Buurt waarschuwt raad voor proces AZC

Zwolle – De groep buurtbewoners, die vooraf het besluit van de gemeenteraad voor een beoogd AZC aan de Dr. van Thienenweg in Zwolle een inleidend raadgevend referendum aankondigde, vindt dat de beoogde locatie in Oosterenk een dubieuze is. De groep schreef maandag een brief naar alle raadsleden in Zwolle. De raad neemt dinsdagavond waarschijnlijk een positief besluit over het AZC.

Buurtbewoners: "Dat kan ons als gemeente in een verkeerd daglicht kan brengen en die ons als gemeente op z’n minst erg veel geld gaat kosten aan gederfde inkomsten. Medio 2014 was bekend dat er mogelijk een fusie zou komen tussen de waterschappen Reest en Wieden in Meppel en Groot Salland in Zwolle. Deze fusie zou resulteren in de samenvoeging van activiteiten in één hoofdkantoor. De op dat moment in gebruik zijnde kantoren in Meppel en Zwolle waren onvoldoende groot en de gemeente Zwolle was er veel aan gelegen om de werkgelegenheid in Zwolle te behouden en bij voorkeur te laten toenemen met het personeel uit Meppel. Gezocht werd naar een locatie waar dit mogelijk zou zijn. Oplettende ondernemers, vastgoedhandelaren, waren hiervan op de hoogte / werden hiervan op de hoogte gesteld en kochten speculatief een leegstand kantoorpand van het failliete Eurocommerce aan de Dr. van Deenweg voor een appel en een ei dat voldoende groot was om het uiteindelijke nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) te huisvesten."

 
Brief buurtbewoners:
 
“Dat hierbij extra parkeerplaatsen noodzakelijk waren werd door de gemeente Zwolle opgelost door een zichtlocatie aan de Ceintuurbaan, waar de mogelijkheid was om ca 12.000 m2 kantoor te realiseren beschikbaar te stellen voor een verkoopprijs van €1.1 miljoen waarmee de gemeente ruim € 2,5 miljoen (€300/m2 BVO + €1000 per pp 175) direct afboekte op de grondwaarde van het betreffende perceel waarover overigens ook niets vermeld staat in de beslisnota aan de raad d.d. 07-12-2015; als raad wordt u hierin dus wederom misleid.”
“Dat het Waterschap bij de vastgoedhandelaren bedong dat zij het kantoorpand aan de Dr. van Thienenweg voor €2.4 miljoen zouden overnemen was op zich voor beide partijen niet verkeerd echter wel op het moment dat de vastgoedhandelaren de gemeente verzochten hun medewerking te verlenen voor de mogelijkheid van een AZC aangezien zij de gemeente hadden “geholpen” bij het behoud van het waterschap in Zwolle. Opmerkelijk aangezien de locatie op vele criteria niet voldoet aan de gestelde eisen van het COA (zie hun website). Om het traject nog enigszins “transparant” te laten lijken wordt er in opdracht van het COA door wederom Arcadis een locatieonderzoek gedaan waaraan de gemeente, anders dan b.v. in Apeldoorn en in Ede, geen criteria verbindt. Het onderzoek werd gedaan naar mogelijke locaties waarbij men op voorhand al wist dat deze ongeschikt zouden zijn. Mogelijke geschikte locaties in het bezit van de gemeente zijn hierin niet meegenomen wat op zich zeer twijfelachtig is, de mogelijke opbrengsten hieruit zouden n.l. ten goede komen aan de financiën van de gemeente.”
 
“Ook een onderzoek naar een AZC in bestaande leegstaande gebouwen, die elders in het land wel door het COA worden gebruikt, is niet/ onvoldoende onderzocht. Opmerkelijk omdat dit een belangrijk onderdeel is van het gemeentelijke leegstandsbeleid. Opmerkelijk is tevens dat de Zwolse woningbouwverenigingen (WBV) geen enkele rol hebben in dit traject maar straks wel verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van statushouders. Zij hebben nu al problemen met het realiseren van betaalbare huurwoningen en dat probleem wordt hierbij alleen maar groter.”
 
Resumerend komen wij op de volgende aandachtspunten:
 
• Er wordt straks nieuwbouw gepleegd voor het COA op een locatie die niet in het bezit is van de gemeente terwijl zij meer dan voldoende gronden in haar bezit is waar dit mogelijk is, zelfs in de nabijheid, waardoor financiële opbrengsten niet ten goede komen aan de gemeente!
• Er wordt door de gemeente niet gekeken naar leegstaande panden waar een AZC elders in het land wel in gehuisvest wordt.
• Er vloeit onevenredig veel geld in de portemonnee van vastgoedhandelaren terwijl de gemeenschap hier niets van merkt maar wel de lasten hiervan krijgt
• De gemeente boekt t.g.v. het waterschap veel af op een kantoorlocatie om het waterschap voor Zwolle te behouden
• Waarom trekt de gemeente Zwolle geen lering uit de situaties in Apeldoorn en Ede? http://edestad.nl/lokaal/ede-beslist-over-locaties-azc-115865
• Waarom betrekt de gemeente de plaatselijke WBV-en als publieke organisatie niet in dit traject om huisvesting te realiseren?
 
Wij stellen voor dat de gemeente een second opinion laat uitvoeren naar:
 
1. Het Arcadis rapport opgesteld in opdracht van het COA; wiens brood men eet, diens woord men spreekt!
2. Geschikte locaties daarbij uitgaande van ook gemeentelijke en rekening houdende met integratie en humaniteit;
3. Geschiktheid van de gebouwen op de beoogde locatie.
 
Wij stellen voor dat de gemeenteraad een onderzoek laat doen naar:
 
1. De afboekingen die de gemeente op gronden voor het behoud van het waterschap heeft gedaan; 2. De afspraken die het college met de vastgoedhandelaren heeft gemaakt;
3. De financiële onderbouwing van het COA waarom opvang van 350 asielzoekers in de aanwezige gebouwen op de beoogde locatie niet haalbaar is;
4. Rol WBV-en zodat publiek geld ook maatschappelijk gebruikt kan worden.
 
Wij vertrouwen erop dat u onze bezorgdheid waardeert en inziet dat de huidige insteek voor ontwrichting van een fantastische woonwijk zorgt voor een periode van zeker 15 jaar.
 
Met vriendelijke groet,
Omwonenden comité Veldhoek/Berkum/Wipstrik.
Artikel delen:
Reacties 40
 1. Zie je wel! Bewoners worden besodemieterd door de raad, de coa en de vastgoedboeren. Een grote schande voor de lokale politiek, een aanfluiting voor de raad, wat een walgelijk spelletje wordt hier gespeeld! Complimenten voor de initiatiefnemers, trek die beerput maar open!


  ⚠️ Meld

 2. Niks nieuws onder de zon dus.
  Er is in Zwolle een consortium van zakenmensen (m/v) die de lokale politici en ambtenarij volledig in hun zak hebben en daarmee op vastgoedgebied carte blanche.  ⚠️ Meld

 3. Kom op met dat referendum, stop Meyer, een tweede van Reyd (?).

  Tot nu toe is er een winnaar de project ontwikkellaar, dit over de ruggen van de burgers, die het allemaal moten betalen en alles moeten slikken.

  Haal ons gelijk en steun het referendum.


  ⚠️ Meld

 4. Dus wanneer je de discussie niet meer over het aantal asielzoekers in de buurt kunt voeren, probeer je een discussie te openen over dat het gebouw om financiële redenen niet goed gekozen is.
  Duidelijk gevalletje van Not In My Backyard.


  ⚠️ Meld

 5. Eens met Dirk. Te doorzichtig, ook op de dag voor het besluit. Alle partijen hebben de afgelopen week over het AZC vergaderd, die uitkomst draai je nu niet meer terug. De buurt had hier eerder mee moeten komen om kans te maken.


  ⚠️ Meld

 6. Zeg JeanJacquesRousseau, noem eens wat namen van personen of bedrijven die de ‘lokale politici en ambtenarij’ volledig in hun zak hebben volgens jou.
  En langs de gehele Dr. van Thienenweg is geen enkele woning te vinden, dus daar zijn geen buurtbewoners. De meest dichtstbijzijnde woningen zijn pas te vinden aan de overkant van de drukke N35.
  De groep ondernemers die zichzelf aanduidt als ‘buurtbewoners’ naar de raadsleden van Zwolle, is op zich al dubieus genoeg om hun bezwaren zonder pardon terzijde te schuiven.


  ⚠️ Meld

 7. Dat zijn wel erg makkelijke reacties, Dirk en kijkdan. Als burger sta je bij voorbaat 2-0 achter op de gemeente. Ik vind het erg knap dat dit zo snel boven water komt. Let wel, door een paar vrijwilligers zonder fondsen. Dat laat alleen maar zien dat er slechts éénrichtings verkeer in de discussie is geweest door de gemeente. Het zou een fait a compli moeten zijn en hebben helaas buiten de waard gerekend van mensen die het er niet mee eens zijn. Het debat is pas morgen en de beslissing is naar mijn weten nog niet genomen. Ik snap wel dat dit enkele forum leden en partijen niet uitkomt, maar dit laat alleen maar zien dat er een grote noodzaak is voor dit referendum. Een heldere, eerlijke en transparante discussie waar de inwoners zich op een eerlijke wijze kunnen uitspreken over dit initiatief.


  ⚠️ Meld

 8. ” Wij vertrouwen erop dat u onze bezorgdheid waardeert en inziet dat de huidige insteek voor ontwrichting van een fantastische woonwijk zorgt voor een periode van zeker 15 jaar.”

  Oftewel, wij willen geen asielzoekers in de buurt van onze huizen.  ⚠️ Meld

 9. ” De groep schreef maandag een brief naar alle raadsleden in Zwolle”

  En als geen raadslid dit oppakt, blijft het oorverdovend stil….


  ⚠️ Meld

 10. @klaas-jan, ontwrichting van een fantastische woonwijk is niet iets wat gebeurt door dubieuze vastgoeddeals.
  Deze mensen zijn de grote ontwrichting van de fantastische woonwijk door het oude AZC (op praktisch dezelfde lokatie) nog niet vergeten.


  ⚠️ Meld

 11. Dat laat alleen maar zien dat er slechts éénrichtings verkeer in de discussie is geweest door de gemeente.

  Alweer een aanname van je! Graag de vastgestelde feiten aub. Je lijkt de volgers van de PVV wel, die geloven hun leider ook op alles wat hij zegt. Het ga je goed.


  ⚠️ Meld

 12. @abouali. Kijk eens naar de eerste brief die het comité heeft geschreven. Ik ben overigens voor een referendum. Dit plan heeft langdurig te veel invloed op te veel facetten waar Zwolse burgers in het dagelijks leven mee te maken (kunnen) hebben. Dat kan m.i. niet er zo even door “gejast” worden. Een dergelijk initiatief moet algemeen draagvlak hebben. Is dat er niet, gaat het niet door. Is dat er wel, komt het er. Nu is er slechts eenrichtingsverkeer en zitten de bewoners van Zwolle met een langdurig probleem. Mind you, er zit geen “noodrem” in dit plan. Bij een “ja” zitten wij er minimaal 15 jaar aan vast, met ook de kosten en eventuele baten van dit plan! Dat zijn in het gunstigste geval minimaal 4 verkiezingen verder? Niemand is dan meer in staat de huidige veroorzakers en beslissers over dit plan persoonlijk aan de veter te trekken, wanneer er toch (financiële en overige) tegenvallers komen. Een referendum is daarom ook noodzakelijk en had direct door de gemeente uitgeschreven moeten worden. Dan had het gelijk met het Oekraïne referendum gehouden kunnen worden, had weer iets in de kosten gescheeld…


  ⚠️ Meld

 13. @kijkdan. Heeft niets te maken met de PVV, enkel met een besef van kosten en een ernstige bezorgdheid over de beoogde locatie.


  ⚠️ Meld

 14. @kijkdan. De enige aanpassing die de gemeente heeft gedaan is van 800 naar 600. Wisselgeld als je het mij vraagt. Of kunt u nog andere aanpassingen opnoemen?


  ⚠️ Meld

 15. Klaas-Jan, bent u actief lid van de bezorgde buurtbewoners? Is prima natuurlijk, maar dat zou veel verklaren.
  U stelt dat er “slechts eenrichtingsverkeer” is geweest. Dat is niet zo.


  ⚠️ Meld

 16. Dat maakt voor de discussie toch niet uit? U bent erg stellig dat er aanpassingen zijn geweest. Misschien mis ik iets, wat is dat naast de vermindering geweest dan?


  ⚠️ Meld

 17. Wat ontzettend jammer, bovenstaande reacties van mensen die totaal niet weten wat de bezwaargroep voor ogen heeft. Berkum is zeer beslist geen tegenstander van een asielzoekerscentrum op locatie waterschap! Het bezwaar zit in het aantal! Mensen die naar Nederland zijn gevlucht hebben voor de vlucht en onderweg verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ieder weldenkend mens kan begrijpen dat als je 600 tot 800 mensen met een trauma(‘s) bij elkaar in een gebouw plaatst dat daar veel problemen uit kunnen voortkomen. Deze mensen hebben zeer veel hulp nodig, ook bij het integreren. Op verschillende plaatsen in het land is gebleken dat een kleinschaliger opvang van rond de 300 mensen op 1 locatie veel beter voor hun is, maar nog belangrijker veel beter is voor de integratie met de inwoners om het asielzoekerscentrum heen. Overigens ik ben inwoner van Berkum en heb geen enkel bezwaar tegen het asielzoekerscentrum achter onze woonwijk, integendeel ze zijn van harte welkom. Alleen het aantal zoals gemeente nu voorstelt baart mij zorgen.


  ⚠️ Meld

 18. En daarom zou het uitschrijven van een referendum erg verstandig zijn. Dit vraagstuk heeft verschillende facetten, die voor een ieder in belangrijkheid verschillen. Dit brengt de discussie op een hoger plan en er ontstaat draagvlak.


  ⚠️ Meld

 19. kijkdan. De enige aanpassing die de gemeente heeft gedaan is van 800 naar 600. Wisselgeld als je het mij vraagt. Of kunt u nog andere aanpassingen opnoemen?

  Dit is geen aanpassing. Dit getal is van begin af aan genoemd. De raad presenteert het als een aanpassing, maar belazert de burger daarmee. Nog los van de vraag of het getal hard gehandhaafd wordt. Het is bepaald niet ondenkbaar dat er straks gewoon 800 zitten onder het mom ‘overmacht’ of iets dergelijks. Ik vertrouw de politiek na deze schertsvertoning nog minder dan eerder.


  ⚠️ Meld

 20. 600 of 800 maakt niks uit, de enige reden dat er nu zoveel weerstand tegen een (nieuw) azc is, is vanwege xenofobie/islamofobie.
  Waar was al het protest bij het oude AZC op bijna dezelfde lokatie?
  Voor mijn part worden het er 1200, ik heb van de asielzoekers in de ijsselhallen ook geen enkel probleem ondervonden.


  ⚠️ Meld

 21. De “omwonenden” komen met een suggestief praatje dat toevallig binnen hun straatje valt. Da’s op zich niet vreemd maar als ik de vrijheidsgraden in dat verhaal zo zie dan kan ik er niet veel waarde aan hechten. Het is nogal vrij invulbaar en vooral leuk voor de “aluhoedjes”.

  En dat er opvang in de gemeente gaat komen is op zich niet verkeerd en mag ook van een gemeente als Zwolle verwacht worden. Over het aantal kun je discussiëren maar van het getal van 600 hoeft niemand te schrikken. COA en gemeente moeten zich er vooral op richten om die opvang zo solide mogelijk te maken en het draagvlak daarmee te vergroten. Helaas kan niet ontkent worden dat de gemeente blundert bij het leven bij dit soort projecten dus ik vrees toch wel een beetje voor hoe dit gaat uitpakken.


  ⚠️ Meld

 22. Beste Abouali. Fijn dat je geen last hebt gehad. Tijdens het vorige AZC is hier wel behoorlijk veel overlast geweest, met name op de looproutes. Alle verslagen klachten etc. zijn echter niet meer beschikbaar. Destijds was er en AZC waarin maximaal 350 mensen gehuisvest waren, nu worden er 600 mensen opgevangen. De weerstand uit de buurt heeft helemaal niets met xenofobie of islamfobie te maken maar alles met de minimale tijdsduur van 15 jaar en het grote aantal vluchtelingen op één plek. Vluchtelingen zijn hier welkom ondanks de soms slechte ervaringen uit het verleden. Echter niet zo lang en niet zoveel. Verdeel over de stad in meerdere locaties.
  Enehh, waar ik wel grote problemen mee heb: een klein groepje mensen wordt schathemelrijk over de rug van vluchtelingen, over de rug van omwonenden en over de rug van de belastingbetaler. Misschien wel legaal maar moreel absoluut verwerpelijk!


  ⚠️ Meld

 23. @robbie, het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat als er problemen met de asielzoekers waren daar niks meer over te vinden is. Aangifterapporten? Oude krantenartikelen? Nergens?
  Ik kan me overigens ook nog wel indenken dat alle scholieren die dagelijks met zijn duizenden door de wipstrik fietsen voor veel meer overlast zorgen.


  ⚠️ Meld

 24. Hallo met adrie

  als ik goed heb begrepen ook van martin jongkoen dan moeten we hierover stemmen als hun voldoende hand tekeningen hebben gehaalt dan mogen ze nog niks doen nu dan bedoel ik


  ⚠️ Meld

 25. Naast wat loze termen, komen kijkdan en abouali niet met enige voorbeelden van de wijzigingen die zouden zijn aangebracht aan het oorspronkelijke plan naar aanleiding van de gesprekken. Dit zal er dan waarschijnlijk ook niet zijn. Door het ontbreken van enig besef van:
  A. Enige feitelijke kennis van overlast uit het verleden;
  B. De hoogte van de mogelijke verborgen kosten;
  C. Een compleet veiligheids plan;
  D. Een compleet vast omkaderd profiel van de beoogde gebruikers;
  E. Het ontbreken van een “nood rem”,
  Maakt dat een beslissing door de raad een compleet Russisch Roulette is op kosten van de Zwolse burger. We gaan het morgen wel beleven.


  ⚠️ Meld

 26. Door het ontbreken van enig besef

  Je bent echt lachwekkend Klaas-Jan. Jij bent het die geen feitenkennis heeft. Om maar eens wat te noemen; een profiel is zeer zeker bekend, en een beheersplan wordt NA het besluit gemaakt. Omdat er nu er nog geen keuze is gemaakt, kan je dat nu toch niet doen?? Zover reikt de bureaucratie gelukkig niet. Slaap lekker jongen.


  ⚠️ Meld

 27. @klaas-jan, ik heb het ook geen seconde over wijzigingen gehad. Ik vind dat er gewoon ruimte is voor een nieuw AZC in Zwolle, en deze zou er dan ook moeten komen.
  Over de feitelijke kennis van overlast uit het verleden kan ik zeggen, mijn fiets is toendertijd door een asielzoeker gejat. Dat staat alleen niet in verhouding tot alle andere keren dat nederlanders mijn fiets gejat hebben.
  Mijn gestolen fiets is al 1 zaak meer dan alle overlast gevallen die hier verder ter sprake zijn gekomen, namelijk geen een. “Ja alle bewijzen zijn weg” ammehoela.


  ⚠️ Meld

 28. Ik zal maar een voorzet geven. De gemeente spreekt over beheerskosten. In de brief valt te lezen dat de “exploitatie budget neutraal verloopt”. In deze zin zit ‘m nou net de crux. Wat valt er volgens de gemeente onder beheerskosten en wat zal er wel door de gemeente betaald worden en wat niet. Het centrum is namelijk niet zelfvoorzienend. Openheid wat we mogen verwachten is wel zo eerlijk. Gezien de rekenkunsten ook niets te veel gevraagd. De Zwolse Zara/bibliotheek deal kost per huishouden al wel een kleine 70 euro? En dit is slechts klein bier wat we hier over spreken.
  Het profiel van de bewoners. De gemeente spreekt over status houders? Of dit alleenstaande mannen, gezinnen of alleen vrouwen zijn wordt niet gesproken. Ook niet of we hier in Zwolle misdragende asielzoekers uit Nederland krijgen? Gemeente Zwolle heeft geen vast omkaderd profiel van wie hier mogen komen en niets vast gelegd. In feite geeft men een cart blanche af en de bewoners, de kiezers en de betalers zitten ermee. Het vreemde is dat niemand hier bij de gemeente op terug komt en dit kennelijk allemaal normaal vindt? In het beheersplan, dat na de uitspraak wordt gemaakt, regelen we dit? En wat nou als er niets in staat?? Beslissing is al genomen, de trein rijdt….. en de raad weet van niets! Wanneer deze mensen zo een huis kopen/bouwen, dan zitten ze allemaal in de schuldsanering (en dat zitten ze niet). En zo kan ik nog wel even doorgaan. De plaats is verkeerd, het aantal te hoog, onduidelijkheid over de kosten, gaat om een te lange tijd, enz.
  Kortom, het is niets te veel gevraagd om het huiswerk goed en zorgvuldig te maken. Vooral omdat dit zo’n precair onderwerp is.
  Volgens de gemeente was er in het verleden totaal geen overlast. Het is toch wel erg vreemd dat daar de meningen over verschillen?
  Ik ben in principe voor opvang, maar wel met duidelijke spelregels en op de juiste locatie.


  ⚠️ Meld

 29. Er wordt een aantal keren gesproken over een referendum als zijnde een goede oplossing, maar daar ben ik nog niet van overtuigd. Een vraag die alleen met ‘voor’ of ’tegen’ beantwoord kan worden is per definitie zwart-wit en laat geen ruimte voor het grijze gebied.

  Bijvoorbeeld: ‘Bent u voor of tegen een AZC aan de Dr. van Thienenweg in Zwolle voor maximaal 600 asielzoekers voor de duur van 15 jaar?’

  Waar in deze vraag zit de ruimte die de omwonenden blijkbaar wel willen geven? (“We zijn niet tegen het AZC, maar tegen het aantal asielzoekers en de duur van 15 jaar”). Ik zie hem niet.

  Bovendien denk ik dat een referendum wel eens averechts uit kan pakken voor de initiatiefnemers uit Berkum, Wipstrik en Herfte. Het is slechts een klein gedeelte van de stad die zich hier druk om maakt. De grote meerderheid van de stad zal weinig merken van een AZC op die locatie, dus waar zit de prikkel om tegen te stemmen?

  Redenerend vanuit een NIMBY standpunt heeft de meerderheid misschien wel een sterke prikkel om juist ‘voor’ te stemmen bij een referendum.


  ⚠️ Meld

 30. Beste WB. Het is niet toegestaan om nuance aan te brengen in de vraagstelling. Het referendum kan alleen gaan over het voorgenomen raadsbesluit. Dat betekent dat de vraagstelling vastligt. Jammer maar het is niet anders.

  Inderdaad kan de uitslag van het referendum averechts uitpakken voor de initiatiefnemers. Maar slechter kan het niet worden en er is wel een kans dat het voorstel onder druk van de kiezer aangepast moet worden zodat er uiteindelijk een aanvaardbaar plan ligt.

  En voor wat betreft een AZC in de achtertuin: Een 2e AZC komt er sowieso. Zeshonderd opvangplekken is ook wel heel mager voor een stad met honderdvijfentwintig duizend inwoners. Er gaan geluiden dat de plannen al klaarliggen. Ik kan me niet voorstellen dat er inwoners van Zwolle zijn die de AZC verrassing van de gemeente op prijs stellen zonder ook maar een kans te hebben gehad om mee te praten. Dus voor stemmers kunnen maar zo overvallen worden met een AZC in hún achtertuin. Inspraak is niet (meer) mogelijk.  ⚠️ Meld

 31. @Robbie,

  Eens dat het referendum alleen kan gaan over het voorgenomen raadsbesluit. De vraagstelling ligt daarmee formeel gezien nog niet vast, maar je kan al wel voorzien welke kant het op zal gaan inderdaad.

  Ook eens dat 600 plekken voor een stad van 125.000 inwoners zeer mager is. Ik snap alleen je conclusie niet dat eventuele voor stemmers zo maar overvallen kunnen worden met een AZC in hun achtertuin. Immers, het voorgenomen besluit gaat over een AZC op een specifieke locatie met een maximum aantal opvangplekken voor die locatie. Bij een eventueel tweede AZC zal er een nieuw besluit van de gemeenteraad nodig zijn lijkt me. En dus een nieuwe mogelijkheid voor inspraak van burgers.


  ⚠️ Meld

 32. Beste WB,

  Er is geen enkele inspraakmogelijkheid geweest.
  De gemeente doet graag geloven dat er geluisterd is naar de bewoners maar er zijn alleen informatieavonden geweest waar informatie werd gegeven over het voorgenomen besluit en waar gelegenheid was tot het stellen van vragen. Triest maar waar.
  In januari hoorde de buurt voor het eerst van een AZC. Alles was toen al in kannen en kruiken.
  Ik waarschuw voor een gemeentebestuur wat over een buurt heen walst met een plan B en dan uiteindelijk plan A gerealiseerd ziet worden.
  Als het besluit is genomen, dán mag de buurt aanschuiven. Ik voorzie problemen omdat er geen risico inventarisatie of VER (veiligheidseffectrapportage) is gedaan. De gemeente heeft geen idee welke beheersmaatregelen er nodig zijn en welk budget daarbij hoort. Bijzonder voor een Gemeentebestuur dat 15 jaar vooruit kijkt….


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.