Watergangen klaar voor de winter

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is zo goed als klaar met de maaiwerkzaamheden aan waterbodems en oevers van sloten, kanalen en vijvers in haar werkgebied. Dit betekent dat het maaiseizoen bijna voorbij is en de watergangen er schoon bij liggen. Dat is nodig, omdat met de winter in aantocht de neerslag toeneemt. Het waterschap voert maaiwerkzaamheden uit om te voorkomen dat wateren dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

maaien1.jpg 

Onderhoud van de wateren betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil die de water aan- en afvoer belemmeren, worden verwijderd. Daarnaast worden zogeheten ‘duikers’ schoongemaakt. Dit zijn buizen die onder wegen of toegangsdammen lopen en zo watergangen met elkaar verbinden. Om watergangen voldoende op diepte te houden, voert het waterschap naast het maaiwerk ook baggerwerkzaamheden uit. Hiermee gaan medewerkers de komende maanden aan de slag. Tevens wordt onderhoud verricht aan gemalen en stuwen én worden waterbergingen aangepakt, zodat ze weer optimaal de wintermaanden ingaan.

maaien2.jpg

maaien3.jpg 

In totaal heeft WDODelta de verantwoordelijkheid over 7.500 kilometer aan watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De overige 3.000 kilometer is in particulier bezit en moeten de eigenaren zelf onderhouden.

Bijzondere flora en fauna
Om rekening te houden met de Gedragscode Flora- en Faunawet worden tijdens de werkzaamheden bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora, zoals kievitsbloemen en kruipend moerasscherm, en fauna, zoals bittervoorns, modderkruipers en diverse soorten vogels. Het waterschap werkt volgens de voorschriften van de door LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen.

 

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Dat heeft oa met de doorstroming te maken. In sloten en vijvers kan overmatige plantengroei de doorstroming blokkeren. Door te maaien blijft het hydraulisch profiel van de waterpartij op peil.


    ⚠️ Meld

  2. @maarten

    Hoe wordt dan met de nesten van o.a. de rietvogels zoals de roodhalsfuut, geoorde fuut, de gewone fuut, de meerkoet etc. omgegaan in het broedseizoen?


    ⚠️ Meld

Reageer