Concept ontwerp-inrichtingsplan Natura 2000

Zwolle – De planuitwerking voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht bevindt zich in de afrondende fase. Vrijdag presenteerde de projectgroep het concept ontwerp-inrichtingsplan aan de bestuurders van de betrokken partners. Op 16 november 2016 worden de grondeigenaren en andere belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd.

Daar waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water, is een unieke plek te vinden in Nederland. Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is daarom aangewezen als één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. In en nabij deze natuurparels, ligt een opgave om de natuur te herstellen en versterken en zo tevens economische ontwikkelingsruimte elders te creëren. 

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is een bijzonder gebied vanwege de unieke Kievitsbloemhooilanden. Andere kansen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van het areaal aan Hardhoutooibos, Rietlanden, Kwartelkoning, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en landschapsbeleving, worden hierbij meegenomen. In het plan zijn de inrichtings- en beheermaatregelen die hiervoor nodig zijn uitgewerkt.

Grond voor grond
Vanaf de start van de planuitwerking zijn de grondeigenaren zo goed mogelijk betrokken bij de aanpak. Reeds uit de verkenning is gebleken dat Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht te maken heeft met een relatief groot aandeel nog te verwerven en in te richten gronden. Daarom heeft een vertrouwenspersoon alle grondeigenaren bezocht. Vervolgens zijn de uitgangssituaties per perceel bekeken in het bijzijn van de betreffende grondeigenaren. Zo is geïnventariseerd welke maatregelen genomen moeten worden en is een inschatting gemaakt wat de toekomstige gebruiksmogelijkheden zijn voor de eigenaar.

“Enkele grondeigenaren hebben aangegeven wellicht interesse te hebben voor particulier natuurbeheer (zelfrealisatie). Het merendeel heeft aangegeven serieuze mogelijkheden te zien wanneer ruilgrond van goede kwaliteit op de juiste plek kan worden aangeboden. Als provincie willen wij maatwerk leveren om aan deze wensen te kunnen voldoen en zo tevens bij te dragen aan de agrarische structuurversterking in het gebied”, aldus gedeputeerde Hester Maij van provincie Overijssel en bestuurlijk trekker van de planuitwerking Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

Informatiebijeenkomst grondeigenaren en andere geïnteresseerden
Het concept ontwerp-inrichtingsplan kan nog worden aangepast als hiervoor goede argumenten worden aangedragen. Grondeigenaren, belanghebbenden en belangstellenden kunnen hun reactie geven tijdens of na de informatiebijeenkomst op woensdag 16 november 2016. Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de grondeigenaren en andere belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over het concept ontwerp-inrichtingsplan en de mogelijke effecten van deze maatregelen. Het is een inloopbijeenkomst, dus u kunt zelf bepalen welk tijdstip u het beste schikt.

Datum: 16 november 2016
Tijd: 15.00 – 21.00 uur
Locatie: Hotel Zwarte Water, De Vlakte 20, 8064 PC Zwartsluis

Meer weten over het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht? Kijk op: www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht.   

Artikel delen: