Nieuwe woonvisie vastgesteld

Zwolle – De Zwolse bevolking neemt de komende jaren toe, mensen wonen langer zelfstandig en de vraag naar duurzame en energiezuinige huizen wordt groter. Deze vragen en wensen komen allemaal aan bod in de nieuwe woonvisie die het college van burgemeester en wethouders vaststelde.

De woningmarkt is na de crisis volledig veranderd. Daarnaast vraagt ook de nieuwe wetgeving op gebied van wonen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals langer zelfstandig thuis wonen en de toename van éénpersoons huishoudens om een vernieuwde gemeentelijke visie op wonen.
Zwolle is de afgelopen jaren gegegroeid, zowel in inwoneraantal als in economie en werkgelegenheid. Om de groei in de toekomst op te kunnen vangen, zijn er de komende tien jaar tussen de 5500-6000 woningen extra nodig. "Dat is een forse opgave, waarvan de helft van de nieuwbouw wordt voorzien op aangewezen locaties in Stadshagen, de andere helft wordt in de bestaande stad ingebreid. Bijvoorbeeld door de transformatie van vastgoed of een functieverandering van bestaande terreinen", aldus wethouder Nelleke Vedelaar.

De woonvisie is opgesteld aan de hand van de volgende vier ambities:
1. Sterke Groeistad: Zwolle groeit ook op langere termijn in economisch opzicht en in werkgelegenheid. Om Zwolle als vitale en aantrekkelijke groeistad verder te ontwikkelen is een nieuwe stap naar verstedelijking nodig. Als we onze toppositie in Nederland willen behouden en versterken moeten we duurzaam met de beschikbare ruimte om gaan, rekening houden met de wensen van de (nieuwe) bewoners en het woningaanbod daarop afstemmen. ‘wonen-werken-recreëren’ kunnen niet los van elkaar ontwikkeld worden.
  
2. Vernieuwende Woonstad: Zwolle wil ruimte geven aan vernieuwing, eigenheid en creativiteit. Ruimte voor diverse doelgroepen en ondernemers, particuliere initiatiefnemers, marktpartijen en corporaties om invulling te geven aan vernieuwend wonen in de stad. De veranderende huishoudsamenstelling (kleiner) en vergrijzing vragen ook om vernieuwing. Er blijkt genoeg energie en ondernemingszin aanwezig te zijn om dit waar te kunnen maken. De gemeente zet in op energietransitie en op hergebruik en renovatie van gebouwen. Ook de transformatie van vastgoed naar wonen of vernieuwende woonvormen dragen hieraan bij, waarbij functies (wonen, werken, zorgen), woontypen of doelgroepen gemengd zijn;
  
3. Solidaire Leefstad: Zwolle wil werken aan solidaire wijken en levensloopbestendige woningen waardoor mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De voorzieningen en de ruimtelijke kwaliteit dragen bij aan een prettige woonomgeving. Een wijk waar jong en oud zich "thuis voelt". Zelfredzaamheid, voor elkaar zorgen en meedoen staan centraal.

4. Duurzame Deltastad: Water en groen hebben een grote aantrekkingskracht op mensen en een positief effect op de omgeving. Wonen in nabijheid van water wordt hoog gewaardeerd, dat wil het college stimuleren, waarbij vanzelfsprekend oog is voor natuurwaarden en duurzaam ruimte- en energiegebruik. Bewust zijn groen en water betekent ook beter voorbereid zijn op de nadelige effecten van klimaatveranderingen.

De woonvisie wordt in concept aangeboden aan de gemeenteraad, de (woon)partners in de stad en de gemeenten in West-Overijssel. Na deze inspraak ronde stelt het college de visie definitief vast en wordt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

 

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Mooie teksten, maar weinig concreet.
  Wat zijn de doelstellingen, wanneer te realiseren?
  Het blijft gek dat je bij rijksmonumenten geen dubbel glas mag toepassen, en ook geen zonnepanelen.
  Wil je de historische binnenstad behouden, zorg dan dat er ook in geleefd kan worden.


  ⚠️ Meld

 2. Een huwelijk tussen bestuurlijke macht en burgerlijk privaat is gedoemd te mislukken. De enige manier die Zwolle kan redden is collectief eigendom en democratisch zeggenschap over alle onroerende zaken!


  ⚠️ Meld

Reageer