Rekenkamer evalueert schuldhulpverlening

Zwolle – De Zwolse Rekenkamercommissie heeft zich gebogen over de gemeentelijke activiteiten om mensen met problematische schulden te helpen. Er is afgelopen periode onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening. De vraag hoe efficiënt, effectief en innovatief het beleid en de uitvoering is van schuldhulpverlening stond centraal. Op maandag 26 september 2016 is het rapport aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeente Zwolle heeft een helder en goed geformuleerd beleid op het gebied van schulddienstverlening. In het beleid wordt samengewerkt met verschillende beleidsterreinen om op die manier tot een integrale aanpak te komen en maatwerk te bieden. In de praktijk zijn er echter knelpunten met name in de toeleiding van schuldenaren naar de verschillende organisaties in het voorportaal. Ook op de punten van integraliteit, flankerende hulp en nazorg worden problemen geïdentificeerd. Interne communicatie en afstemming tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente kunnen beter. Op het gebied van informatievoorziening schiet de schulddienstverlening tekort. Kennis van de gemeentelijke voorzieningen is volgens alle gesproken betrokken partijen laag. Cliënten weten niet of nauwelijks wat de mogelijkheden zijn en willen beter geïnformeerd worden.

De effectiviteit van de schulddienstverlening in Zwolle is met de beschikbare cijfers niet vast te stellen. Er zijn teveel variabelen onbekend om een betekenisvolle uitspraak te doen over het beleid als geheel, en daarmee of de inspanning van de gemeente bijdraagt aan het oplossen van schuldproblematiek.

In het rapport doet de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. Zorg voor een goed beeld van de problematiek en de in te zetten middelen om de burger te bereiken en te helpen. Let hierbij op de recente ontwikkelingen die door het onderzoek van de Nationale Ombudsman en vergelijkbare onderzoeken gecreëerd zijn. Herformuleer het beleid voor schuldhulpverlening, formuleer duidelijke, meetbare, evalueerbare en haalbare doelstellingen en neem de burger (de cliënt) daarbij als uitgangspunt. Het rapport zelf is vanaf dinsdag in te zien op: https://www.zwolle.nl/gemeenteraad/rekenkamer

Artikel delen:

Reageer