Zwolle investeert in stad van nu en morgen

Zwolle – De gemeente Zwolle investeert de komende jaren circa 50 miljoen euro in een breed pakket van maatregelen om de kwaliteit van de stad en de ondersteuning van haar inwoners verder te verbeteren. Het geld wordt zowel besteed aan het oplossen van actuele vraagstukken als aan maatregelen voor de lange termijn. ‘We investeren in het Zwolle van nu én in het Zwolle van morgen’, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Dit staat in de Perspectiefnota 2018-2021. Hierin doet het college van burgemeester en wethouders concrete voorstellen voor de verdeling van het extra geld waarover de gemeente Zwolle sinds medio 2016 beschikt. De gemeenteraad debatteert op 26 juni over de voorstellen en neemt hierover op 3 juli besluiten.

Begroting in balans
De extra financiële ruimte is ontstaan door onder andere de groeiende verkoop van grond voor woningen en bedrijven en hogere uitkeringen van de rijksoverheid. Bovendien heeft Zwolle de afgelopen jaren hard aan gewerkt om de begroting in balans te houden. Hiervoor waren ook stevige ombuigingen nodig. Maar daardoor kunnen de meevallers nu ook meteen weer aan de stad worden doorgegeven.

Optimistische toekomst
Er is de komende jaren extra geld beschikbaar om te investeren in de optimistische toekomst die Zwolle voor zich ziet. Want de stad groeit en bloeit; niet alleen in aantal inwoners en bedrijven, maar ook in culturele en maatschappelijke activiteit. Zwolle krijgt een andere positie op de kaart van Nederland. Die ontwikkeling wil het college verder stimuleren.
Het college stelt onder andere voor extra geld te steken in de stimulering van de economie en werkgelegenheid. Er zijn nieuwe investeringen mogelijk voor evenementen, cultuur, toerisme en promotie. En er is ruimte om fors te investeren in het centrumgebied (binnenstad, omliggende gebieden en Spoorzone), om zo de aantrekkelijkheid van Zwolle verder te versterken.

Maatschappelijke voorzieningen
Tegelijk stelt het college voor op een breed front te investeren in maatschappelijke voorzieningen. Want de groei die Zwolle doormaakt is niet meteen voor iedere inwoner van onze stad vanzelfsprekend. Daarom komt er bijvoorbeeld extra geld voor participatie en re-integratie voor werkzoekenden. Ook wil het college Zwollenaren die in de schulden terecht zijn gekomen beter ondersteunen en vooral helpen te voorkomen dat deze schulden ontstaan. Het college stelt verder voor extra geld te investeren in jeugdhulp en preventief jeugdbeleid. Er is ook geld beschikbaar om vrijwilligerswerk te ondersteunen en laaggeletterdheid te bestrijden.
Sportief Zwolle wordt ondersteund door nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen, groot onderhoud te plegen aan het openluchtzwembad, zwemlessen breder toegankelijk te maken en het aangepast sporten te stimuleren.

Duurzame groei
Groei is goed, maar Zwolle wil ook op een duurzame en verantwoorde manier groeien. Daarom geeft het college ook veel aandacht (en geld) aan maatregelen om de stad voor te bereiden op de veranderingen in ons klimaat (klimaatadaptatie). En aan een milieuvriendelijker gebruik en productie van energie (energietransitie economie). Ook stimuleert de gemeente bedrijven die op een slimme manier grondstoffen hergebruiken (circulaire economie). Dit levert niet alleen milieuwinst op, maar ook nieuwe economische activiteit en banen.

Alert blijven
Het college besteedt niet de volledige begrotingsruimte, maar reserveert ook geld voor nieuwe beleidsvoorstellen in zowel de huidige als de toekomstige (na 2018) raadsperiode. Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft alertheid nodig voor eventuele tegenvallers in de toekomst. Daarom wordt een degelijke reserve aangehouden.
Overigens zal een deel van de investeringen zichzelf ook terugbetalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de investeringen in schonere – en goedkopere – energie. Maar ook de investeringen in de vernieuwing van de jeugdzorg en de aanpak van schuldenproblematiek leveren op termijn besparingen op.

Hoofdlijnen extra uitgaven:
• In de Perspectiefnota 2018-2021 worden voorstellen gedaan voor eenmalige (incidentele) extra uitgaven voor in totaal 22 miljoen euro. Een deel van de extra financiële ruimte waarover de gemeente beschikt is/wordt ook al dit jaar gebruikt.
• Daarnaast is er ook ruimte voor structurele uitgaven en langjarige reserveringen voor grote investeringen. Die laatsten leveren een forse investeringsruimte op voor onder andere de binnenstad (verbetering openbare ruimte en lichtplan: ca. 6 miljoen); de energietransitie (ca. 7,2 miljoen) en de Spoorzone (7,5 miljoen).
• Bij de verdeling van de extra financiële ruimte heeft het college voorrang gegeven aan de belangrijkste strategische opgaven voor de stad. Dit zijn:
o Sociale agenda (versterking arbeidsmarkt; ondersteunen langer thuis wonen; bestrijden van maatschappelijke tweedeling.
o Centrumgebied (binnenstad, aanloopstraten en omliggende gebieden rondom het centrum plus Spoorzone).
o Energietransitie: minder en schonere energie gebruiken.
o Klimaatadaptatie: Zwolle uiterlijk in 2050 veilig maken voor overstromingen en bestand tegen extreem weer.
o Circulaire economie (o.a. hergebruik grondstoffen).
o Topwerklocaties: hoogwaardige innovatieve broedplaatsen op het gebied van kunststoftechnologie, gezondheidszorg en klimaat en energie.
o Human Capital: werknemers voorbereiden op de snelle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt (technologisering, robotisering en flexibilisering).

Artikel delen:
Reacties 3
 1. De hand op de knip zou ik denken. 50 Miljoen ?
  5 Miljoen is meer dan genoeg denk ik, van overheids
  wijze. Laat de rest aan ondernemers over.
  Sponsor ondernemers desnoods met een miljoentje
  of wat.
  50 miljoen is zowieso een veel te groot project,
  ’t gaat uitlopen op 100 miljoen.

  Besteed je dubbeltjes goed 🙂  ⚠️ Meld

 2. Bericht door Hikje, op 12 mei 2017 16:12
  De hand op de knip zou ik denken. 50 Miljoen ?
  5 Miljoen is meer dan genoeg denk ik, van overheids
  wijze. Laat de rest aan ondernemers over.
  Sponsor ondernemers desnoods met een miljoentje
  of wat.
  50 miljoen is zowieso een veel te groot project,
  ’t gaat uitlopen op 100 miljoen.

  Besteed je dubbeltjes goed smilies/smiley.gif

  Maak je niet druk, je uitkering gaat gewoon door.:D:D:D


  ⚠️ Meld

Reageer