Waterschapskosten volgend jaar op gelijk niveau

Het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland heeft tijdens zijn vergadering op donderdag 8 november de tarieven 2008, de begroting 2008 en de meerjarenbegroting

2008-2012 vastgesteld. Hieruit volgt dat de omslag voor 2008 gemiddeld nagenoeg gelijk blijft. Dit is onder meer mogelijk door voor 2008 bijna € 4 miljoen aan de financiële reserves te onttrekken. Voor 2008 heeft het waterschap bijna € 54 miljoen begroot om het waterbeheer in West-Overijssel goed uit te kunnen voeren. In de periode 2009-2012 voorziet het waterschap een gemiddelde stijging van de omslag van ca. 6% per jaar.

Aandachtspunten voor de komende jaren

Naast de continue zorg van het waterschap voor bescherming tegen hoog water en voldoende en gezond oppervlaktewater is er in de komende jaren extra aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: 

Verbeteren waterbeheer

Sinds een paar jaar ontwikkelt het waterschap in zijn werkgebied stap voor stap een veerkrachtig watersysteem dat de effecten van natte en droge perioden beter kan opvangen en mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling. Deze maatregelen zijn onder meer nodig om de effecten van  klimaatveranderingen op te vangen. Ook het beheer en onderhoud van watergangen wordt hierop aangepast. Het is een zaak van de lange adem. De doelstelling is dat deze inrichting en manier van beheer en onderhoud in 2050 voor het gehele gebied is gerealiseerd. Overlastsituaties zullen echter al in 2015 zijn opgelost.

 

Het waterschap streeft ernaar om het stedelijk waterbeheer van de gemeenten in zijn werkgebied geheel over te nemen. Op dit moment beheert het waterschap hiervan ca. 60%. Redenen voor de overname zijn nieuwe wetgeving (Waterwet) en duidelijkheid voor de burger: alle taken op gebied van waterbeheer in één hand. Hierdoor kunnen zaken als wateroverlast, verdroging, een schoon en gezond watermilieu en het thema ‘genieten van water door de burger’ in samenhang beter worden aangepakt. Om de plannen voor overname kracht bij te zetten, wenst het waterschap met de betrokken gemeenten hiervoor een intentieverklaring vast te stellen.

Verbeteren waterkwaliteit

Het waterschap heeft onder meer de taak schoon oppervlaktewater voor mens, plant en dier te verkrijgen en te behouden. De Europese Kaderrichtlijn  Water (KRW) geldt hiervoor als belangrijk kader met als doel om in heel Europa gezond water te realiseren. Deze richtlijn geeft aan dat het niet alleen gaat om schoon water maar ook om de inrichting en beheer van watergangen. Door het investeren in innovatie zoals het ombouwen van de rioolwaterzuivering Zwolle kunnen betere zuiveringsresultaten worden behaald:

Door het afsluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten kunnen de problemen op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering beter en efficiënter worden aangepakt. Bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal overstorten van vuil water vanuit de riolering in het oppervlaktewater. Schoon (regen)water niet meer afvoeren naar een rioolwaterzuivering maar rechtstreeks lozen in het

buitenwater of in de bodem is ook een belangrijk punt van aandacht. Dit levert een behoorlijke kostenbesparing, en daarmee minder kosten voor de burger op. 

Veilige waterkeringen

Groot Salland heeft de wettelijke plicht om waterkeringen (dijken) aan te leggen en in stand te houden om overstromingen te voorkomen. Het eind 2006 verschenen rapport van de commissie Vellinga geeft aan dat tot in lengte van jaren veel geld nodig zal zijn om onder meer de dijken langs de IJssel, Vecht en Zwarte Water op sterkte te houden. Het Rijk stelt voor de dijken langs deze rivieren veiligheidsnormen vast. De provincie Overijssel doet dit voor de waterkeringen langs bijvoorbeeld de weteringen in Mastenbroek en Salland (regionale keringen).  

West-Overijssel wordt bedreigd door de toekomstige stijging van de zeespiegel en de stijging van het waterpeil van het IJsselmeer en de IJssel die daarmee samenhangt. Daarom maakt Groot Salland zich sterk voor vergroting van de spuicapaciteit vanuit het IJsselmeer in de Waddenzee. Wanneer dijkversterkingen in de toekomst onvoldoende blijken om aan de veiligheidsnormen te voldoen, is het waterschap bereid mee te denken over alternatieven zoals bypasses en/of verdiepen van uiterwaarden.   

Waterschapstarieven

De ontwikkeling van de tarieven 2008 werkt voor een modaal gezin, een doorsnee agrarisch bedrijf, een groothandel en een middelgroot metaalbedrijf als volgt door:

 Modaal gezin

Een modaal gezin dat voor al de drie waterschapstaken belasting betaalt, ontvangt daarvoor over 2008 een aanslag van in totaal € 252,59: over  2007 bedroeg de totale aanslag € 255,22: een verlaging van 1%. 

modaal gezin: 3 vervuilingseenheden, waarde woning € 200.000

Agrarisch bedrijf

Een agrarisch bedrijf dat voor alle drie de taken belasting betaalt, ontvangt daarvoor over 2008 een aanslag van in totaal € 2.031,12: over 2007 ging het om € 2.030,26. Een nagenoeg gelijk bedrag.

Uitgangspunten: 3 vervuilingseenheden, 25 ha cultuurgrond klasse 3, waarde opstallen € 240.000.

 

Groothandel

Een groothandel die voor al de drie de taken belasting betaalt, krijgt hiervoor over 2008 een aanslag van in totaal € 1.077,70. Over 2007 bedroeg de totale aanslag € 1.124,90. Een verlaging van 4,2%.

Uitgangspunten: 10 vervuilingseenheden, waarde opstallen € 2.400.000.

Middelgroot metaalbedrijf

Een middelgroot metaalbedrijf dat voor al de drie taken belasting betaalt, ontvangt daarvoor over 2008 een aanslag van in totaal € 26.608,50. Over 2007 bedroeg de totale aanslag € 26.428,50: een stijging van 0,7%.

Uitgangspunten: 450 vervuilingseenheden, waarde opstallen  € 12.000.000.

 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Heel netjes hoor mensen van het Waterschap. Vooral als je nu al weet -dat de lonen en de uitkeringen nagenoeg niet zullen steigen. Wat is dan die 6 % ? Helemaal niks toch? Mij zal je er dan ook niet over horen klagen. De grootgrutters en andere NUTS-bedrijven bakken ze immers wel bruiner. Of niet soms? ;D ;D ;D ;D ;D ;D


    Maak melding

Reageer