Onderwijs en gemeente bundelen krachten

Zwolle – De gemeente Zwolle en de besturen van alle Zwolse scholen in het primair (13.000 leerlingen) en voortgezet onderwijs (11.000 leerlingen) hebben afspraken gemaakt om nog beter samen te werken wanneer kinderen en jongeren ondersteuning nodig hebben. Ook willen ze proberen door preventie de vraag naar jeugdhulp waar mogelijk te voorkomen. De schoolbesturen en de gemeente hebben een gezamenlijke agenda opgesteld die de basis vormt voor diverse concrete verbeteringen in de komende vijf jaar.

Deze Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp vloeit voort uit de nieuwe verantwoordelijkheden van enerzijds de gemeente en anderzijds de schoolbesturen. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van alle vormen van jeugdhulp – van ´lichte´ opvoedingsondersteuning tot bijvoorbeeld gespecialiseerde psychische hulp. Schoolbesturen hebben sinds eind 2014 de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden (Passend Onderwijs).

Jeugdhulp en Passend Onderwijs liggen dicht bij elkaar en kunnen elkaar versterken, mits ze beter op elkaar worden afgestemd en meer gebruik maken van elkaars expertise, aldus het Besturenoverleg Lokaal Onderwijs Zwolle (Bloz) en het College van Burgemeester en Wethouders. De overeenkomst tussen gemeente en schoolbesturen zal binnenkort aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Een belangrijk uitgangspunt van de Ontwikkelagenda is dat de ondersteuning van jeugdigen zoveel mogelijk wordt aangeboden binnen hun belangrijkste leef- en verblijfomgeving, dus het gezin of de school. Samen gaan de gemeente en het onderwijs de komende jaren werken aan concrete verbeteringen in de samenwerking tussen onderwijs en de verschillende aanbieders van hulp en ondersteuning. Door sterker in te zetten op preventie zal worden getracht het beroep op ondersteuning te verminderen of te voorkomen. Bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning zal worden samengewerkt met onder andere de Sociale Wijkteams, jeugdhulporganisaties, huisartsen en leerplichtambtenaren, ouders en jongeren.

Artikel delen:

Reageer