“Communicatie met burgers moet beter”

Zwolle – “We horen vele geluiden uit de stad dat mensen zich niet gehoord voelen door de politiek; dat er geen tijdige en goede informatie door de gemeente wordt verstrekt en dat er geen voldoende inspraakmogelijkheden zijn,” aldus William Dogger van Swollwacht tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 20 juni: ”dat tast de politieke geloofwaardigheid aan.” In deze vergadering debatteerde de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2017-2020 en de meeste politieke partijen grepen deze gelegenheid aan om aandacht te geven aan de communicatie tussen de gemeente en haar burgers. Ook het CDA bij monde van fractievoorzitter Martijn van der Veen gaf aan dat burgers soms het gevoel krijgen dat alles al beklonken is, terwijl het college bij de start had beloofd in dialoog te willen treden met de stad en haar bewoners om draagvlak voor gemeentelijke besluiten te krijgen.

Als voorbeelden werd de besluitvorming over het asielzoekerscentrum, de antennemast bij de Aa-landen en besluitvorming over het Foodcourt nabij de A 28 genoemd.  Wethouder Ed Anker erkende dat er enkele inspraakprocessen rondom ruimtelijk initiatieven niet goed zijn verlopen: “Ik baal daarvan als een stekker.” Volgens hem zijn er ook  goede voorbeelden te noemen; hij refereerde daarbij aan de inspiratiesessies over de busbrug bij het station en het ontwerp van de bioscoop en parkeergarage aan het Katwolderplein, waarbij burgers en omwonenden tijdig en op een positieve manier zijn betrokken. Ook de CristenUnie nuanceerde de mening van het CDA dat het college van B&W vanuit een ivoren toren zou handelen, “want vaak zijn er intensieve communicatietrajecten die goed verlopen,” volgens fractievoorzitter Gerdien Rots. Frank Futselaar van de SP vroeg zich af of het wel een communicatieprobleem is “of zijn er andere oorzaken?” Gerdien Rots vulde aan dat ook een goed communicatietraject belangentegenstellingen niet oplost, maar vraagt om goed en zorgvuldig bestuur. Burgemeester Henk Meijer reageerde door er op te wijzen dat burgers het onderling ook niet altijd met elkaar eens zijn en soms ook niet met een besluit van de gemeente.

Ook Patrick Rijke van GroenLinks wil inwoners van Zwolle meer bij de gemeentepolitiek betrekken die uit zichzelf deze stap niet zo gemakkelijk zullen zetten. “Laten we in gesprek gaan met mensen door te gaan wandelen in de wijken, aanschuiven bij de “derde helft” in sportkantines of bij het koffiezetapparaat in de supermarkt gaan zitten en vragen aan mensen hoe ze over het stadsbestuur denken en of ze invloed hebben op wat er gebeurt in hun buurt.” Er is volgens een aantal partijen sprake van een toenemende tweedeling in de stad. Volgens de PvdA aan de ene kant de kansrijke bovenlaag die haar dromen aan het waarmaken is en anderzijds de kansarme onderlaag die ploetert om het bestaan en moeite heeft met alle veranderingen waarmee zij worden geconfronteerd en soms moeilijk kunnen meekomen. Om deze laatste groep te betrekken bij de lokale democratie is soms een ruggensteuntje nodig.
 
Aly van der Vegte, fractievoorzitter van de VVD signaleert een aanvullende trend van burgers die zich politiek buitenspel gezet voelen en middels digitale communicatietechnieken hun ongenoegen kenbaar maken en zo de politieke besluitvorming beïnvloeden, zoals dat bij het Foodcourt en antennemast is gebeurd. Ze vraagt aan het college om een visie te ontwikkelen hoe de gemeente met deze “mondige digitale burger” moet omgaan en communiceren. Ook Sonja Paauw van D66 wil mensen meer betrekken en dat kan leiden tot een andere rol van de overheid: “Onze huidige democratie is aan vernieuwing toe.” Paauw wil daarbij ook gebruik maken van de moderne digitale technieken en experimenteren met een vorm van directe democratie. PvdA fractievoorzitter Eefke Meijerink gaf daarbij wel een mogelijk spanningsveld aan: “Is directe democratie geen gevaar voor de volksvertegenwoordigende rol?” Ook werd opgemerkt dat digitalisering allerlei mogelijkheden biedt democratische processen te versterken, maar ook kan leiden tot een verdere tweedeling. Over experimenten met directe democratie gaf burgemeester Henk Jan Meijer daarbij duidelijk de grens aan: “we moeten binnen het staatsrechtelijk bestel opereren van de vertegenwoordigende democratie.”
 
Wethouder Jan Brink erkende dat de gemeente in het verleden teveel intern gericht was, maar nu de interactie en communicatie met inwoners verder wil versterken. Daarvoor is onder ander het programma Initiatiefrijk Zwolle opgezet, waarbij de gemeente inwoners ondersteunt en uitnodigt met initiatieven te komen. Inmiddels krijgt dit programma landelijke bekendheid. Een bepaalde groep inwoners maakt van deze mogelijkheid gebruik, maar Brink zoekt naar uitbreiding van dit netwerk. Ook tijdens de Dag van de Democratie op 10 september zal dit aandacht krijgen.
De gemeenteraad van Zwolle is het er unaniem over eens dat de communicatie met de inwoners van de stad beter kan, maar er zijn wel verschillen van inzicht in de analyse van dit vraagstuk en de wijze waarop hiermee moet worden omgegaan. Of zoals burgemeester Henk Jan Meijer het aan het einde van het debat formuleerde: “dialoog met de stad is een breed begrip met veel aspecten en een verdere analyse moet dit scherper maken.” Over mogelijk niet optimaal verlopen inspraakprocedures merkte hij op: “Als er fouten zijn gemaakt moeten we daarvan leren om ze in de toekomst te voorkomen.”
 
Hennie Vrielink
Reporter Weblog Zwolle
 
 
 
Artikel delen:
Reacties 7
 1. Open deuren ingetrapt door de burgemeester?? Probeer ze ook maar eens omgekeerd te lezen.
  – “Hij reageerde door er op te wijzen dat burgers het onderling ook niet altijd met elkaar eens zijn en soms ook niet met een besluit van de
  gemeente.”
  – “We moeten binnen het staatsrechtelijk bestel opereren van de vertegenwoordigende democratie.”
  – “Dialoog met de stad is een breed begrip met veel aspecten en een verdere analyse moet dit scherper maken.”
  – “Als er fouten zijn gemaakt moeten we daarvan leren om ze in de toekomst te voorkomen.”

  Het onderwerp van dit topic is ‘(slechte) Communicatie’.
  Communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk en onmisbaar om een goede relatie met de burger te hebben/krijgen.
  Noodzakelijk om de inwoners serieus te nemen. Schijnbaar gebeurt dit nu onvoldoende, terwijl er ook een grote “Afdeling Communicatie” bij de gemeente actief is. Communicatie is de sleutel in elke organisatie en in elk contact tussen o.a. mensen onderling.
  Dit mag niet weggeschoven worden. Het is het middel om iedereen zoveel mogelijk mee te laten doen, de sleutel in het omgaan met je inwoners.
  Elke Zwollenaar moet de kans krijgen, waar mogelijk, gehoord te worden en serieus te worden genomen. In voor iedereen begrijpelijke taal.
  De gemeente (in dit topic wordt volgens mij de B&W en de raad bedoeld) moet vooral zorgen dat politiek en inwoners met elkaar in gesprek blijven.
  Schijnbaar zijn er in Zwolle meerdere gemeenteraadsleden die laten weten dat de communicatie soms faalt.

  Beloof als B&W (maar volgens mij ook als gemeenteraad) beterschap, wellicht was een toetsmoment in de toekomst daadkrachtiger geweest.

  Misschien is een frisse-communicatiewind, ter ondersteuning, in het stadskantoor toch niet verkeerd:
  Misschien het proberen waard  Maak melding

 2. Nou wat kijken we hiervan op! Het is nooit anders geweest!
  Elke keer beloofd men dat er een betere comminicatie zal zijn met de burgers maar er gebeurd helemaal niets!


  Maak melding

 3. Binnenkort – woensdag 6 juli – is er een mooie testcase voor de communicatie van gemeente met en naar haar inwoners.
  De publieksbijeenkomst over de spoorzone, komt allen!


  Maak melding

Reageer