruisender te maken. Ook de tweede inspreker, de heer Van der Graaf, voorzitter van het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), is voorstander van het loslaten van sluitingstijden. Volgens hem is dit passend bij de ambities van Zwolle Studentenstad en de visie op de binnenstad 2030. Het voorliggende voorstel is van groot belang om de aantrekkingskracht van Zwolle op studenten te vergroten en daarmee de binnenstad te verlevendigen. Hierna debatteert de raad over de vraag of er een pilot van een jaar gestart moet worden waarin de sluitingstijden voor de horeca worden vrijgegeven. Het effect dat met het voorstel beoogd wordt is het bruisender maken van de (binnen)stad en ruimte bieden aan veranderende uitgaanswensen, minder regelgeving voor ondernemers en vergroting en betere beheersbaarheid van de veiligheid in het Zwolse nachtleven door spreiding van huisgaand publiek.

De niet-initiatiefnemende fracties vragen zich af of de bruisendheid en veiligheid daadwerkelijk verbeterd worden door het voorstel. De beheersbaarheid zou kunnen verslechteren omdat de politie mogelijk niet overal aanwezig kan zijn. Het vrijgeven van openingstijden voor coffeeshops achten zij in het kader van veiligheid en verkeersbewegingen zeer onwenselijk. Daarnaast stellen zij dat met name de horeca bij het voorstel gebaat is en dat de balans in de huidige afspraken tussen bewoners, horeca en politie en het bestaande draagvlak hiervoor door het voorstel verstoord worden. De vraag wordt door hen gesteld of niet beter op basis van maatwerk per verzoek vanuit de horeca in overleg tussen de partijen bezien kan worden wat de mogelijkheden zijn om af te wijken van de huidige regelgeving en om situaties die nu gedoogd worden te legaliseren. Zij zouden de kaders voor de pilot nader uitgewerkt willen zien en tenslotte willen weten hoe de kosten voor de pilot en evaluatie, de extra politie-inzet en de SUS teams, waar de horeca niet voor wil betalen, gedekt worden.
 
Door de initiatiefnemers wordt benadrukt dat het voorstel een pilot van een jaar betreft. Een proefperiode met een vooralsnog tijdelijk karakter, waarin een tussenevaluatie is opgenomen en na een jaar wordt geëvalueerd of de pilot al dan niet wordt voortgezet of omgezet in nieuw beleid. In zowel de opzet/invulling en de uitvoering van de evaluatie zullen alle partijen worden meegenomen. Verder kan wanneer een situatie daar om vraagt altijd ingegrepen worden. Daarbij verwachten de initiatiefnemers dat niet alle horeca gebruik zal maken van de pilot en dat de beheersbaarheid niet in het geding komt. Ook omdat reeds bestaande gedoogsituaties gelegaliseerd zullen worden.
 
De initiatiefnemers geven aan dat het voorstel een resultaat is van gesprekken met veel verschillende partijen en dat dus niet alle partijen hun eigen wensen op alle onderdelen ingewilligd zien. De pilot hoeft de partijen in de binnenstad echter niet te beletten om met elkaar in gesprek te blijven over de beheersbaarheid en veiligheid van het uitgaansleven. Daarnaast zijn, juist om tegemoet te komen aan de wensen van binnenstadbewoners, in het voorstel venstertijden opgenomen. Wat betreft de paracommercie en coffeeshops blijft de huidige regelgeving gehandhaafd. Tenslotte wordt door de initiatiefnemers aangegeven dat bezien moet worden of inzet van SUS teams daadwerkelijk nodig is en hoe dat vorm zou moeten krijgen. De SUS teams zijn dan ook geen randvoorwaarde voor het starten van de pilot. De aanwezigheid van een portier aan de deur vanaf 3.00 uur is dat wel.
 
Burgemeester Meijer geeft in zijn reactie aan dat het huidige beleid duurzaam is geweest, met inzet van veel partijen en een substantiële bijdrage van de politie. Het beleid wordt door de horeca veelal gevolgd en het aantal gedoogsituaties lijkt beperkt. De politie volgt maatschappelijke ontwikkelingen en wat de raad hierin vraagt en zal dan ook haar medewerking verlenen aan de pilot. Dit betekent wel dat elders minder inzet gepleegd kan worden, naar verwachting vooral in de beginperiode van de pilot. De burgemeester zou de kaders over de coffeeshops, venstertijden, droge horeca en de bestemming centrumfunctie graag expliciet mee krijgen in de aanstaande beslisnota van de raad. De financiële middelen en SUS teams hoeven hier op dit moment niet in mee. Tenslotte geeft de burgemeester als achtergrond bij de opmerking in de informatienota van het college over de hoge verwachtingen ten aanzien van de evaluatie aan dat niet alles meetbaar is. Uiteindelijk zal de evaluatie ook voor een deel gaan over ervaring en beleving. Dat is subjectief en hierover zal de politiek uiteindelijk een uitspraak moeten doen.
 
Aan het eind van het debat concludeert de voorzitter dat door de initiatiefnemers, met ondersteuning van de griffie, een beslisnota wordt opgesteld die kan worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde op 4 april 2016.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Het blijft vaag dat dit soort onpopulaire voorstellen er in de Zwolse politiek toch steeds weer doorkomen. Dit is toch wel de zoveelste keer dat dit soort gedrochten worden opgetuigd door onze gemeenteraad.

    Ik wens het Zwolse uitgaanspubliek veel succes met het tot een succes maken van deze proef: dat heeft men namelijk volledig in eigen hand. Als blijkt dat er meer overlast ontstaat dan is het voorgoed ‘game over’ voor langere openingstijden.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.