Zwolle door met plan deltaWonen voor Oude Mars

Het college van Zwolle kiest definitief voor het plan van woningcorporatie deltaWonen voor de ontwikkeling van boerderij de Oude Mars. Naar aanleiding van de discussie rondom de uitslag van de ontwikkelcompetitie heeft het college van burgemeester en wethouders de doorlopen procedure nog eens tegen het licht gehouden, om te kijken of dit op de juiste manier is gebeurd. In de Oude Mars zullen cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening van de organisaties RIBW en Frion komen te wonen.

Afgelopen augustus heeft het college besloten met deltaWonen verder te willen praten over de verkoop van boerderij de Oude Mars. Het plan van deltaWonen voor de herontwikkeling van de boerderij kwam uit de ontwikkelcompetitie als beste naar voren. De verliezende partij Het Zand heeft via de pers laten weten het niet eens te zijn met deze uitslag en klachten geuit over de doorlopen procedure. Het college heeft hierover nader juridisch advies ingewonnen. Uit dit advies bleek niet dat deltaWonen in een eerder stadium uitgesloten had moeten worden van verdere deelname.

Geen kort geding

Het college heeft vervolgens eerst een gesprek gevoerd met Het Zand om het besluit om verder te gaan met deltaWonen toe te lichten. In dit gesprek is aangeboden met Het Zand in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor de huisvestingsvraag van de doelgroep van Het Zand.

Na dit gesprek is Het Zand ook schriftelijk geinformeerd over het voornemen van het college en is Het Zand in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 15 dagen een kort geding bij de voorzieningenrechter aanhangig te maken, indien zij zich niet kon verenigen met dit voornemen.

Het Zand heeft laten weten zich niet gebonden te voelen aan deze termijn en eerst met het college in gesprek te willen over mogelijk oplossingen voor de huisvesting van hun doelgroep. Het college heeft daarop geantwoord zich na de termijn van 15 dagen vrij te voelen om de verkoopoverenkomst met deltaWonen aan te gaan, los van het gesprek over mogelijke oplossingen voor de doelgroep van Het Zand.

Inmiddels is de gestelde termijn verstreken en Het Zand heeft geen gerechtelijke stappen ondernomen. Het college voelt zich nu vrij om met deltaWonen in gesprek te gaan over de verdere planvorming en de uiteindelijke koopovereenkomst. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als de stedenbouwkundige inpassing, het behoud van het monument, de keuze voor de restauratiearchitect en de financiële haalbaarheid.

Communicatie

Op 29 november is een informatiebijeenkomst voor de buurt georganiseerd. Naast uitleg over het collegebesluit, zal informatie worden gegeven over het plan van deltaWonen, de beoogde bewoners van Frion en RIBW, en de verdere procedure. De informatiebijeenkomst vindt plaats in De Handschoen, Nieuwe Deventerweg 103, en begint om 20.00 uur.

Bestemmingsplan

Voor het gebied Oude Mars wordt gestart met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. Het project de Oude Mars betreft de herbestemming van de boerderij en de woningbouwlocatie voor 100 kavels in het topsegment. Beide ontwikkelingen maken deel uit van dezelfde gebiedsontwikkeling, waardoor wordt gekozen voor het ontwikkelen van één bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het voorontwerp in januari 2008 voor inspraak vrijgegeven. Medio 2008 vindt naar verwachting de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan plaats.

Artikel delen: