Brief aan alle mantelzorgers in Zwolle

Zwolle – Alle inwoners krijgen deze week een brief van de gemeente Zwolle. Met deze brief wil het college van B&W alle mantelzorgers in Zwolle er op attenderen dat zij er niet alleen voor staan en dat zij waardering en steun kunnen krijgen. De gemeente Zwolle heeft grote waardering voor mantelzorgers. Het college van B&W wil blijk geven van haar waardering door hen een attentie te geven. Deze ‘individuele mantelzorgwaardering’ kunnen mantelzorgers of hulpvragers die een mantelzorger hebben, aanvragen tot 31 december 2016 bij Steunpunt Mantelzorg van ZwolleDoet! op www.mantelzorgzwolle.nl/waardering . Het formulier kan ook aangevraagd worden bij het Steunpunt via telefoon (038) 422 52 00.

De gemeente Zwolle en verschillende organisaties in Zwolle doen meer voor mantelzorgers. Op vele manieren kunnen zij ondersteuning krijgen en ontlast worden, zodat zij de zorg volhouden. Zo zijn er informatiebijeenkomsten en kan (een deel van) de zorg tijdelijk overgenomen worden. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van het Sociaal wijkteam Zwolle  www.swtzwolle.nl en het Steunpunt Mantelzorg van ZwolleDoet! www.mantelzorgzwolle.nl.

Dag van de Mantelzorg
De waardering voor mantelzorgers toont de gemeente Zwolle ook op 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op die dag en in de Week van de Mantelzorg zijn er verschillende activiteiten om te ontspannen, om kennis te maken met allerlei ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en hulpvragers, andere mantelzorgers te ontmoeten en meer informatie over de ‘individuele mantelzorgwaardering’ te krijgen. Meer informatie over het programma is te vinden op: www.mantelzorgzwolle.nl/dagvandemantelzorg.

Onderzoek
De gemeente Zwolle bekijkt steeds opnieuw of de ondersteuning van mantelzorgers passend is of aangepast moet worden. Onlangs is wederom het tweejaarlijkse mantelzorgonderzoek gestart. Het burgerpanel heeft een vragenlijst ingevuld op basis waarvan de gemeente gesprekken voert met het Steunpunt Mantelzorg en het Sociaal wijkteam Zwolle. Eind van dit jaar zijn de onderzoekresultaten bekend.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is langdurige zorg voor iemand met wie zij een persoonlijke band hebben. Dat is bijvoorbeeld een kind met een beperking, een dementerende vader of een partner met een chronische ziekte. Niet alleen volwassenen zijn mantelzorger. Ook veel kinderen hebben mantelzorgtaken, bijvoorbeeld omdat hun broertje ADHD heeft .

Artikel delen: