Zwolse Rekenkamer evalueert inclusief beleid

Zwolle – Hou meer rekening met de achtergrond van mensen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van Zwolse Rekenkamercommissie naar aanleiding van een onderzoek naar inclusief beleid. De rekenkamer heeft onderzocht hoe succesvol de integratie en participatie van inwoners met een migratieachtergrond verloopt.

Van exclusief naar inclusief Zwolle is in 2013 gestopt met specifiek beleid op het gebied van integratie. Daarmee verdwenen de portefeuille integratie bij de wethouder en de aparte beleidsadviseur integratie. Bovendien is de integratieraad opgegaan in de participatieraad. Participatie werd speerpunt, waarin integratie is opgenomen als integraal onderdeel. Uitgangspunt daarbij is dat integratie niet door specifiek beleid (of: exclusief beleid), gericht op afzonderlijke groepen, wordt gerealiseerd, maar door algemene maatregelen die uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.

Nieuwkomers Zwolle speelt een belangrijke rol in de opvang van nieuwkomers. Nu er geen specifiek integratiebeleid meer is, is het de vraag hoe de gemeente ervoor zorgt dat deze nieuwe groepen succesvol integreren in de Zwolse samenleving. Wordt er voldoende rekening gehouden met de diversiteit en de achtergrond van mensen, zoals vluchtelingen, statushouders en mensen met een niet- Westerse achtergrond?

Conclusie Door de meer algemene werkwijze is er geen extra aandacht voor specifieke groepen. Een deel van de groepen Zwollenaren met een migratieachtergrond wordt hierdoor niet bereikt. Dat betekent in de praktijk dat met name degenen die minder goed zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving niet in beeld zijn. Hierbij gaat het zowel om nieuwe groepen in Zwolle als om leden van groepen die hier al langer zijn.

Aandacht en maatwerk Met veel nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond gaat het goed. Maar een deel van de doelgroepen kan zichzelf niet zelfstandig redden en is niet in beeld bij de gemeente. Deze groep heeft meer specifieke aandacht nodig. Hiervoor is maatwerk gewenst. Om het gewenste maatwerk te kunnen leveren, moet de kennis over de groepen in Zwolle met een migrantenachtergrond worden vergoot en is monitoring noodzakelijk. Met voldoende maatwerk krijgen deze groepen de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben om te participeren in Zwolle.

Artikel delen: