VVD niet aanwezig bij vergadering door ‘de Dobbe’

De VVD Zwolle zal zoals aangekondigd, als gevolg van de impasse die is ontstaan bij de begrotingsbehandeling op 9 november jl. rondom de verkeerssituatie de Dobbe, niet aanwezig zijn bij de commissie Ruimte van 12 november a.s.

Uiteraard wil de liberale partij wel hun standpunten over de onderwerpen die in deze vergadering op de agenda staan duidelijk maken. In een open brief geeft de VVD Zwolle daarom aan welke uitgangspunten ze hanteert bij het oordeel over de woonwatervisie en ABN Locatie Veerallee.

Woonwatervisie

Ondanks het vele water blijkt er in Zwolle maar weinig ruimte te zijn voor het realiseren van ligplaatsen. De meest toegankelijke locaties zijn al in gebruik en voor nieuwe locaties moet doorgaans veel geïnvesteerd worden om ze geschikt te maken als ligplaatsen die voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit neemt niet weg dat ook de VVD Zwolle het streven om 15 nieuwe ligplaatsen aan te leggen ondersteunt.

Aandachtspunten nieuwe ligplaatsen

De VVD maakt bij het aanleggen van nieuwe ligplaatsen de volgende kanttekeningen:

 1. Voorkom vermenging van functies.

De nieuwe ligplaatsen worden voornamelijk ontwikkeld aan waterwegen. Recreatieplassen zoals de Milligenplas komen wat de VVD betreft niet in aanmerking voor het ontwikkelen van ligplaatsen, omdat anders teveel vermenging van tegenstrijdige belangen als wonen, watersport, natuur en verblijfsrecreatie plaats vindt.

 1. Behoud karakter van huidige ligplaatsen en hun omgeving.

Een te hoge druk op huidige locaties van ligplaatsen moet voorkomen worden. Het aantal ligplaatsen moet passen bij de mate van stedelijkheid van de omgeving. Hierbij maakt de VVD Zwolle onderscheidt tussen het gebied binnen en buiten de stadsgracht. Binnen de stadsgrachten is vanwege het stedelijke karakter meer plaats voor ligplaatsen. Locaties buiten de grachten vallen af. De Philosofenallee heeft met het huidige aantal ligplaatsen een juiste balans tussen de rust die dit deel van de stad uitstraalt en de mogelijkheden voor wonen op het water gevonden. Extra ligplaatsen op deze locatie verstoren deze balans en dat is onwenselijk.

Aandachtspunten aanleg blauwe wijk

De VVD vindt het aanlegen van een blauwe wijk (een woonwijk op of aan het water) een goed alternatief om de druk weg te nemen van de Zwolse inbreidingsambitie. De Woonwatervisie geeft zoekrichtingen voor het aanleggen van een blauwe wijk. De VVD Zwolle wil dat voor het uitvoeringsplan de verschillende locaties nader onderzocht zijn op haalbaarheid en mogelijkheden, zodat bij het vaststellen van het uitvoeringsplan ook een keuze kan worden gemaakt voor 1 of 2 locaties waar een dergelijke blauwe wijk aangelegd kan worden. Hierbij vraagt de VVD Zwolle nadrukkelijk ook de locatie achter het Westerveldse bos mee te nemen als eventuele locatie voor een blauwe wijk als alternatief voor bebouwing van de Dijklanden.

ABN locatie veerallee

De VVD Zwolle wil uitstel van het besluit over de nota uitgangspunten ABN locatie Veerallee. Tijdens het ontwerpfestival op 23 en 24 november spreken de bewoners van de Veerallee zich uit over mogelijke ontwikkelingen op de ABN locatie. De VVD Zwolle wil de mogelijkheid open houden om op basis van de door de bewoners gepresenteerde plannen een discussie te hebben over de uitgangspunten. Het is daarom in de ogen van de VVD Zwolle onmogelijk en onwenselijk om daags na het ontwerpfestival op 26 november de nota van uitgangspunten vast te stellen in de raad. Daarom wil de VVD eerst kennis nemen van de uitkomsten van het ontwerpfestival en pas daarna een besluit nemen over de uitgangspunten, om zo beginspraak een serieuze kans te geven. De VVD Zwolle pleit er daarom voor om het raadsbesluit over de nota uitgangspunten ABN locatie Veerallee met 2 weken uit te stellen.

Namens de VVD Zwolle

René de Heer

Gerrit van der Kooy

Annebeth Westra

 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Zoals ook fractievoorzitter F. Eikelboom tijdens de begrotingsbehandeling reeds heeft aangekondigd, zal Swollwacht maandag 12 november 2007 a.s. niet verschijnen in de Commissie Ruimte. Dit i.v.m. de nog immer ontbrekende oplossing ten behoeve van kruispunt de Dobbe, waar wij – net als de VVD- een zeer spoedige oplossing willen voor de nog steeds gevaarlijke situatie aldaar.

  Bijgaand treft de schriftelijke bijdrage c.q. standpunten aan t.b.v. de agendapunten Vaststelling Waterwoonvisie ABN Amro locatie Prinsenpoort.

  Vaststelling Waterwoonvisie.

  Het concept Waterwoonvisie is eind 2006 aan de Cie Ruimte voorgelegd voor een oriënterende bespreking.
  Toen gaf deze Commissie aan géén behoefte te hebben aan bespreking en dat de conceptvisie voor inspraak vrijgegeven kon worden.
  Bij de ter inzage legging van de Waterwoonvisie begin 2007 kwamen een 50-tal inspraakreacties binnen, circa de helft daarvan kwamen uit één straat.
  In het rapport ⤽Waterwoonvisie, samenvatting inspraakreacties en commentaar⤝ werden deze verwerkt.
  Het is goed, dat de Waterwoonvisie op ⤽diverse onderdelen⤝ is aangepast, dat voorkomt onnodige erger en oponthoud.
  Inspraak van de betrokken doelgroepen blijft wel nodig, want het credo is toch: ⤽Samen maken we de stad⤝.
  Goede inspraak, luisteren naar, e.d. kan erg vervelende procedures voorkomen.
  Onze fractie kan dan ook instemmen, met waterlocaties, die potentieel daarvoor in aanmerking komen nader te onder-zoeken op haalbaarheid.
  We wachten het concrete programma met voorstellen ?? waarin alle aspecten bekeken zullen worden af ?? en ook de planologische procedure.
  Het stuk wat voor ons ligt is duidelijk en schenkt onze fractie vertrouwen in de verdere afhandeling bij de vaststelling van de Waterwoonvisie.
  Ook heeft Swollwacht respect voor de manier van afhandeling en de communicatie door de wethouder, met betrokkenen t.a.v. deze Waterwoonvisie.
  Swollwacht kan dan ook instemmen met de vaststelling van de Waterwoonvisie en kan tevens instemmen met de vier genoemde punten t.a.v. de vaststelling Waterwoonvisie.

  Ter informatie:

  Het aantal ligplaatsen voor woonschepen moet de komende 5 jaar met c.a. 15 vermeerderd worden.

  In 2020 zal er minimaal één plek in Zwolle moeten zijn, waar blauwstedelijk wordt gewoond.

  ABN/AMRO locatie Prins Bernhardstraat

  Op 7 mei 2007 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie ABN-AMRO kantoren, Prins Bernhardstraat 1 in Zwolle
  Onze fractie heeft tijdens deze raadsvergadering een stemverklaring gegeven en bij de besluitvorming op het voorbereidingsbesluit ABN-AMRO – als enige aangegeven – tegen dit voorbereidingsbesluit te zijn.
  De reden daarvan was, dat Swollwacht beslist géén bouw van kantoren op deze locatie wilde, en slechts zgn. kleine bedrijvigheid (bedrijfswoningen) zou willen toestaan. Dit naast woningbouw.

  We hebben toen aangegeven: dat door aanpassing en rekening houdend met de geluidscontouren van de A28, woningbouw op deze locatie zeker te realiseren zou moeten zijn. Woningbouw heeft op deze locatie dan ook onze voorkeur, géén kantoren dus.

  Nu wordt ons gevraagd in te stemmen met de volgende kaders uit de nota van uitgangspunten voor deze locatie, t.w.:
  1. maximaal 10.000 m² kantoren en 140 tot 200 woningen (waarvan minimaal 35% grondgebonden); een hoogteaccent van maximaal 30 meter;
  Het is begrijpelijk, dat onze mening ?? ook vandaag – niet gewijzigd is en onze fractie nog steeds inzet om op deze locatie alleen woningbouw (o.a. voor starters en de middeldure klasse) incl. bedrijfswoningen te realiseren. En zoals we in onze stemverklaring ook reeds aangaven luxe zorgappartementen e/o een zorgcentrum voor deze wijk. Zo zal/kan er doorstroming plaatsvinden binnen deze wijk, want in de Veerallee wonen thans nog veel ouderen in grote woningen, die wanneer daar binnen de wijk ⤽aannemelijke⤝ mogelijkheden voor aanwezig zijn, zouden willen verhuizen.

  2. een onderzoek naar een ontsluitingsroute via de Spoolderparkweg en bijzondere aandacht voor de woonkwaliteit op deze locatie i.v.m. de lucht en- geluidsproblematiek.
  Hiermee stemt onze fractie in.

  3. welke methode van bewonersparticipatie wordt toegepast (community planning). Het doel van deze beginspraak is het gezamenlijk opstellen van een stedenbouwkundige schets.
  Het twee daagse Ontwerpfestival Prinsenpoort? vindt onze fractie een prima voorbeeld van beginspraak. Tijdens dit tweedaagse festival werken mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen aan een plan voor de Prinsenpoort. Daarbij kan iedereen tijdens discussies, workshops en tekenrondes op een leuke en gemakkelijke manier een bijdrage leveren aan het plan. ⤽Samen doen⤝.

  Onze fractie vraagt het college dan ook, duidelijk te zijn naar en
  goed te communiceren met de betrokkenen in de Veerallee.
  Er gebeurt nogal wat in deze wijk, nu reeds en in de komende tijd staat daar nogal wat te verwachten.
  We hoeven de koppen in de krant maar te bekijken en we weten genoeg, t.w.:
  1. Vaarwel ABN-locatie, welkom Prinsenpoort.
  2. Veerallee ??oase?? in bouwput
  3. Verstilde wijk aan de vooravond van grote verandering

  Het lijkt de Swollwacht fractie ?? naast bovenstaande ?? zeer verstandig nog geen besluit te nemen over de uitgangspunten, daar wij eerstens ook kennis wensen te nemen van de uitkomsten van het ontwerpfestival Prinsenpoort.

  Swollwacht

 2. Hoeveel nog, nog 10 partijen die op deze manier ff wat gratis reclame meepikken. Een zo wollig mogelijk statement hier neer pluggen lijkt mij net zoiets als iets op een prikbord prikken.

  En afwezig zijn lijkt mij de slechtste manier van van kiezersvertrouwen gebruik maken. Je laat je stem niet horen als het nodig is; ik zou me flink bed*nderd voelen als ik op 1 van hen had gestemd.

 3. Idd te triest voor woorden….En vooral ook MIJN zin; deze individualistjes willen nog wel eens vergeten dat ze namens een partij in de raad zitten.

 4. Er valt idd wat voor te zeggen. Maar…laten we kijken wat deze actie daadwerkelijk gaat opleveren. De onveilige situatie bij de Dobbe is inderdaad levensgevaarlijk en ik kan mij goed indenken, dat sommige mensen hiervoor geen verantwoordelijkheid meer durven te nemen. Ik hoop dan ook dat VVD en Swollwacht het voor elkaar krijgen. Afwachten maar……. :-

Reageer