Ruimte voor innovatie parkeerbeleid Zwolle

Zwolle – De Zwolse parkeeraanpak heeft de afgelopen jaren goed gewerkt en bijgedragen aan een gastvrije en leefbare stad en wordt daarom in grote lijnen voortgezet. Wel willen burgemeester en wethouders sneller kunnen inspelen op veranderende technische ontwikkelingen, gebruikerswensen en gedrag. Daarom willen ze een meetprogramma opzetten én een budget voor innovaties en pilotprojecten instellen. Voor de komende tijd willen b en w het Noordereiland open houden als parkeervoorziening met het oog op de groeiende parkeerbehoefte in de binnenstad. Dat stellen ze voor in het Koersdocument Parkeren 2016-2020.

Het huidige parkeerbeleid draagt zowel bij aan een gastvrije binnenstad als aan leefbare schilwijken. Hiermee is er dus een goede basis gelegd voor de toekomst. B en W willen voor de komende jaren inzetten op: ruimte voor innovatie en vernieuwing en sneller kunnen inspelen op de dynamiek van de technologische ontwikkelingen en de samenleving, zoals deelauto’s, elektrisch vervoer, zelfsturende auto’s en het online reserveren en betalen van parkeerplaatsen; flexibeler parkeernormen om plannen voor wonen en werken in de binnenstad mogelijk te maken; de bestaande normen werken soms belemmerend voor gewenste ontwikkelingen; meer maatwerk door mobiliteitsplannen in wijken op te stellen en uit te voeren, te beginnen in Assendorp, Kamperpoort, Binnenstad en Hanzeland.

Door tariefdifferentiatie worden de beschikbare parkeerplaatsen in het centrum en bij werkgebieden optimaal benut. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen en –terreinen in de binnenstad levert extra capaciteit op en wordt daarom nog verder verbeterd. Het betaald parkeren in de schilwijken werkt goed om de parkeeroverlast daar het hoofd te bieden. Wel is de bezoekersregeling voor verbetering vatbaar.
Recent is kentekenparkeren en belparkeren ingevoerd om het parkeren makkelijker en veiliger te maken. De capaciteit voor bezoekers van de binnenstad is vergroot met de komst van de Katwolderpleingarage. Daarmee is er op dit moment voldoende parkeerruimte voor de binnenstad. Om de verwachte groei van binnenstadsbewoners en parkeerbehoefte vanwege nieuwe initiatieven in het centrum, zoals rondom het Broerenkwartier, op te vangen blijft het Noordereiland voorlopig open als parkeervoorziening, zolang daar geen andere ruimtelijke ontwikkeling aan de orde is. In de daluren kan het Noordereiland mogelijk ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals evenementen en/of markten.
Met de voortzetting van de ingeslagen koers en de genoemde aanvullingen zorgt de gemeente ervoor dat parkeren voor bezoekers, bewoners en werkers in en om de binnenstad gemakkelijk en gastvrij is en blijft en toekomstvast is. 
In de voorbereiding van het koersdocument is gesproken met de ondernemers uit de binnenstad (Citycentrum), bewoners en Horeca Nederland. Zij kunnen zich vinden in het voorgestelde beleid.
Artikel delen:

Reageer