Waterschap gaat ‘IJsseldijk’ versterken

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat aan de slag met de dijken langs de oostoever van de IJssel tussen Zwolle en Olst. Daarmee anticipeert het waterschap op de zwaardere waterveiligheidseisen die vanaf 2017 worden ingevoerd. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Vanmiddag heeft het Algemeen Bestuur voor de Verkenningsfase een krediet van ruim 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Dijken worden regelmatig getoetst. Uit een recent onderzoek, waarin nieuwe grondgegevens zijn gebruikt, blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is om Salland en de stad Zwolle in de toekomst voldoende te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om 29 kilometer dijk, van de Spooldersluis in Zwolle tot de Haereweg in Olst. Hier is een grote kans dat kwelwater onder de dijk zand meeneemt. Dit kan er voor zorgen dat er kanaaltjes ontstaan die de dijk verzwakken of laat inzakken. Dit wordt piping genoemd. Het begin van piping is de afgelopen jaren al enkele malen in de praktijk waargenomen, ook bij relatief lage waterstanden. Het waterschap start daarom een onderzoek hoe deze dijk verbeterd moet worden om te kunnen voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen.

In 2014 besloot het kabinet dat sommige delen van Nederland een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen. Dat geldt ook specifiek voor grote delen van Salland en de stad Zwolle. Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken steeds meer toe en is het de verwachting dat door de klimaatverandering vaker extreme hoeveelheden water worden aangevoerd naar deze regio. WDODelta anticipeert nu al op de nieuwe veiligheidseisen, die in januari 2017 ingaan. In de voorbereiding van het project IJsseldijk Zwolle-Olst worden deze nieuwe eisen meegenomen.

Vanaf januari 2017 onderzoekt WDODelta welke maatregelen het beste genomen kunnen worden voor de IJsseldijk. Dit doet het waterschap samen met medeoverheden, bewoners en andere belanghebbenden. In de zogenoemde verkenningsfase worden gezamenlijk verschillende alternatieven voor dijkversterking in beeld gebracht en innovatieve oplossingen onderzocht. Voorwaarde is dat de veiligheid op orde komt en de maatregelen passen in de omgeving.

Na de verkenningsfase volgt vanaf 2019 de planuitwerkingsfase. Hierin werkt het waterschap de maatregelen verder uit en vraagt het de benodigde vergunningen aan. Ook worden diverse procedures doorlopen en komen de plannen ter inzage te liggen. De daadwerkelijke realisatiefase staat gepland van 2022 tot en met 2024.

Ons land is kwetsbaar voor overstromingen en voorspellingen van klimaatverandering wijzen op zwaardere buien en toenemende afvoer van rivieren. Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat daarom samen met provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat , belangengroepen, bedrijfsleven en bewoners aan de slag met één van de meest omvangrijke wateropgaven: het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de komende jaren pakt het waterschap 180 kilometer dijk en zo’n 30 stuwen, sluizen, gemalen en coupures aan verdeeld over 11 projecten. De IJsseldijk Zwolle-Olst is een van de projecten van WDODelta waarmee we onze dijken op sterkte houden. Samen zorgen we er voor dat de dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Voor meer informatie zie: www.wdodelta/ijsseldijkzwolle-olst.nl en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Artikel delen:

Reageer