Broerenkwartier als stadslab voor Zwolle

Zwolle – D66 en de VVD gingen afgelopen maandag met de raad in debat over over de lange termijn mogelijkheden in het Broerenkwartier gebied in relatie tot het afnemende aantal winkelmeters. Ook wilde de partijen weten of er in de raad draagvlak is voor uitbreiding van de pilot regelluw naar de hele binnenstad.

Het college van Zwolle heeft een procesnotitie opgesteld over de Visie Binnenstad. Volgens het CDA past de overheid echter ook in het vervolg van het proces een bescheiden rol. Het CDA wil in debat over de wijze waarop de raad invulling wil geven aan proces van de toekomstvisie en hoe hierbij de betrokkenheid van de Zwollenaren kan worden gecontinueerd. De heer Waanders had zich als inspreker gemeld. Hij sprak emotioneel zijn bezorgdheid uit over het gebied bij zijn Broerenkerk. Daarna kregen de fracties de gelegenheid om het woord te voeren. Alle fracties waarderen de ontwikkelingen die in het Broerenkwartier plaatsvinden. Onder aanvoering van de inspirator en met behulp van de verlichte regelgeving ontstaan er nieuwe combinaties en verrassende winkelconcepten. In die zin is het een pilotgebied en zou dit gebied als stadslab voor de rest van de binnenstad kunnen dienen. Om de ontwikkelingen te bestendigen zou er echter meer moeten gebeuren. Hiervoor doen de fracties verschillende suggesties. Met eenvoudige middelen (aankleding, groen) is er al veel te bereiken. Dit zal het verblijfsklimaat verbeteren.

Een aantal fracties vindt dat de gemeente moet investeren in de openbare ruimte. Ook wordt sloop genoemd als mogelijkheid om kwaliteit te genereren. Er is kritiek op de vastgoedeigenaren die een te afwachtende houding aannemen.

Wat de Visie Binnenstad 2030 betreft vinden veel fracties dat wat er nu ligt prima bouwstenen biedt, maar is het nog geen uitgekristalliseerde visie. Er is nog een tweede stap nodig. Volgens een aantal fracties zijn de echte keuzes nog niet gemaakt. We moeten op zoek naar wie en wat we willen zijn. En samen met de betrokkenen toe werken naar die stip op de horizon. Daar staat tegenover dat de 7 variabelen die in de visie naar voren een goed uitgangspunt zijn om aan de slag te gaan. Samen op basis hiervan concreet bepalen wat we gaan doen.

Over de rol van de gemeente wordt verschillend gedacht, maar helemaal loslaten wil niemand. Er moet door de gemeente sturing worden gegeven aan het vervolg van het proces. Volgens wethouder Van As moeten we de visie samen met de partners verder uitwerken. De keuzes die nodig zijn voor het vervolg gaan we maken in dialoog met de partners. Het resultaat is een strategische agenda die op uitvoering is gericht en door de raad wordt vastgesteld. Bij de Perspectiefnota komt het college met een voorstel om ook middelen vrij te maken om te kunnen investeren in de binnenstad.

Met betrekking tot het Broerenkwartier zegt wethouder De Heer dat het herstel broos is, maar dat hij het gevoel heeft dat we niet ver af zitten van het moment van de echte weg omhoog. De gemeente staat open voor initiatieven en kijkt wat er in de omgeving gedaan kan worden. Hij vraagt zich af of sloop de oplossing is. Als overheid kun je niet op de stoel van de vastgoedeigenaren gaan zitten. Wel kunnen we helpen door belemmeringen weg te nemen, expertise in te zetten en verbindingen te leggen. Aan het eind van de bespreking is de conclusie dat de besproken informatienota’s hiermee zijn afgedaan. Een fractie overweegt een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen m.b.t. de formulering van het dictum van een van de informatienota’s.

Artikel delen: