Brede aanpak Huiselijk Geweld IJssel-Vecht

Huiselijk geweld staat landelijk hoog op de agenda. In opdracht van de gemeente Zwolle heeft de GGD Regio IJssel-Vecht, in het kader van het project ‘Geweld de Deur uit’,  een convenant opgesteld voor een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld. Dinsdagmiddag, in de ‘Week Zonder Geweld’, ondertekenden 35 partners (w.o. 9 gemeenten en het politiekorps IJsselland) het convenant “Integrale Aanpak Huiselijk Geweld”.

In dit convenant spreken de partijen af dat zij huiselijk geweld systeemgericht en gecoördineerd gaan aanpakken: de coördinatie zorgt voor één Plan van Aanpak per gezin, waarin aan alle betrokkenen bij het huiselijk geweld (slachtoffers, plegers en getuigen, en de kinderen die niet zelf mishandeld zijn, maar wel het geweld tussen hun ouders hebben meegemaakt)) perspectief wordt geboden op een toekomst zonder geweld. In het convenant krijgen de gemeenten de regisseursrol van de integrale aanpak: zij moeten nu het initiatief nemen voor concretisering van de aanpak en tot het onderbrengen van de coördinatiefunctie. Vanuit de GGD Regio IJssel-Vecht is een concrete werkwijze aangereikt.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het kan gaan om lichamelijk en seksueel geweld en om psychisch geweld, zoals bedreiging en belaging (stalking). Huiselijk geweld kan ook de vorm aannemen van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik, partnerrelatiegeweld en mishandeling of verwaarlozing van ouderen. Naast specifieke sociaal-culturele factoren is huiselijk geweld vaak het resultaat van onmacht: slechte communicatie, meervoudige problematiek (schulden, werkeloosheid, gebrek aan perspectief, verslaving), patronen tussen partners, onvermogen tot pedagogisch handelen. Veel partners willen samen door, maar dan zonder geweld. En als men niet samen door wil maar er zijn kinderen bij betrokken dan hebben zij nog een lange periode met elkaar te maken. Daarmee is huiselijk geweld alleen te stoppen door perspectief te bieden aan alle betrokkenen.

Huiselijk geweld in de regio

Uit landelijk onderzoek blijkt dat slechts 12% van de gevallen van huiselijk geweld daadwerkelijk wordt gemeld. Het feit dat al in de gemeente Zwolle in 2006 circa 220 misdrijven huiselijk geweld door de politie zijn geregistreerd in combinatie met het lage aantal daadwerkelijk meldingen geeft aan dat het moet gaan om een groot maatschappelijk probleem. Zeker als bedacht wordt dat er bij elk misdrijf meerdere mensen en kinderen betrokken zijn.

In het convenant zetten de partijen dan ook in op het sneller signaleren en melden van gevallen van huiselijk geweld. Instellingen verbinden zich via het convenant om altijd de Jeugdgezondheidszorg en de huisarts te informeren als er kinderen van 0-18 jaar betrokken zijn bij huiselijk geweld. Ook worden (vermoedens van) kindermishandeling altijd bij Bureau Jeugdzorg gemeld. Tenslotte geven instellingen aan dat zij actief relevante informatie gaan delen en dat zij trajecten op elkaar gaan afstemmen en zij elkaar zullen consulteren. Dit moet er toe leiden dat signalen van huiselijk geweld eerder gemeld worden, zodat er sneller actie kan worden ondernomen.

Artikel delen:

Reageer