Kans dancefestival in Voorst en Hessenpoort

Zwolle – Zwolle is een bruisende stad en wil dat blijven. Evenementen brengen plezier en ontspanning in de stad. Bij een bruisende stad hoort een diversiteit aan evenementen en festivals. Zwolle vindt het daarom belangrijk dat evenementen in Zwolle kunnen (blijven) plaatsvinden. De gemeente Zwolle de evenementen en festivals maximaal faciliteren. Uitgangspunt daarbij is dat dit gebeurt in een goede balans tussen rust en reuring.

img_5130.jpg 

Het Zwolse evenementenbeleid is in 2012 vastgesteld en in 2015 geëvalueerd. Aanleiding hiervoor waren duidelijke signalen uit de stad over een verstoring van de balans tussen rust en reuring. Het comité Herrie uit de Stad protesteerde herhaaldelijk tegen de geluidsoverlast van dancefestivals. Dit kwam door de veelheid aan evenementen in combinatie met de algemene geluidsnorm voor grootschalige muziekevenementen. Bij de evaluatie is onder andere vastgesteld dat een doorontwikkeling nodig is van de spelregels voor geluid bij evenementen. Ook in verschillende rechterlijke uitspraken is duidelijk geworden dat de onderbouwing van de geluidsnormen onvoldoende was in relatie tot het afwegen van alle betrokken belangen. De beoogde locaties voor toekomsttige dancefestivals zijn op de bedrijventerreinen in Voorst en Hessenpoort.

Notitie gemeente Zwolle:
 
In de periode 2012-2015 is een aantal stappen gezet in de aanscherping van het beleid met betrekking tot aantallen, spreiding over de stad en begin- en eindtijden van evenementen. Daarnaast zijn begin 2016 het “Handhavingsbeleid bij evenementen gemeente Zwolle” en het “Meetprotocol geluid bij Evenementen gemeente Zwolle” door het college vastgesteld. Deze notitie waarin wij het geluidbeleid actualiseren, vormt de afronding van de evaluatie op dit punt.   
2. Akoestisch onderzoek
Conform de afspraken uit de evaluatie hebben wij onderzoek laten doen naar de gevelisolatiewaarden en de feitelijke geluidsbelasting tijdens de Zwolse evenementen. Een van de onderzoeksvragen was of het reëel is evenementen te laten plaatsvinden bij een maximale binnenwaarde van 50 dB(A), zoals deze wordt aangegeven in de evaluatie.   
Gebleken is dat de gevelisolatiewaarden rond 20 dB liggen, afhankelijk van de bouwkundige staat van de woning. Voor de binnenstad gaan wij op basis van historische gegevens uit van een gevelisolatie van gemiddeld 20 dB. Uit de onderzoeken en ook uit onze eigen geluidsmetingen blijkt dat op een aantal locaties een hogere binnennorm dan 50 dB(A) nodig is om uit te komen boven het achtergrondniveau van het publiek en voor een goede beleving van de muziek.
3. Geactualiseerde normstelling
Op grond van het onderzoek van DGMR en onze eigen geluidsmetingen komen wij tot een vernieuwd uitgangspunt voor de normstelling bij evenementen, waarbij wij rekening houden met de spraakverstaanbaarheid in de woning. Wij hanteren een geluidsnorm met een bandbreedte tussen 70 en 85 dB(A) aan de gevel. De ondergrens is 70 dB(A) omdat bij een dergelijke gevelwaarde de binnenwaarde 50 dB(A) bedraagt en er geen verstoring van de spraakverstaanbaarheid in de woning is. De bovengrens is 85 dB(A) op de gevel, omdat er dan door  het achtergrondniveau van het publiek, een goede beleving van de muziek is en omdat deze norm maatschappelijk gezien wordt geaccepteerd. Voor de bastonen, uitgedrukt in dB(C), hanteren wij een maximum verschil van 14 tussen dB(A) en dB(C), waarbij de maximaal te vergunnen dB(C) waarde 95 bedraagt. Dit verschil geeft een goed evenwicht tussen de hoge en lage tonen. De genoemde 95 dB(C) is conform het huidige beleid.
Bij het bepalen van de daadwerkelijk te vergunnen geluidsnorm binnen de bandbreedte passen we de volgende criteria toe:
– de kenmerken van het evenement;
– bijdrage aan het beleid van Zwolle;
– de kenmerken van de locatie.
4. Kenmerken van het evenement en bijdrage aan beleid
De volgende aspecten ten aanzien van het type evenement worden in de afweging betrokken bij het bepalen van de hoogte van het te vergunnen geluidsniveau:
Verschillende typen evenementen vragen om verschillende geluidsniveaus
Een evenement waarbij muziek het bepalende element is, heeft behoefte aan een hoger geluidsniveau dan een evenement waarbij dat niet het geval is (bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival versus de Blauwvingerdagen).
Tijdsduur, begin- en eindtijd van het evenement
Elementen als tijdsduur en begin- en eindtijd van het evenement zijn mede bepalend voor de ervaren (over)last.
Aanbod voor een brede verscheidenheid aan doelgroepen.
Wij vinden het belangrijk dat voor alle doelgroepen in de stad evenementen worden georganiseerd. Daarnaast willen we graag een diversiteit aan doelgroepen aan de stad binden. Bijvoorbeeld studenten omdat zij de toekomstige bewoners en ondernemers van de stad zijn. 
Is het een éénmalig evenement met een grote uitstraling voor Zwolle?
Als er sprake is van een éénmalig evenement met een grote uitstraling voor Zwolle dan wordt dit aspect betrokken bij de afweging over de hoogte van het geluidsniveau. Als voorbeeld de organisatie van de landelijke Koningsdag in 2016. 
5. Kenmerken van de locatie
Naast de kenmerken van de evenementen worden de kenmerken van de 
evenementenlocatie in de afweging betrokken bij het bepalen van de hoogte van het te vergunnen geluidsniveau:
De geluidsruimte op de betreffende locatie
De evenementenlocaties zijn verschillend in typologie. Voor elke evenementenlocatie is aangegeven wat de bandbreedte is voor de geluidsbelasting op het podium op basis van gevelisolatie en demping van het geluid.
De locatie moet het passende decor vormen voor het evenement
De locatie en type evenement moeten op elkaar aansluiten. In een eerder stadium hebben wij bijvoorbeeld al bepaald dat de binnenstad geen geschikt decor is voor dance-evenementen.
Het aantal bezoekers
Het aantal bezoekers is mede bepalend voor de hoogte van het geluidsniveau. Hoe meer bezoekers, hoe hoger het achtergrondniveau van het publiek en hoe hoger het geluidsniveau moet zijn om een goede geluidsbeleving te creëren.
De frequentie van gebruik van de locatie
De frequentie van het gebruik van de betreffende locatie en dus ook frequentie van de ervaren (over)last, speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van het geluidsniveau.
6. Rol organisator evenement
Wij verwachten van de organisator een professionele en proactieve houding:
De aanvrager maakt door middel van een akoestische rapportage duidelijk welke geluidsruimte wordt gevraagd en waarom. Bij frequent terugkerende evenementen kan de gemeente gebruik maken van de reeds beschikbare gegevens.
De aanvrager geeft ook aan welke maatregelen hij neemt om de overlast zo veel mogelijk te beperken (fysieke en technische maatregelen maar ook bijvoorbeeld ook interventies als verkorting van de duur van het evenement).
De aanvrager is verantwoordelijk voor een goede communicatie met betrokken omwonenden.
7. Maatwerk
Door het combineren van de kenmerken van het evenement, de bijdrage aan het beleid en de kenmerken van de locatie passen wij maatwerk toe voor de evenementen in Zwolle. Zo hebben wij, in goed overleg met de organisator, dit jaar het Bevrijdingsfestival vergund met een lager geluidsniveau dan voorgaande jaren van 80 dB(A)/90 dB(C). De Blauwvingerdagen hebben een geluidsnorm van 75 dB(A)/85 dB(C). 
De maximale geluidsbelasting voor evenementen aan de Wijthmenerplas (en ook het aantal) is vastgelegd in het bestemmingsplan.
8. Spraakverstaanbaarheid
Uit jurisprudentie en adviezen van de adviseur van de Raad van State blijkt dat tot en met 59 dB(A) geen sprake is van ernstige verstoring van de spraakverstaanbaarheid in de woning. De meeste huidige Zwolse evenementen overschrijden deze norm niet. Slechts voor een beperkt aantal evenementen geldt dat zij een geluidsnorm vragen die leidt tot een hogere binnenwaarde (bijlage 1). 
9. Hardheidsclausule
De bovengrens van de bandbreedte voor het geluid is 85 dB(A). In bijzondere, incidentele gevallen kan het gemeentebestuur besluiten af te wijken van dit beleid. Daarbij gaat het dan om onvoorziene evenementen die voor Zwolle van groot belang zijn.
10. Nieuwe locatie
Omdat wij het afgelopen jaar de mogelijkheden voor het houden van dance evenementen hebben teruggebracht, is in de evaluatie afgesproken dat onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe evenementenlocatie. Deze locatie moet dan, in aanvulling op de Wijthmenerplas, geschikt zijn voor het houden van maximaal drie grootschalige impact gevende evenementen per jaar, waaronder dance evenementen.
Een eerste stap daarin is gezet bij de locatie op het bedrijventerrein Voorst waar op 27 april en 5 mei Kingdance en Dance4Liberation hebben plaatsgevonden. Het gebruik van dit terrein wordt op dit moment geëvalueerd met betrokkenen. De eerste signalen zijn positief. Blijft dit zo, dan is dit terrein enkele jaren beschikbaar voor dancefestivals. 
 
Verder wordt gezocht naar een locatie met een groene setting om ook de evenementen die deze setting nodig hebben, te kunnen faciliteren. Hiervoor is vooral het noordelijke gebied van de gemeente nabij Hessenpoort in beeld.
11. Vervolg 
Na vaststelling van deze notitie in het college, zal de beleidsregel Evenementen in de open lucht worden aangepast. Dit is de bevoegdheid van de burgemeester.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Zwolle een bruisende stad?? Ijsbeelden alsmede lego uit de stad. We hebben herrie uit de stad… weg festivals enz. We hebben maar 12 koopzondagen…
  Nee… zwolle is absoluut geen bruisende stad in mijn ogen.


  Maak melding

 2. Yes we gaan de goed kant.

  Alleen nog KingDance en Dance4Liberation het zwijgen op leggen dan kan ik mijn eigen feestje beginnen en daar heeft helemaal niemand anders last van. 😀


  Maak melding

 3. Zwolle WAS (nou ja…) een bruisende stad totdat Zwolle vond dat er teveel gebruis was.

  ’t Wordt zo langzamerhand tergend pijnlijk. We willen zo graag meetellen met de grote mensensteden, maar onze mentaliteit werkt zo enorm tegen.
  Tuurlijk willen we muziekfestivals, als we ze maar niet horen;
  Tuurlijk, iedereen moet zelf weten of ze willen winkelen op zondag, maar we houden de winkels lekker gesloten;
  Tuurlijk willen we internationale evenementen in de stad, oh, dat kost geld? Laat maar;
  In Zwolle houden we van regels, vooral als die verhullen dat we suffe, godvrezende, 50-plussende, slaapsukkels zijn en (ik durf het bijna niet hardop te schrijven) onze nek niet durven uitsteken. Oeoeoeoe….

  “….ik doe niet vaak zo raar, in ’t volle openbaar….”
  tja…


  Maak melding

 4. Locatie als de Hessenpoort is heel wenselijk! (lijkt mij)

  Ruimte
  bereikbaarheid van A28;
  weinig tot geen bewoners
  er is al geluidsoverlast van A28/spoor/industrie.
  bij calamiteiten is hulpverlening snel ter plaatse

  Ik zie voordelen; nadelen zullen er zeker zijn.
  Op het fietsje is het wat verder.  Maak melding

 5. Ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat heel Zwolle suffe, godvrezende, 50-plussende slaapsukkels zijn, want er zijn ook genoeg leuke dingen geweest in Zwolle de laatste jaren en mijn inziens is er in de binnenstad vaak nog genoeg te doen, zoals afgelopen weekend nog ‘Sterkste man van Nederland’ en ‘Lepeltje lepeltje’ bijvoorbeeld.

  Wel is er denk ik een hardnekkige kerngroep die denkt dat Zwolle vooral een klein en rustig provinciestadje moet blijven zoals het pakweg 50 jaar geleden misschien was en dat alle dingen van ‘buiten’ maar eng zijn.

  Dit zijn misschien de jaren dat hiertussen de nodige frictie ontstaat, maar ik denk dat die kerngroep ‘letterlijk’ zal uitsterven en dat er genoeg vooruit denkende mensen zijn in Zwolle die evenementen in en rondom Zwolle een warm hart toedragen en dat het uiteindelijk best wel weer ‘bruisend’ kan worden, al vind ik dat zo’n overtrokken woord tegenwoordig.


  Maak melding

 6. Precies Erwin, als iemand zo’n reactie geeft, beetje ziek wel!
  Zo zie je, welke mensensoort er dus achter ”Herrie uit de stad” zit…dat is al erg genoeg, zelfs meelijwekkend.

  In de IJsselhallen werd lang geleden, de house en danceparty’s binnen gehouden.
  Lijkt mij een prima optie, overdekt, kan ook in de winter, scheelt enorm veel lawaai nml.
  En het was toen fantastisch!

  😀 Dus Gemeente Zwolle, wake up aub!


  Maak melding

Reageer