Ruimte voor investeringen in Zwolle

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders presenteert halverwege haar bestuursperiode een incidentele financiële meevaller van 12 miljoen euro. Dit is te danken aan onder andere het behoedzame financiële beleid van de afgelopen jaren, de verkoop van een deel van de Enexis-aandelen en door de aantrekkende economie waardoor de opbrengst van leges en ozb hoger is dan verwacht. De structurele jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de gemeente laten de komende jaren een beperkt overschot zien. Dit komt naar voren in de Perpectiefnota 2017-2020, waarin een doorkijk in de gemeentelijke ambities en financiën wordt gegeven.

De incidentele bestedingsruimte van € 12 miljoen euro wordt door het college gereserveerd voor toekomstgerichte investeringen. Het stadsontwikkelfonds wordt met € 4,55 miljoen verhoogd, tot € 7 miljoen euro. Aan de reserve incidentele bestedingen wordt een bedrag van € 4,6 miljoen toegevoegd, investeringen in de Binnenstad en de huisvesting statushouders zijn twee beleidsvelden die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit deze reserve. Om eventuele knelpunten voortkomend uit rijksbeleid voor het jaar 2016 op te kunnen vangen houdt het college € 2 miljoen in reserve. Om knelpunten op korte termijn knelpunten aan te pakken worden middelen beschikbaar gesteld voor onder andere het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand, de vervanging van kunstgrasvelden en voor de uitvoering van het dorpsplan Wijthmen.

Behoedzaam
Afgelopen twee jaar voerde de gemeente Zwolle een behoedzaam financieel beleid, waarin stevig bezuinigd moest worden, maar waarin ook ruimte was om te investeren in de stad en de regio. Waar de transitie van het sociaal domein gestalte kreeg en waar een beroep op de gemeente is gedaan voor de huisvesting van vluchtelingen en statushouders. Ook nu de economie zich herstelt, blijft het college deze behoedzame financiële koers volgen, zonder daarbij de stad op slot te zetten.
De  investeringen die het college aan de gemeenteraad voorstelt zijn gericht op de toekomst, waarbij Binnenstad en Spoorzone prioriteit hebben. Er wordt volop gebouwd in de binnenstad: het Katwolderplein, de bouw van de Primark aan de Melkmarkt zijn maar twee voorbeelden hiervan. In de toekomst verandert het gebruik van de binnenstad: meer mensen willen wonen in de binnenstad, er komt meer bedrijvigheid naar de binnensteden, de detailhandel wordt compacter, de winkels kleiner. Deze transitie van de binnenstad is een complexe opgave. De visie binnenstad 2030 wordt daarom de komende periode met de partners en inwoners verder ingevuld.
 
Voor de Spoorzone is de  ambitie om regionale positie als het stedelijk knooppunt te vergroten, de Spoorzone een volwaardiger onderdeel van de stad maken, meer bruisende stedelijke activiteiten en de Spoorzone ook als energieleverancier voor (delen van) de stad. 
Het gaat Zwolle, en de regio Zwolle, al een aantal jaren voor de wind. De regio staat bekend als een gebied waar mensen elkaar wat gunnen en waar door de krachten te bundelen successen behaald worden. Deze houding gaat ook op voor de manier waarop in Zwolle met elkaar wordt omgegaan. Dit wil het college graag in de toekomst behouden. 
Het college van burgemeester en wethouders biedt de Perspectiefnota 2017-2020 aan de gemeenteraad aan. De raad bespreekt deze nota in haar vergadering van 20 juni aanstaande en neemt op 27 juni een besluit over de voorjaarsnota. De Perspectiefnota is in zijn geheel na te lezen op www.zwolle.nl/jaarstukken 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. En dan het stedelijk museum door bezuinigingen om zeep te helpen.
    Je kan ook investeren in de toekomst. Van Zwolle en haar rijke
    Historie


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.