Bestemmingsplan Hessenpoort 2 bijna onherroepelijk

Wethouder Martin Knol is zeer verheugd met het besluit van de Gedeputeerde Staten van Overijssel om het bestemmingsplan Hessenpoort 2 goed te keuren. Na het besluit van het college van GS wordt het plan nogmaals ter inzage gelegd voor een periode. Als door eerdere indieners geen bezwaren, dan wel een verzoek tot schorsing meer worden ingediend kan begin 2008 worden begonnen met het bouwrijp maken van onder andere de zuidstrook. Dit gebied is de opvolger van industrieterrein De Marslanden. In de zomer van 2007 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan vanwege onduidelijkheden in het begeleidende rapport luchtkwaliteit. Die onduidelijkheden zijn met een nieuw rapport nu weggenomen door aanvulling op en verbetering van de argumenten.

Het plangebied van ongeveer 140 hectare heeft de volgende globale begrenzing. In het westen wordt het begrensd door het bedrijventerrein Hessenpoort 1 en de A28. Aan de noordzijde door De Markteplas. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door het weidegebied ten oosten van de Steenwetering, de spoorlijn Zwolle-Meppel, het trafostation Hessenweg en  de gemeentegrens. Het gebied van de Hessenweg vormt de zuidelijke begrenzing. De tweede fase van Hessenpoort moet een zelfde hoogwaardige uitstraling krijgen als Hessenpoort 1. Ruimtelijke kwaliteit is het visitekaartje van Hessenpoort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er één samenhangend bedrijventerrein ontstaat met herkenbare deelgebieden. Dit houdt ook in dat de profielen van water, groen en wegen langs de A28, langs de Nieuwleusenerdijk en langs de twee radiale waterassen ten noorden en ten zuiden van de Nieuwleusenerdijk worden voortgezet.

Artikel delen:

Reageer