Voorbereidingen voor verbeteren verkeer IJsselallee

Het college heeft ingestemd met de maatregelen om het verkeer op de IJsselallee tussen het Spoolderplein en de Hanzeallee beter te laten doorstromen.

De raad wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen om de maatregelen nader uit te werken en de uitvoering voor te bereiden. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het toevoegen van extra rij- en opstelstroken en zullen voor eind 2010 moeten worden gerealiseerd. Het verbeteren van de doorstroming op de IJsselallee is één van de infrastructuurprojecten die prioriteit hebben in Zwolle. Op dit moment staat het verkeer in de spitsuren hier nog vaak vast.

 De voorgestelde maatregelen zijn:

§         Doortrekken van de derde doorgaande rijstrook op de IJsselallee richting Spoolderplein tussen de Veerallee en het verkeersplein.

§         Het realiseren van een derde doorgaande rijstrook op de IJsselallee richting Zwolle Zuid tussen het Spoolderplein en de Hanzeallee

§         Realisatie van extra opstelstrook op de Hanzeallee bij de aansluiting met de IJsselallee

§         Realisatie van een tweede linksafvak op de IJsselallee vanaf het westen richting Hanzeallee

§         Realisatie van een extra opstelstrook op de Van Walsumlaan bij de aansluiting met de IJsselallee

§         Realisatie van een extra opstelstrook op de IJsselallee bij de aansluiting op het Spoolderplein

§         Koppeling van de diverse verkeerslichten ten behoeve van een betere sturing van het verkeer.

De voorgestelde maatregelen zullen de knelpunten tot 2020 oplossen.     

Gunstige milieueffecten

De afgelopen maanden zijn de voorgenomen maatregelen nader uitgewerkt. Hierbij zijn een aantal zaken naar voren gekomen. Zo passen de maatregelen in het bestemmingsplan maar omdat het wegprofiel verandert, zal er een ruimtelijke procedure worden gevolgd (artikel 19 lid1-procedure). Daarnaast zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit en geluidhinder getoetst. De uitkomsten zijn positief. Enerzijds verbetert een verbeterde doorstroming de luchtkwaliteit. Anderzijds kan het gebruik van geluidarm asfalt voorkomen dat er meer geluidhinder komt voor omwonenden.

Ten aanzien van het eerder gepresenteerde schetsontwerp is er een wijziging. Vanwege de hoge kosten is besloten om een rechtsafvak op de IJsselallee naar de Hanzeallee, komend van Zwolle Zuid, niet te realiseren.

Afstemming met andere werkzaamheden

De komende jaren staan ook werkzaamheden op de A28 en op de Ceintuurbaan in de planning. Om de verkeershinder van de werkzaamheden te beperken, wordt met toekomstige aannemers afgesproken dat de verschillende werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd.

Financiën en planning

Het college stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingskrediet van €400.000 beschikbaar te stellen. Bij de Perspectiefnota van komend voorjaar moet de financiering van de maatregelen nader vorm krijgen. De totale kosten van de maatregelen worden inmiddels geraamd op € 4 miljoen. Er is een subsidietoezegging van €1 miljoen uit het Regionaal Mobiliteitsfonds. Daarvoor moeten de maatregelen wel eind 2010 gereed zijn.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Een goed begin. De file linksaf ’s ochtends voor Hanzeland begint zowat al op de snelweg. De kruising IJsselallee – Veerallee zal echter nog steeds een probleem blijven, teveel kruizende stromen (Hattem – Zwolle en Zwolle-Zuid – A28). Aan de ene kant zou een ondertunnelde kruising wel wat zijn, maar het probleem is dat je voor verkeersplein Zuid te weinig kan bufferen.


    Maak melding

  2. Eens, maar ik denk als je dit tunneltje zou maken (direct na verkeersplein zuid naar rechts “het water in” bij Vitens, bocht naar links – scheelt een hoop graafwerk, is gedeeltelijk al tunnel (fiets) en dan heb je het verkeer dat die kan op gaat ook geen buffer nodig. Desnoods die afbuiging naar Hanzeland maken, dan kunnen de stoplichten afslag hanzeland werkloosgemaakt worden.
    Maar ik heb het liefste dat ze dat datakabeltje tussen die stoplichten leggen – lost al zeer veel op (ook filevorming op A28).
    Tevens die busvoorziening herzien en “sorry” zeggen (test mislukt) om de bussen altijd groen licht te geven. Dat geeft al zeer veel adem!


    Maak melding

Reageer