Zwolse Rekenkamercommissie doet onderzoek

Zwolle – De Zwolse Rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar het inclusieve beleid van de gemeente Zwolle. De Rekenkamer wil graag weten of met dit nieuwe beleid de gewenste resultaten worden bereikt. Bij Inclusief beleid wordt er geen onderscheid gemaakt in de verschillende doelgroepen. Maatregelen, voorzieningen en ondersteuning is er voor alle inwoners die het nodig hebben, zonder verschil te maken in bijvoorbeeld leeftijd en achtergrond. De Rekenkamercommissie richt zich bij het onderzoek met name op de participatie van bestaande en toekomstige doelgroepen van inwoners met een migratieachtergrond.

Vanaf 2011 heeft de gemeente gefaseerd afscheid genomen van doelgroepenbeleid. De raad heeft toen het visiedocument ‘Van exclusief naar inclusief beleid’ vastgesteld. In een overgangsperiode van drie jaar heeft de gemeente haar beleid aangepast. Deze koerswijziging is met ingang van 2014 definitief geworden, nadat de raad had ingestemd met de Nota Inclusief Beleid. Integratie maakt sinds die tijd deel uit van het participatiebeleid en daarmee werd het overbodig om nog expliciet over integratie te spreken. Daarmee verdwenen in Zwolle de portefeuille integratie bij een wethouder en de aparte beleidsadviseur integratie en ging de integratieraad op in de participatieraad.

Beknopte rapportage
Voor de uitvoering van het onderzoek is het bureau Regioplan ingeschakeld. Het onderzoek bestaat met name uit de bestudering van documenten en het houden van interviews met relevante personen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Resultaat is een beknopte heldere rapportage voorzien van conclusies en aanbevelingen. De Rekenkamercommissie streeft er naar het onderzoek in juni 2017 af te ronden.

 

Artikel delen:

Reageer