Klankbordgroep wil verkeersknip Stadshagen houden

De klankbordgroep Stadshagen heeft Wethouder Verkeer, Janco Cnossen, geadviseerd om de verkeersknip in Stadshagen te handhaven. De groep heeft zich gebogen over de vraag of de ‘pijn’ van de verkeersknip kan worden verzacht. In Stadshagen moet snelverkeer buitenom rijden en kan alleen langzaam verkeer gebruik maken van snelle routes door de wijk.

De klankbordgroep heeft een lijst met eisen opgesteld waaraan een eventueel alternatief voor de verkeersknip moet voldoen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid, normen voor luchtkwaliteit en toegankelijkheid voor hulpdiensten. Na bestudering van vele alternatieven is de klankbordgroep tot de conclusie gekomen dat geen enkel alternatief voldoet aan de eisen. Daarom adviseert de klankbordgroep om de verkeersknip te handhaven. Daarnaast is een aantal suggesties gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in Stadhagen te vergroten. Van het nemen van verkeersremmende maatregelen op de doorgaande wegen in Stadshagen tot het samen met scholen komen tot creatieve oplossingen om de verkeersveiligheid rondom scholen te vergroten.

Waardering

Wethouder Janco Cnossen heeft zijn waardering uitgesproken voor de constructieve wijze waarop de klankbordgroep te werk is gegaan en voor de grote inzet van de leden, die dit in hun vrije tijd hebben gedaan. De gemeente gaat de adviezen van de klankbordgroep bestuderen.

Aanleiding

Nu de nieuwbouwwijk Stadshagen voor meer dan de helft gereed is, ervaren bewoners aan den lijve wat de verkeerknip betekent. Voor- en tegenstanders van de zogenoemde verkeersknip bezochten een informatiebijeenkomst van de gemeente op 15 mei. Bewoners werd gevraagd om deel te nemen aan een klankbordgroep. Deze groep heeft zich in 6 sessies gebogen over het vraagstuk.

Het doel van de klankbordgroep was:

·         optimaal profiteren van de lokale kennis om de auto-ontsluitingstructuur (bestemmingsplan 1995) inhoudelijk te toetsen aan de actualiteit.

·         inzicht verkrijgen in de verschillende belangen die een rol spelen

·         voorstellen formuleren c.q. adviseren inzake verbeteringen waarop het gemeentebestuur zal reageren.

=================

Advies klankbordgroep Stadshagen 1-11-2007

 

Lees daar waar ‘groep’ gebruikt wordt Klankbordgroep Stadshagen (KBG) en andersom.

1. Doel:

1. Optimaal profiteren van de aanwezig lokale kennis om de ‘auto-ontsluitingsstructuur’ (1995) inhoudelijk te toetsen aan de actualiteit.

2. Inzicht krijgen in de verschillende belangen die een rol spelen

3. Voorstellen formuleren c.q. adviseren inzake verbeteringen waarop gemeentebestuur zal reageren.

 

2. Advies

 

De groep heeft gekeken naar de huidige verkeerssituatie en deze getoetst aan de actualiteit. Duidelijk werd dat de verkeersknip een grote rol speelt en dat de auto niet meer is weg te denken uit het verkeer. Daarnaast heeft de groep geconstateerd dat verschillende (vaak eigen) belangen in de wijk een grote rol spelen. Op basis van de lokale kennis en de daaruit voortkomende discussies heeft de groep een lijst met harde eisen opgesteld waaraan een eventueel alternatief voor de verkeersknip dient te voldoen. De groep heeft meerdere alternatieven onder de loep genomen en heeft geconcludeerd dat elk alternatief leidt tot discrepantie met de harde eisen. Daarom adviseert de groep niet te kiezen voor een alternatief voor de verkeersknip en deze dus te handhaven.

Op basis van de gevoerde discussies komt de groep ook met suggesties ter verbetering van de algehele verkeerssituatie in Stadshagen.

3. Onderbouwing advies

3.1. Harde eisen

De verbeteringen rondom de auto-onstluitingsstructuur moeten, naar de mening van de groep, aan een aantal

voorwaarden voldoen. De groep heeft deze voorwaarden als harde eisen geformuleerd.

De verkeersveiligheid mag onder geen enkel beding in gevaar mag komen.

De scholen moeten veilig en goed bereikbaar zijn gedurende de piekmomenten.

Er mag geen strijd met het recht en beleid ontstaan. Dit betekent onder meer dat voor de bestaande en nog

te realiseren woningen niet afgeweken mag worden van geldende milieunormen (o.a. luchtkwaliteit) en geluidsnormen.

Er moet sprake zijn van voldoende draagvlak (75% of meer) van de betreffende bewoners bij eventuele aanpassingen cq verbeteringen.

De verkeersdruk op de bestaande routes mag niet onevenredig toenemen.

Voorrangsvoertuigen (hulpdiensten) mogen op geen enkele wijze hinder ondervinden.

 

3.2. Alternatieven

 

De klankbordgroep heeft tijdens een brainstormsessie een lijst met eventuele alternatieven opgesteld voor de verkeersknip. Vele mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. De groep heeft met een helikopter view gekeken naar onderstaande alternatieven en mede op basis van diverse onderzoeken en adviezen van deskundigen geconcludeerd dat er een discrepantie is met de harde eisen.

Werkerlaan verbinden met Belvédèrelaan via Veldbeemdgras of Overtoom (langs bewegingshuis);

Werkerlaan verbinden met Belvédèrelaan via bezorghof of parkeerkelder;

Werkerlaan verbinden met Belvédèrelaan met een tunnel;

Mastenbroekerallee via Mannagras of Oude wetering verbinden met Belvédèrelaan;

Rondweg via de Hasselterdijk, Drapenierlaan Bandijklaan;

Drapenierlaan via Steenhouwerstraat aansluiten op Twistvlietpad;

Belvédèrelaan verbinden met de Hasselterweg aan de andere zijde van het spoor;

 

3.3. Optimalisaties

 

Er is nu feitelijk nog geen sprake van een verkeersknip. De verkeersknip wordt ontdoken door gebruik te maken van de parkeergarages. De Gemeente Zwolle verwacht dat, als de verkeersknip een feit wordt, een groot deel van het sluipverkeer, dat nu nog door de parkeergarages rijdt, ervoor zal kiezen om gebruik te maken van de rondweg. De groep denkt echter dat een deel van het verkeer toch gebruik zal blijven maken van doorgaande wegen in de wijk als niet wordt gezorgd voor voldoende belemmerende maatregelen in de wijk zelf.

De groep is van mening dat, om het gebruik van de rondweg (Hasselterweg) te stimuleren, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De tweede fase van de Hasselterweg dient te worden aangelegd, voordat Stadshagen II is gerealiseerd.

Het verkeer mag onder geen enkel beding hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit om te voorkomen dat er alternatieve routes worden gezocht.

Het verkeer op de Hasselterweg moet voorrang krijgen op alle zijwegen.

Verkeerslichten dienen te worden voorzien van de zogeheten ‘Groene golf’.

 

3.4. Maatregelen voor een leefbaar en veilig Stadshagen

 

N.a.v. de diverse discussies die zijn gevoerd, heeft de groep enkele wensen opgesteld (die zeer breed worden gedragen) voor een leefbaar en veilig Stadshagen. Hiermee zal, naar de mening van de groep, de huidige en toekomstige verkeerssituatie worden verbeterd.

De groep zou graag zien:

Dat er verkeersremmende maatregelen moeten worden genomen om de doorgaande wegen in Stadshagen (met direct aangrenzende bebouwing) minder interessant te maken als eventuele alternatieve route. Wij adviseren in het bijzonder om de Belvédèrelaan, Frankhuizerallee en de Werkerlaan als 30 kilometerzone in te richten (van en naar de scholen). Wij denken hierbij alleen maar aan wegversmallingen zonder dat bus-/vracht-/voorrangsverkeer hier hinder van ondervinden. Bovendien mag ook de fietser geen hinder ondervinden van deze wegversmalling (aparte rijstrook);

Dat, ondanks de feitelijke situatie dat steeds meer gebruik gemaakt wordt van de auto, de gemeente het gebruik van de fiets blijft stimuleren. Hierbij rekeninghoudend met de verkeersveiligheid op rotondes, bij parkeerplaatsen (parkeerplaats van de schoolkantoren voor de auto’s in één richting voorzien van een slagboom met de buurt er achter) en de fietspaden langs doorgaande wegen (bijvoorbeeld een apart fietspad langs Werkerlaan);

Dat het (verkeers)gedrag van verkeersdeelnemers in Stadshagen onder de aandacht blijft (handhaven van de verkeersregels);

Dat er tijdig wordt gecommuniceerd en geïnformeerd over de te nemen maatregelen en aanpassingen in de infrastructuur en de daaruit voortkomende voor- en/of nadelen;

Dat de gemeente een actieve rol gaat spelen, door met basisscholen in gesprek te gaan en te blijven. Het doel moet daarbij zijn dat de scholen een actieve(re) rol gaan spelen in het bedenken van maatregelen (en /of creatieve ideeën) die ze kunnen nemen in het kader van verkeersveiligheid rond scholen. De groep geeft de volgende aanbevelingen mee:

aanpassing aanvangstijden (eventueel rouleren), continue rooster;

poolen door ouders en het stimuleren gebruik van de fiets of lopen zodat de verkeersdruk in de spits afvlakt en de veiligheid rond de scholen toeneemt;

houd, in geval van dependances van scholen, rekening met de verkeersknip. Er zijn scholen die in geval van een dependance er rekening mee houden dat gezinnen hun kinderen, die bijvoorbeeld in verschillende groepen zitten, op één locatie kunnen brengen en halen.

Dat er onderzocht wordt hoe er een goede doorstroom van en naar de scholen kan worden gerealiseerd. Waarbij rekening wordt gehouden met een zo vrij mogelijke toe- en doorgang van en naar de scholen voor voetgangers en fietsers;

Dat er gekeken wordt naar eventuele dependances van de winkels van de Wade in de wijk (decentraal);

Dat de bewegwijzering naar Stadshagen (Stadshagen vanaf de ring Zwolle Zuid rotonde en Stadshagen Noord vanaf de ring Zwolle Noord via de Middelweg) en de bewegwijzering met eventuele herkenningspunten op de ‘ring’ Stadshagen op wijkniveau, zo snel mogelijk wordt aangegeven.

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Blij dat ik niet in die klankbordgroep van allemaal gelijkgestemden uit voornamelijk diezelfde straat ben gaan zitten. Heb mezelf een hoop ergenis bespaard. Heel apart dat de stemming tijdens (geloof) het laatste wijkplatform van 2006 100% anders was als tijdens de bijeenkomst van 15 mei. Maar nogmaals blij dat ik niet naar de kopstukken van Swollwacht en VVD het geluisterd en terug ben gegaan om me wel op te geven.

 2. Ach, alles is er ook al over gezegd en geschreven. De communicatie rond de 2e bussluis en de vage slagboom verdienen zeker geen schoonheidsprijs. Sterker, de laatste 2 barricades die Stadshagen splitsten zijn helemaal niet gecommuniceerd; niet eens bij de direct omwonenden. Communiceer dan tenminste dat Stadshagen de meest fietsvriendelijke wijk van Zwolle en verre omgeving is. Heb je er nog wat voor. Maar ik ga me er niet weer over opwinden. Alle hierover is al gezegt en geschreven:

  https://www.weblogzwolle.nl/content/view/2715/1/#jc_allComments
  https://www.weblogzwolle.nl/content/view/2466/1/#jc_allComments

 3. Het inrichten van de Frankhuizerallee als 30km/h zone slaat natuurlijk nergens op. Die weg heeft niet de functie van woonstraat (30) maar van ontsluitingsweg (50).

  Verder is het wel leuk om te willen dat iedereen met de fiets gaat, maar Stadshagen ligt gewoon vrij ver van grote werklocaties als Hanzeland, Oosterenk en met name Marslanden. Er wordt teveel in Stadshagen-centrum gedacht, terwijl daar niet heel veel werklocaties zijn zoals op de bedrijventerreinen. Het boven alles willen prefereren van het fietsgebruik is mijn inziens dan ook té idealistisch denken. Er is bewust voor gekozen om Stadshagen hier aan te leggen, en dus ook langere woon-werkafstanden te creeëren.

  Verder vind ik het jammer dat ik nooit wat van deze groep vernomen heb via lokale verspreiding ofzo. In het inrichten van de Belvederelaan als 30-zone kan ik me wel vinden, in de Werkerlaan niet, dat is gewoon een te lange rechtstand voor 30km/h.

  Verder ben ik van mening dat de situatie Belvederelaan/Frankhuizerallee veel duidelijker moet worden! Wie heeft er nou voorrang? Uit het wegbeeld lijkt de Belvederelaan voorrang te hebben, maar dat blijkt dacht ik niet uit verkeerstekens of bebakening.

  Ook ben ik van mening dat men nu meteen met de Hasselterweg verder moet, en niet als Stadshagen II pas ontwikkeld gaat worden, of erger, al grotendeels gebouwd is.

 4. Juist van de FhA waren er ineens heel veel. Nee…..achteraf slaat nixxx meer ergens op idd functie van de FhA en geluid- en mileunormen. We zijn er gewoon stiekum mee in de maag gesplitst.
  Heb op die bijeenkomst in mei ook pas voor het eerst van die klankbordgroep gehoord. Over Werkerplaan en Belvederelaan ben ik het helemaal eens. Net als met het laatste. Heb eigenlijk geen zin meer het hier verder over te hebben. Er zijn nog zoveel mooie dingen in de wereld 😉

 5. langere woon-werkafstanden…nou nou, wel 6 tot hooguit 9 kilometer, da’s ook wel het eind van de wereld. dat kun je makkelijk met de fiets doen. maar goed, men gaat toch zelf in stadshagen wonen (eigen keus)? moet je ook niet mekkeren…

 6. Een groot deel van het verkeer rond de Frankhuizerallee (en door de parkeergarage) bestaat ’s ochtends uit vaders en moeders die hun kinderen naar school of cr?che brengen. Dát kan héél goed -zelfs beter- met de fiets in Stadshagen; 10 minuten fietsen i.p.v 20 minuten of langer met de auto.

  En waarom zou je niet 6-9 km naar je werk gaan fietsen? Het is beter voor jezelf (en het milieu) als je voor dat soort afstanden de auto eens laat staan. Marslanden is maar een half uur fietsen…

  Het sluipverkeer door de parkeergarage zal jammergenoeg niet afnemen. De kortste route vanuit Schoonhorst naar de snelweg blijft na de opening van de nieuwe Hasselterweg nog steeds de route door de parkeergarage. Daar moeten ze echt wat op bedenken, want daar wordt vaak onnodig hard doorheen geracet (ondanks de drempels)!

 7. inderdaad Ynse, als iedereen die korter dan 10 km. van zijn/haar werk de fiets zou pakken ipv de auto (m.u.v. mensen met een lichamelijke beperking natuurlijk), dan zal dat heel wat minder verkeersdruk opleveren. niet alleen in zwolle, maar dat geldt voor heel NL. en dan een parkeergarage als sluiproute; volgens mij de enige in dit land! 😀

 8. Fietsen
  Tsjonge, wat zijn we allemaal lekker simpel. Als je kunt fietsen, neem dan de fiets. Overigens is dit geen plicht. Maar als je niet kunt fietsen? Als ik mijn schoonmoeder op zondag ophaal om even bij ons thuis te zijn moet ik 11 km rijden!!! Hemelsbreed gaat het om misschien 2 km. Vanaf de hoven naar Werkeren. Lijkt praktisch gedacht van de dames en heren klankloos groep. En nee, je kunt niet altijd je kind op de fiets brengen. Soms is de situatie nou eenmaal zo dat het niet lukt. Verkeersknip, me kont. Allemaal extra kilometers die nergens voor nodig zijn. En als je een hekel aan verkeer voor je deur hebt ga je maar lekker in een of ander dorpje wonen. Gek he? Veel mensen in een stad.
  Zucht

Reageer