Spoorzone Zwolle heeft potentie voor doorgroei

Zwolle, scharnierpunt tussen de Randstad en het noorden, zal als vervoersknoop flink groeien, bijvoorbeeld door de Hanzelijn. Dit betekent voor Zwolle dat er nu een momentum is om de vele potenties, de mogelijkheden voor een integrale gebiedsontwikkeling, aan te grijpen.

Het afgelopen jaar heeft Jo Coenen (architectenbureau Jo Coenen & Co) in opdracht van de gemeente Zwolle en in samenwerking met alle betrokkenen, verkend wat de mogelijkheden zijn voor de Spoorzone, het gebied rondom het station van Zwolle. De verkenning van de Spoorzone heeft een ambitieuze en kansrijke visie opgeleverd die inmiddels door de gemeente is uitgewerkt in een Perspectief. Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen en Jo Coenen presenteerden maandagmiddag tijdens een persconferentie de resultaten van de verkenning en het perspectief. Aansluitend was er een rondwandeling door het gebied onder leiding van de projectmanager Quintus van Hal.

Spoorzonevisie

Het project Spoorzonevisie is door de gemeente Zwolle, in samenwerking met NS, ProRail en Provincie Overijssel, opgezet om het gebied rondom het spoor te herontwikkelen. Voor het BAM-terrein en Ecodrome is gekozen om de groene vinger van het Engelse Werk en Spoolderbos door te trekken. Op de Kop van Hanzeland komt een mengvorm van kantoren, maatschappelijke functies, schoollocaties en wonen. Het plan is om NedTrain Services (tijdelijk) te verplaatsen naar het rangeergoederenterrein.

Bodem en grondwater

Het beleid voor de milieuaspecten bodem en grondwater stelt een aantal eisen: geen gebruik van vervuilde grond en geen plaatsing van milieubelastende inrichtingen in het gebied. Dit komt omdat het gebied een waterwingebied is. Alleen in het geval van grote maatschappelijke belangen mag er afgeweken worden van deze eisen. NS saneert de kop van Hanzeland in het terrein dat van NS Poort is.

Geluid

Bij het milieuaspect geluid moet rekening worden gehouden met geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen of natuurgebieden. Er wordt hierbij een voorkeursgrenswaarde en een grenswaarde vastgelegd. Bij het bepalen van geluidszones wordt onderscheid gemaakt tussen wegverkeer, railverkeer en industrielawaai. Doordat Störk en Wärtsilä verplaatst worden komt de contour voor industrie te vervallen. Indien NedTrain service naar het rangeergoederen terrein wordt verplaatst zal op deze locatie een nieuwe contour worden vastgelegd.

Externe veiligheid

Externe veiligheid is het risico dat doden of gewonden vallen als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven of transportroutes met gevaarlijke stoffen. Op de onderzochte locaties is geen plaatsgebonden risicocontour aanwezig. De meest risicovolle kilometer voor het groepsrisico ligt ter hoogte van de nieuwbouwplannen op de kop van Hanzeland. Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen overschrijdt het groepsrisico de oriëntatiewaarde met een factor 16.5.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Heel goed! We hebben hier een fantastische aansluiting naar de randstad, voor zowel goederen als personsen vervoer. Er liggen daar veel meer kansen dan het dicht slippende wegen net. De overheid en gemeente hebben dat veel te veel laten liggen. Als ook de infrastructuur om zwolle heen een beter aansluiting krijgt met het knooppunt, dan kan het openbaar vervoer serieus gaan concurreren met de auto. De taak van de overheid lijkt mij het faciliteren van de infrastructuur. In plaats van te privatiseren en de boel in de uitverkoop zetten.

 2. Vind het wel raar dat wonen zo dicht op het spoor mag, zoals men nu zo graag wil, mocht in het verleden een huis in Zwolle Zuid niet kopen
  In dit pand was alleen kantoor toegestaan en absoluut niet wonen, te veel lawaai van het spoor. Wie kan mij zeggen waarom het hier wel zou mogen de afstand en de frequintie op het spoor is veel intensiever als langs de lijn naar deventer.

 3. Update:

  De verkenning van de Spoorzone heeft een ambitieuze en kansrijke visie opgeleverd. In de Spoorzone wil de gemeente samen met betrokkenen een aantal opgaven oplossen. Het gaat daarbij om: het verbeteren van de vervoersknoop; het versterken van de structuur van routes die omliggende stadsdelen met elkaar verbinden; en het toevoegen van aantrekkelijk stedelijk wonen, werken en voorzieningen. Bij betrokkenen is er breed draagvlak voor de ontwikkelingen.

  Shareholders als NS, Prorail, provincie en vastgoedontwikkelaars in het gebied, en stakeholders als instellingen en inwoners uit omliggende wijken, zijn allen intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het resultaat. Zij hebben zich positief uitgelaten over de hoofdlijnen van de verkenningen.

  Opgaven

  De resultaten van een jaar onderzoek vormen volgens het college een kansrijk kader voor het oplossen van een aantal opgaven, waarvoor de stad nu en in de komende jaren staat. Het gaat daarbij ten eerste om het verbeteren van het vervoersknooppunt Zwolle door een vierde perron, het verplaatsen van de bussen naar de zuidkant van het station en het maken van 2 aantrekkelijke stationspleinen. Ten tweede is het doel de dragerstructuur van pleinen, groen en routes te versterken. Ten slotte wil de gemeente Zwolle vastgoedinitiatieven voor centrumstedelijk wonen, werken en voorzieningen kunnen toetsen en afstemmen met ontwikkelingen elders in de stad.

  Verkenning

  Het Dictionaire van Bureau Jo Coenen & co geeft aan de hand van referentiebeelden, foto?s en tekeningen samen met (korte) teksten een uitdagende kijk op de mogelijke stedenbouwkundige ontwikkeling van dit kansrijke gebied in de stad. Het beschrijft heel globaal strategische kansen en stedenbouwkundige oplossingsrichtingen.
  In het ?Perspectief Spoorzone? zijn deze uitgewerkt, uit oogpunt van stedenbouw en ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, economie, groen, civiele techniek en milieu.

  Milieu

  Een milieuanalyse van het gebied, met bijzondere aandacht voor het aspect externe veiligheid vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein, heeft geleid tot een Milieu Perspectief Spoorzone, waarin milieustreefbeelden worden beschreven die grotendeels overeenkomen met de wensbeelden uit het Perspectief.

  Hoe verder

  Het Perspectief Spoorzone is nadrukkelijk géén blauwdruk en er is geen sprake van een finaal go/no go besluit. De gemeenteraad bespreekt het stuk begin volgend jaar en wordt gevraagd in te stemmen dat er in 2008 een verdere uitwerking van de mogelijkheden plaatsvindt op basis van het Perspectief. Op dit moment zijn er namelijk nog veel aspecten, die als kans én dilemma zijn te typeren en aandacht behoeven. Eind 2008 moet die nadere uitwerking uitmonden in een Strategische Ontwikkelingsvisie, die een samenhangend beeld zal geven voor de toekomst van de Spoorzone, met een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma.

Reageer