Gemeenteraad Zwolle voor behoud Noordereiland

Zwolle – De politieke fracties in de Zwolse gemeenteraad zijn overwegend positief over het Koersdocument Parkeren en kunnen in grote lijnen instemmen met de inhoud. De meeste fracties benadrukken het belang van een goede balans tussen de verschillende belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers. De discussie richt zich met name op het langer openhouden van de parkeeraccommodatie Noordereiland.

Er werden maandagavond vragen gesteld over de noodzaak, de duur, de herontwikkeling en sanering. De meeste fracties kunnen zich vinden in de beantwoording van de motie over gratis parkeermomenten. Over de beantwoording van de motie over parkeren per minuut wordt de vraag gesteld of dit ook niet zou kunnen als hiervoor extra middelen en/of andere techniek voor wordt ingezet. Wat betreft de bereikbaarheid en het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad wordt extra aandacht gevraagd voor binnenstadbezoekers met een fysieke beperking en de aansluiting met het openbaar vervoer. Hierin zou naar innovatieve oplossingen gezocht moeten worden. Ook het fietsparkeren blijft aandacht vragen en wellicht zou tenslotte gekeken kunnen worden naar (het aantal) parkeervoorzieningen voor motoren en scooters.

De wethouder benadrukt in zijn reactie dat het openhouden van het Noordereiland van tijdelijk aard is, totdat er plannen zijn voor de herontwikkeling. Binnen de komende 5 jaar zal hierover, in het kader van de uitwerking van de Binnenstadsvisie 2030 en tevens het uitgangspunt dat de binnenstad autoluwer moet worden, helderheid moeten ontstaan. Wel is op dit moment al zeker dat, ook op lange termijn, in ieder geval een bepaald aantal parkeerplaatsen nodig blijft. In de reserve parkeren is al een bedrag gereserveerd voor de sanering. 

Over tariefsdifferentiatie en gratis parkeermomenten geeft de wethouder aan dat dit altijd in de vorm van een pilot gebeurt en dat daarna met de raad op de uitkomsten gereflecteerd wordt. Daarbij wil de wethouder benadrukken dat dit middel niet alleen een financiële component kent, maar vooral ook een ordenend en sturend effect heeft. Wat betreft het parkeren per minuut is de wethouder van mening dat de keuze voor de Katwolderpleingarage voor een minimale parkeerduur van 4,3 minuten zeer redelijk is. In het parkeerbeleid en de parkeernormen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met mensen met een fysieke beperking. Daar ligt ook een relatie met het openbaar vervoer en daarover zijn we in gesprek met de provincie.

In het nadenken over de uitdagingen voor het OV in de komende jaren kunnen ook nieuwe oplossingen meegenomen worden. Dat geldt ook voor de binnenstad, als één van de wijken waarvoor een mobiliteitsplan gemaakt wordt. Het fietsparkeren zit met name in het Actieplan fietsparkeren dat eerder in de raad is Korte terugblik Pagina 2 van 3 besproken, de opmerking over de parkeerbehoefte voor scooters en motoren neemt de wethouder mee. Rondom het station is inderdaad sprake van een fietsparkeerprobleem. Op termijn moet een fietskelder met voldoende capaciteit dit oplossen, maar dat vraagt nog wel financiering van het Rijk.

De wethouder zegt tenslotte toe om de ideeën over het verhelderen van de routes vanaf de parkeergarage Diezerpoort naar de binnenstad te onderzoeken en de suggestie over de privacy impact assessment mee te nemen.

De voorzitter concludeert dat het voorstel door kan als A-onderwerp naar de besluitvormingsronde van 24 oktober.

Artikel delen:

Reageer