Verbeterplan voor Veilig Thuis IJsselland

Zwolle – De samenwerkende inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben hun tweede landelijke inspectie bij Veilig Thuis afgerond. Eind februari bezochten zij Veilig Thuis IJsselland. Het oordeel van de inspecties is ‘matig’. Veilig Thuis IJsselland voldoet aan 20 van de 30 door de inspecties gestelde eisen. Dit betekent onder andere dat Veilig Thuis IJsselland de ondersteuning, hulp of behandeling die nodig is voor de veiligheid en het toezien op het naleven van afspraken goed op orde heeft.

Een groot deel van de genoemde punten is voor de gemeenten geen verrassing. Hiervoor zijn al diverse acties ingezet als onderdeel van de doorontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland. Zo is de wachtlijst weggewerkt, is er extra formatie voor specialisten beschikbaar gesteld en zijn werkprocessen aangescherpt. De effecten hiervan konden tijdens de inspecties nog onvoldoende worden meegenomen. De inspecties concluderen wel dat er ten opzichte van de eerste ronde grote stappen vooruit zijn gezet.

Ook zijn er enkele punten waarvan de inspecties vinden dat deze nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Voorbeelden zijn samenwerking met organisaties als het gaat om kwetsbare mensen en een specifieke werkwijze rond ouderenmishandeling. De gemeenten en Veilig Thuis IJsselland nemen alle geconstateerde ontwikkelpunten serieus en stellen alles in het werk om deze op korte termijn aan te pakken. Veilig Thuis IJsselland stelt een verbeterplan op met daarin voor alle genoemde punten een concrete uitwerking van te ondernemen acties. Er is door de gemeenten een aantal organisatorische wijzigingen ingezet, die versterkend zullen werken in de verdere ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland. De verwachting is dat voor de meeste zaken op korte termijn aan de verwachtingen van de inspecties wordt voldaan. Ook de inspecties verwachten dat Veilig Thuis IJsselland er binnen een half jaar in kan slagen een voldoende te behalen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer