ROVA-jaarverslag 2016: ‘Beweging’

Zwolle – In het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2016 blikt de directie van ROVA terug op een dynamisch jaar waarin samen met de aandeelhoudende gemeenten verder is gewerkt aan de ambitie van een afvalloze samenleving. Ook is weer hard gewerkt aan de kwaliteit van de leefomgeving in vooral Zwolle en Winterswijk. Op alle beleidsdomeinen is ROVA volop in ontwikkeling. Het jaarverslag draagt de titel ‘beweging’.

Beweging
"We leven in een tijd van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel nationaal als internationaal. Onder meer door technologische ontwikkeling en door het gebruik van nieuwe media volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Het beïnvloedt ons dagelijks leven, stelt ons soms voor dilemma’s, maar biedt ook nieuwe kansen", aldus algemeen directeur Victor van Dijk. "Vandaar deze titel. Ook in ons werkveld zijn deze veranderingen duidelijk merkbaar." Beweging is ook merkbaar aan de kant van de inwoners. Waar een groot deel van de inwoners zich nog steeds traditioneel laat ontzorgen, is er een toenemende groep die anders gefaciliteerd wil worden, of zelfs de regie in eigen hand wil nemen. Bovendien willen zij in staat worden gesteld optimaal afval van grondstof te scheiden. Voorbeelden van de wens tot eigen regie en kleinschaligheid dienen zich steeds meer aan of het nu gaat om duurzame energie, zorg of wijkonderhoud. ROVA speelt hier actief op in en ontwikkelt zich steeds verder als duurzaam en sociaal ondernemer. Onlangs is ROVA gecertificeerd met het predicaat Maatschappelijk verantwoord Ondernemer (MVO).  

Groei en uitbreiding dienstverlening
In de afgelopen jaren is ROVA verder gegroeid door aansluiting van nieuwe gemeenten. De daarmee behaalde schaalvergroting wordt gebruikt om de dienstverlening aan gemeenten verder te vergroten en tarieven verder te verlagen. Met ingang van 2017 heeft ROVA weer een forse tariefsverlaging van totaal €2,1 miljoen doorgevoerd. De financiële ruimte hiervoor wordt ook in belangrijke mate behaald uit efficiencymaatregelen, onder meer dankzij de toepassing van slimme ICT in de logistiek. Uitbreiding van dienstverlening is bijvoorbeeld zichtbaar op het onderdeel educatie en voorlichting en de klantenservice.

Afvaldoelstellingen
De ROVA-gemeenten behoren tot de koplopers op het gebied van afval scheiden. Dankzij actief afvalbeleid en programma’s als omgekeerd inzamelen, diftar en 100-100-100, hebben 16 van de 22 gemeenten de doelstellingen 2020 al behaald of binnen handbereik. Ook voor de komende jaren richt ROVA zich verder op het sluiten van productkringlopen.

Beheer openbare ruimte
Bij het onderhouden van de openbare ruimte zijn de doelen gericht op het behouden van de gewenste beeldkwaliteit, ondanks dalende budgetten. ROVA slaagt daarin. Een van de speerpunten voor de komende jaren is het digitaliseren van het areaalbeheer waarmee planning van onderhoud verder kan worden verbeterd.

Maatschappelijke opgave
Ook in 2016 heeft ROVA extra aandacht gegeven aan het begeleiden van bijzondere doelgroepen. ROVA biedt werk in het onderhouden van de buitenruimte en bij sorteer- en recyclingactiviteiten. Daarvoor is nauw samengewerkt met de gemeenten, het UWV en de werkvoorzieningsschappen. Intern staan coaches op die het prachtig vinden om de nieuwe collega’s te laten groeien. Een volledige versie van het jaarverslag ROVA 2016 vindt u op www.rova.nl/jaarverslag

Artikel delen: