CU en PvdA versterken burgerinitiatieven

Zwolle – Fractievoorzitters Tijs de Bree (PvdA) en Jan Westert (ChristenUnie) werken samen aan versterking van burgerinitiatieven in Overijssel. Door het initiatiefvoorstel ‘coöperatief bestuur’ worden initiatieven van burgers om hun omgeving beter, mooier, betrokkener en socialer te maken extra ondersteund. "We zien nu overal prachtige initiatieven ontstaan.

Dat waarderen we, daarvoor willen we ruimte bieden en daarom zoeken we naar mogelijkheden voor burgers om grip te krijgen op hun omgeving en onze samenleving te kunnen vormgeven." Westert en De Bree willen die initiatieven op provinciaal niveau beter ondersteunen. "We zien nu al energiecoöperaties, natuurinitiatieven, nieuwe bewegingen rond openbaar vervoer en leerlingenvervoer," zeggen de initiatiefnemers. "Het is goed om die mogelijkheden te versterken. Dat doet geen afbreuk aan de rol van de overheid, maar zorgt voor een verfrissende manier om ruimt te kunnen denken. De samenleving is er al lang aan toe."

De partijleiders volgen een initiatief van de Tweede Kamer-fracties van de ChristenUnie en PvdA. De kamerfracties publiceerden onlangs de nota “De heroverweging van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”. Westert en de Bree herkennen zich in die nota en vinden het de moeite waard om de nota te vertalen naar provinciaal niveau.

Daag de overheid uit
Beide fractievoorzitters willen met name het zogenaamde “uitdaagrecht” zoals dat in de Britse wet (localism act) is vormgegeven in Overijssel introduceren. Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen de overheid daarmee uitdagen om een publiekelijke taak met bijbehorende budgetten aan hen over te dragen.

In het verlengde daarvan past ook het “overnamerecht” om gebouwen of een stuk grond voor maatschappelijke doeleinden die daarvoor in aanmerking komen, aan te wijzen. En als derde streven de beide partijen naar toepassing van de vertrouwensregel, waarbij meer permanente regelarme afspraken met burgers of maatschappelijke organisaties worden gemaakt.
  
ChristenUnie en PvdA in Overijssel willen met hun initiatief bijdragen aan versterking van de kwaliteit van openbaar bestuur in de provincie. Dat sluit aan op de visie van het College van Gedeputeerde Staten om meer participatief en als partner te gaan functioneren. Westert en de Bree wijzen erop dat het CDA en D66 eerder zo hebben gewerkt. De ChristenUnie en de PvdA zullen hun initiatief de komende tijd verder uitwerken.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer