“Decentralisatie zorg gaat goed in Zwolle”

Zwolle – Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, hulp bij het vinden van werk en het bieden van zorg aan ouderen en langdurig zieken. Birgit Michies, gemeenteraadslid voor de PvdA is van mening dat “de decentralisatie van de zorg in Zwolle goed verloopt. Er zijn tot nu toe geen excessen te melden, hoewel dat geen garantie is dat er morgen niets kan gebeuren.”

De afdeling Zwolle van de PvdA hield dinsdagavond 7 juni een thema- en discussieavond over de decentralisatie in het sociaal domein. In de uitnodiging werd dit als volgt aangekondigd: “Door decentralisatie naar gemeentelijk niveau zouden zorg, werk en jeugdhulp meer persoonlijk worden, met minder regeltjes, snellere hulp en goedkopere zorg. Hoe staat het nu met de decentralisatie? Is de regeldruk verminderd en krijgen Zwollenaren de op maat gesneden zorg die ze was beloofd? Of moeten we concluderen dat de transitie eigenlijk een ordinaire bezuiniging was, een sloopkogel door het huis van de verzorgingsstaat dat nota bene door sociaaldemocraten is opgebouwd?” Als inleider was PvdA-coryfee Joop van den Berg uitgenodigd. Hij was onder andere fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Aan deze avond namen ruim twintig bezoekers deel.

Van den Berg ziet als voordeel van decentralisatie dat op die manier beter rekening kan worden gehouden met de plaatselijke situatie. Wel kunnen er dan verschillen ontstaan tussen gemeenten. Op zich vindt hij dat te verdedigen hoewel dit soms tot rechtsongelijkheid kan leiden. Een bezoeker vond dit wel lastig uit te leggen: “Dit kan betekenen dat er in Zwolle andere zorg wordt geboden dan in Kampen.” Ook het zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren van hulp is beter dan vanuit het verre Den Haag en kan er veel meer rekening worden gehouden met de individuele zorgvraag. Hiervoor zijn onder andere de “keukentafelgesprekken” bedoeld. Joop van den Berg maakte daarbij wel de kanttekening dat dit soort gesprekken alleen goed kan verlopen als de professional en de hulpvrager op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken komen over de te verlenen zorg. “Als er geen sprake is van gelijkheid kan de cliënt zich onder druk gezet voelen; zeker als de hulpverlener de zorgverlening wil verminderen. Vooral ouderen worden dan onzeker en kunnen daar moeilijk mee omgaan. Zij vragen zich dan af: hoe lang krijg ik nog hulp en hoeveel?”
Volgens gemeenteraadslid Birgit Michies is dit in Zwolle vorig jaar niet goed gegaan toen in de eerste helft van 2015 medewerkers van thuiszorgorganisatie TSN “in de haast” via zogenaamde keukentafelgesprekken de huishoudelijke hulp wilden verminderen. De gemeente Zwolle heeft hier toen ingegrepen.
Van den Berg vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken over de resultaten van de decentralisatie. Hij beseft dat er in deze overgangsperiode mensen door de veranderingen in de zorg onzeker kunnen worden; zeker mensen die moeilijk tegen een stootje kunnen en in een kwetsbare positie verkeren hebben moeite met de veranderingen. Hoewel de rijksoverheid bij de decentralisatie aan de gemeente het zorgbudget verlaagde is Joop van den Berg stellig van mening dat er op voorhand eigenlijk geen bezuinigingen hadden mogen worden ingeboekt. “Op rechten en aanspraken van inwoners mag niet bezuinigd worden.” Door doelmatiger te werken zijn er wellicht besparingen te realiseren.
Volgens gemeenteraadslid Birgit Michies is het een groot voordeel dat Zwolle financieel gezond is. Bij de coalitiebesprekingen heeft de PvdA het voor elkaar gekregen dat er jaarlijks 5 miljoen euro extra beschikbaar is om in noodgevallen en bij eventuele tekorten op terug te kunnen vallen. Veel gemeenten hebben deze buffer niet. Ook is bepaald dat er altijd hulp mogelijk is als dat echt noodzakelijk is. “Hiervoor hebben we een open-einde regeling afgesproken.” Wel erkent Birgit dat de gemeente minder invloed heeft op de jeugdzorg, omdat Zwolle rekening dient te houden met de omliggende gemeenten. 
Bij de invoering heeft de gemeente ingegrepen toen TSN de huishoudelijke hulp bij veel cliënten wilde verminderen. Ook met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage is het beleid bijgestuurd. De invoering is nog niet afgerond. De gemeente zal nog criteria moeten vaststellen om met zorginstellingen tot resultaatafspraken te kunnen komen en tevens dient er nog een systeem te worden bedacht om de kwaliteit van de hulpverlening en de klanttevredenheid bij het beschermd wonen te kunnen meten. “Dat kan lastig worden, want de tevredenheid van de bewoner kan soms  afwijken van  goede hulpverlening. Als een cliënt de hele dag achter de computer wil zitten en de begeleider wil het computergebruik verminderen kan dat leiden tot ontevredenheid van de cliënt.” 
Birgit is erg positief over de wijze waarop de coalitiepartijen op dit complexe terrein tot afspraken zijn gekomen en hoe het nu loopt. “De samenwerking tussen de coalitiepartijen in Zwolle is goed. Ondanks de verschillende opvattingen worden afspraken nageleefd en gaan we respectvol met elkaar om. Zelfs van Swollwacht fractievoorzitter William Dogger krijgen we af en toe complimenten, ondanks dat hij in de oppositie zit.” Wel is het voor de PvdA een groot voordeel dat partijgenoot Nelleke Vedelaar als wethouder verantwoordelijk is voor het sociaal domein. “Ze is op dit beleidsterrein ter zake kundig, goed ingevoerd en heeft goede contacten met Den Haag. Als het echt nodig is vindt ze gehoor bij staatssecretaris Martin van Rijn.” 
Hennie Vrielink
Reporter Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Precies weer de promotiepraatjes waarmee de afbraak van de zorg is aangekondigd en wordt goedgepraat. Iets anders is ook niet te verwachten als de woordvoerders alleen mensen zijn van de partij, die verantwoordelijk is voor dit beleid. Dat er gewoon 10% van (het pgb voor) begeleid wonen is gekort (na al eerdere kortingen in de afgelopen jaren van totaal 15%) wordt niet vermeld. Dat in die doelgroep daardoor veel mensen in de problemen komen en een beroep moeten doen op veel duurdere zorg uit een ander potje (Zorgverzekeringswet), wordt ook niet vermeld. Hiervoor het Sociaal Wijkteam benaderen is een groot risico. Grote kans, dat er dan door de “deskundigen” van het wijkteam nog meer wordt gekort. En ook op andere terreinen hoor ik hele andere geluiden.
    Helaas is het voor mij, mede door deze budgetkorting, niet meer mogelijk dergelijke bijeenkomsten te bezoeken.


    Maak melding

  2. En hoe weet u dit zo zeker?? Uit hoofde waarvan zou u mij dit kunnen uitleggen?? U kunt de feiten die ik heb geschreven niet weerleggen, want het zijn FEITEN!


    Maak melding

Reageer