Blijvend bouwen aan toekomst van groeiende stad

Zwolle – De groei die Zwolle de afgelopen jaren heeft gekend zet zich de komende periode voort. Dit biedt veel kansen, bijvoorbeeld voor economische ontwikkeling. Tegelijk stelt de groei Zwolle voor een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld om voldoende woningen, banen en (sociale) voorzieningen te kunnen blijven bieden aan een stad die op termijn 140.000 inwoners zal tellen. 

Daarnaast vragen ontwikkelingen als de klimaatverandering, nieuwe manieren van energieopwekking en ingrijpende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (technologisering en flexibilisering) extra aandacht. Het college van burgemeester en wethouders wil een belangrijk deel van de ruimte die de gemeentebegroting momenteel biedt aanwenden voor deze strategische opgaven. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in de zogeheten Voorjaarsbrief, die voorafgaat aan de beraadslagingen met de gemeenteraad over de nieuwe Perspectiefnota (meerjarige financiële verkenning).

‘Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd, maar het werk is nooit af. De komende jaren blijft het nodig om te investeren in de toekomst van de stad’, aldus burgemeester Henk Jan Meijer. ‘Zwolle groeit sneller dan veel andere steden en ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste economische centra buiten de Randstad. De verwachting is dat de stad de komende jaren een sprong in stedelijkheid zal maken – bijvoorbeeld in de Spoorzone. De kunst is om daar zodanig richting aan te geven dat Zwolle een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en te verblijven’, aldus burgemeester Meijer.

Dankzij het behoedzame financiële beleid dat de gemeente de afgelopen jaren voerde biedt de gemeentebegroting meer armslag. ‘We konden de afgelopen jaren ondanks de bezuinigingen blijven investeren in onder andere de fysieke leefomgeving en het sociale domein. Nu ontstaat er ruimte voor extra strategische investeringen’, aldus wethouder Financiën Jan Brink. Toch blijft het nodig om prioriteiten te stellen. ‘Wanneer je alle wensen voor de toekomst inventariseert, kom je op een veelvoud van de bedragen uit die nu beschikbaar zijn. Bovendien zijn er ook actuele knelpunten op te lossen.’

Het college heeft er bewust voor gekozen de extra bestedingsruimte nu nog niet meteen in te vullen, maar eerst een grondige analyse te maken van een aantal belangrijke ontwikkelingen en opgaven waar Zwolle mee te maken krijgt. In de Voorjaarsbrief worden de thema’s aangegeven die de komende jaren extra investeringen vergen en verdienen. Die variëren van het stimuleren van de arbeidsparticipatie tot extra voorzieningen voor mensen die langer thuis blijven wonen. Er is ruimte voor investeringen in het centrumgebied (binnenstad, aanloopstraten, omliggende wijken en Spoorzone) en voor de ontwikkeling van een derde topwerklocatie rondom het Enexisterrein.

Verder wil Zwolle koploper blijven in het klimaatbestendig ‘inrichten’ van de stad (klimaatadaptie) en wordt een versnelling voorgesteld voor het overschakelen op milieuvriendelijker energiebronnen. Ook de zogeheten circulaire economie (hergebruik van grondstoffen) zal de komende jaren extra aandacht krijgen.
De Voorjaarsbrief is vorig jaar bij de behandeling van de begroting 2017 aan de gemeenteraad toegezegd als opmaat voor de beraadslagingen over de nieuwe Perspectiefnota. Op maandag 6 maart is er in de raadszaal een eerste presentatieronde. Op 20 maart debatteert de raad over de Voorjaarsbrief. De oogst van deze besprekingen zal worden verwerkt in de Perspectiefnota.

Artikel delen:

Reageer